Haku

VKL 5/14

Tulosta

Asianumero: VKL 5/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2014

Vakuutuksen voimassaolo. Perustuiko riita ennen vakuutuksen voimaantuloa tapahtuneeseen seikkaan? Niin sanottu kahden vuoden sääntö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli kertomansa mukaan saanut ostajalta toimeksiannon toimia yrityskaupan välittäjänä ja velkonut ostajalta konsulttipalkkiotaan. Ostaja kiisti välityssopimuksen tekemisen ja kieltäytyi suorittamasta välitysprovisiota 17.5.2013. Korvausta on haettu oikeusturvavakuutuksesta, jonka vakuutuksenottaja oli ottanut 23.1.2013.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on lausunut 21.11.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma, koska vakuutus ei ollut riidan syntymisen aikana voimassa kahta vuotta ja riidan peruste eli välityssopimus oli syntynyt huhtikuussa 2012 eli ennen vakuutuksen voimaan tuloa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut toimivansa yrityskauppaprosessissa kaksivaiheisesti. Ensin on selvitys- ja käynnistysvaihe ja sen jälkeen toteutunut yrityskauppa. Kun yrityskauppa toteutuu lopullisesti, veloittaa vakuutuksenottajayritys myyntiprovision, joka perustuu toteutuneeseen kauppahintaan. Vastapuoli antoi keväällä 2012 vakuutuksenottajalle välitystoimeksiannon löytää ostokohteeksi sopiva yritys. Vakuutuksenottajan tekemän selvityksen perusteella löytyi mielenkiintoinen kohde, jota C Oy lähestyi myyntihalukkuuden selvittämiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että oikeusturvavahingoissa oli erotettava riidan peruste, esimerkiksi sopimus, ja itse riitautuminen. Jos vakuutus ei ole riitautumispäivänä ollut voimassa kahta vuotta, tulee myös riidan perusteen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Tässä tapauksessa riitauttaminen oli tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana, mutta koska vakuutus ei ollut riitauttamishetkellä ollut voimassa kahta vuotta eikä riidan peruste ole syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana eikä vakuutuksenottajalla ollut aiempaa oikeusturvavakuutusta, jonka voimassaolo voitaisiin lukea vakuutuksenottajan hyväksi, ei korvausta voitu suorittaa.

Selvitykset

Vakuutuksenottajan asiamies on kertonut vakuutusyhtiölle 20.11.2013 päivätyssä sähköpostissa, että toimeksianto oli annettu suullisesti huhtikuussa 2012 ja että vakuutuksenottajalla ei ollut aiempaa vakuutusyhtiötä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusturvasta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Jos vakuutusturva on kuitenkin vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vahinkotapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on kertomansa mukaan saanut ostajalta huhtikuussa 2012 suullisen toimeksiannon toimia yrityskaupan välittäjänä. Ostaja kiisti välityssopimuksen tekemisen ja kieltäytyi suorittamasta välitysprovisiota 17.5.2013. Korvausta on haettu oikeusturvavakuutuksesta, jonka vakuutusyhtiö oli ottanut 23.1.2013.

Vakuutusehtojen mukaan silloin kun vakuutusturva on vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita perustuu, olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Vakuutuksenottaja on riitaantunut vastapuolensa kanssa 17.5.2013. Vakuutus oli otettu 23.1.2013, joten vakuutus ei vahinkotapahtuman eli riidan syntymisen aikana ollut ollut voimassa vähintään kaksi vuotta. Tällöin sovellettavaksi tulee niin sanottu kahden vuoden sääntö, joka mukaan myös riidan perusteen tulee olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kiistanalainen sopimus on solmittu huhtikuussa 2012 ja vakuutuksenottajan vakuutus on alkanut 23.1.2013. Vakuutuksenottajan mukaan seikat, joihin riita perustuu, ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana, kun vakuutuksenottaja sai tietää, että sopimuskumppani oli toteuttanut kaupan, ja kieltäytyi maksamasta vakuutuksenottajalle välitysprovisiota 17.5.2013. Vakuutusyhtiön mukaan riita perustuu huhtikuussa 2012 tehtyyn yrityskauppaa koskevaan suulliseen sopimukseen, eivätkä riidan perustana olevat seikat siten ole syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä on sopimusrikkomusta koskeva riita. Vakuutuksenottajan velkomus perustuu siihen, että vastapuoli ei ole suorittanut sovittua vastiketta, joten se on rikkonut osapuolten välisen sopimuksen määräyksiä keskeisimmän velvoitteensa suhteen. Koska vakuutus on ollut riidan syntyessä voimassa alle kaksi vuotta ja riita perustuu ennen vakuutuksen alkamista huhtikuussa 2012 tehtyyn suulliseen sopimukseen, on vakuutusyhtiön epäävä päätös vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia