Haku

VKL 513/14

Tulosta

Asianumero: VKL 513/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.12.2014

Maksamattomiin palkkioihin ja perättömään lausumaan liittyvään vahingonkorvausasiaan liittyvät riita-asiat. Vakuutustapahtuman sattuminen vakuutuksen voimassaoloaikana.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A vaatii entiseltä työnantajaltaan maksamattomia palkkioita. Työsuhde on irtisanottu 8.10.1993 ja työnantaja on kiistänyt saatavat 15.11.1993. Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta, koska riita on liittynyt vakuutetun aiempaan työhön.

A:n mukaan hänelle on aiheutunut vahinkoa perättömistä lausumista tuomioistuimessa. Väitetyt perättömät lausumat on annettu 6.10.1994, jolloin käräjäoikeudessa käsiteltiin A:n irtisanomiseen liittyvää riita-asiaa. A on tehnyt rikosilmoitukset todistajien vääristä lausumista 24.11.1994 ja 13.1.2002. Syyttäjä on tehnyt asioissa syyttämättä jättämispäätökset. A haki oikeusturvaetua vahingonkorvausasiaan väärästä valasta todistajia vastaan kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on 1.9.1999 myöntänyt asiaan oikeusturvaedun ehdollisena siitä lukien, kun asia tulee vireille tuomioistuimessa.

Asiakkaan valitus

Asia ei liity työ- tai ansiotoimintaan. Syyttämättäjättämispäätös ei vapauta todistajaa vahingonkorvausvelvollisuudesta. Asia kuuluu kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Palkkioiden maksamista koskevan riita-asian osalta vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksen voimassaoloedellytykseen, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneet vakuutustapahtumat. Vakuutus on alkanut 28.1.2008 ja vaatimukset ovat riitautuneet 15.11.1993 eli ennen vakuutuksen voimassaolon alkua. Lisäksi riita liittyy vakuutetun aiempaan työhön, minkä vuoksi oikeusturvaetua ei myöskään voida myöntää.

Vahingonkorvausvaatimuksen perättömistä lausumista tuomioistuimessa osalta vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksen voimassaoloa koskeva edellytys ei myöskään täyty. Lisäksi oikeus korvaukseen vakuutuksesta on vanhentunut viimeistään kymmenen vuoden kuluttua korvauspäätöksestä eli 1.9.2009. Vaatimusten peruste on lähes kaksikymmentä vuotta vanha, joten saatavat vastapuolia kohtaan ovat jo lain mukaan vanhentuneet. Asialla on myös liityntä vakuutetun entiseen työhön.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, että tuleeko vakuutusyhtiön myöntää oikeusturvaetu perätöntä lausumaa sekä palkkioiden maksamista koskeviin riita-asioihin vakuutetun kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta vaatimuksesta. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on

• riidan syntyminen - riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevista tiedoista ei käy ilmi, että vakuutettu olisi esittänyt perätöntä lausumaa koskevaa korvausvaatimusta, jonka vastapuoli olisi kiistänyt. Vakuutuksesta korvattavaa vakuutustapahtumaa ei siten ole sattunut. Vakuutuksesta korvataan vakuutusehdoissa määriteltyjä vakuutustapahtumia. Koska vakuutustapahtumaa ei ole sattunut, ei oikeusturvaetua tällä perusteella voida myöntää.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Korpiola
Rusanen
Ilveskoski

Tulosta