Haku

VKL 513/12

Tulosta

Asianumero: VKL 513/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.02.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Riidan syntyminen Vaatimuksen kiistäminen rikosasiassa

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A oli joutunut pahoinpitelyn uhriksi anniskeluravintolassa 26.11.2011. Tapauksessa suoritettiin poliisitutkinta. Kuulustelupöytäkirjan mukaan pahoinpitelystä epäilty B ei muista tapahtumaillasta yhtään mitään, joten näin ollen B ei kuulusteluissa voinut myöntää tai kieltää tapahtunutta.

Pahoinpitely johti oikeudenkäyntiin, jossa B:n katsottiin syyllistyneen kuvattuun pahoinpitelyyn. B:llä ei ollut huomautettavaa A:n esittämien korvausvaatimusten johdosta.

Vakuutettu A haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessään tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Yhtiö toteaa päätöksessään, että asiassa saatujen selvitysten perusteella A:n yksityisoikeudellista vaatimusta ei ole kiistetty perusteeltaan tai määrältään. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi myöntää asiaan oikeusturvaetua.

 

Valitus

Vakuutettu oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksen mukaan tapauksessa tulee myöntää oikeusturvaetu, koska kysymys on asiasta, jossa rikosjutun vastaaja ei ole myöntänyt syytettä. Koska myöntämistä ei ollut tapahtunut, oli syyte todistettava oikeaksi pääkäsittelyssä. Näin ollen korvauksen epääminen yhtiön esittämillä perusteilla tulee katsoa vääräksi.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan asian tapahtumatiedot sekä tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan edelleen, että vakuutustapahtuma edellyttää esitetyn vaatimuksen kiistämistä joko perusteeltaan tai määrältään. Yhtiön näkemyksen mukaan tässä tapauksessa ei ole esitetty näyttö kummastakaan kiistämisestä.

Vastineen mukaan pelkästään rikosasian ajamiseen ei tapaukseen sovellettavan oikeusturvavakuutuksen perusteella etua myönnetä, sillä rikosasian ajamiseen ei ole tarvetta oikeusturvaedulle, koska syyttäjä ajaa asiaa viran puolesta. Näin ollen asiakkaan oikeusturva ei vaarannu siitä, ettei oikeusturvaetua myönnetä.

Yhtiö toteaa kuitenkin, että yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajamiseen voidaan oikeusturvaetu myöntää, mikäli vaatimuksen peruste ja määrä ovat yksilöity ja peruste tai määrä on kiistetty.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että koska esitutkintamateriaalissa eikä käräjäoikeuden päätöksessä ole kiistetty A:n vaatimuksien perustetta tai määrää, ei tapauksessa ole kysymys oikeusturvavakuutuksen perusteella korvattavasta vakuutustapahtumasta. Perusteluinaan yhtiö viittaa myös käräjäoikeuden tuomioon, jonka mukaan A:n vaatimien korvauksien osalta tapauksessa ei ole ollut riitaa.

Näillä perusteilla yhtiö pitää annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Vakuutustapahtuman määritelmä) mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on rikosasiassa vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään.

Ehtojen kohdan 4 alakohdan 1) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä onko rikosasiassa asianomaisasemassa olevan vakuutetun vastapuoli kiistänyt vakuutetun vaatimuksen.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehdoissa on korvauksen suorittamisen edellytykseksi asetettu se, että asiassa on syntynyt riita. Vakuutusehtojen mukaisen riidan katsotaan syntyneen, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. Näyttötaakka vaatimuksen riitautumisesta on asetettu korvausta vaativalle.

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutetun vastapuoli on kertonut, ettei hänellä ole mitään muistikuvia pahoinpitelystä, joten hän ei ole voinut myöntää taikka kiistää esitettyjä tapahtumia. Vakuutusyhtiö on tällä perusteella katsonut, ettei tapauksessa ole osoitettu, että vastapuoli olisi kiistänyt vakuutetun esittämät vaatimukset eikä asiassa voida siten myöntää oikeusturvaetua.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa on selvää, ettei vakuutetun vastapuoli ole esitutkinnassa missään vaiheessa myöntänyt esitettyä pahoinpitelyä taikka tämän esittämiä yksityisoikeudellisia vaatimuksia. Tapauksessa on siten riidatonta, että vakuutettu on esitutkinnassa esittänyt vakuutusehtojen mukaisen yksityisoikeudellisen vaatimuksen, jota vastapuoli ei ole myöntänyt oikeaksi.  Näin ollen lautakunta katsoo käsillä oleva tilanne huomioon ottaen, että on tapauksessa syntynyt vakuutusehtojen mukainen riita, kun vastapuoli ei ole esitutkinnassa myöntänyt vakuutetun esittämiä yksityisoikeudellisia vaatimuksia perusteeltaan. 

Edellä selostetuin perustein lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä myöntämään vakuutetulle oikeusturvaedun.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Pesonen. Sihteerinä toimi Hanén.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia