Haku

VKL 5/13

Tulosta

Asianumero: VKL 5/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 03.06.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Avioeroon liittyvä varallisuusriita Ositussopimukseen perustuvaa velkomusta koskeva asia

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.V. oli vastaajana riita-asiassa, jossa kantajana oli hänen entinen puolisonsa R.V. Kyseessä oleva riita koski ositussopimuksen perustuvaa velkomuskannetta ja ositussopimuksen ehdon tulkintaa.

J.V. ja R.V. olivat solmineet keskenään ositussopimuksen 5.4.2011. Osituskirjassa oli sovittu muun ohella R.V:n omistukseen tulevan kiinteistön korjaustöistä ja niiden mahdollisista kustannuksista. Osituskirjan ehdon mukaan J.V. sitoutuu kustannuksellaan vastaamaan omakotikiinteistön rakennukseen tehtävästä lämmitysjärjestelmän korjauksesta ja vesi- ja kosteusongelman korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista enintään 10.000 euroa. Ehdon mukaan J.V:lla on oikeus tutustua ja myötävaikuttaa em. vikojen vaurioiden korjaamiseen oman asiantuntijansa välityksellä.

Kiinteistöllä teetetyn lämmitysjärjestelmäremontin johdosta R.V. vaati 1.2.2012 päivätyllä kirjeellä J.V:tä suorittamaan osituskirjan mukaisen osuuden, eli 10.000 euroa, remontin korjauskustannuksista. J.V. katsoi remontin teettämisen olleen vastoin ositussopimuksen sanamuotoa, koska hänelle ei ollut annettu mahdollisuutta myötävaikuttaa korjaukseen sopimuksen edellyttämällä tavalla. J.V. ilmoitti 8.2.2012 päivätyllä kirjeellä, ettei hänellä ole velvollisuutta osallistua uuden maalämpöjärjestelmän kustannuksiin. Tämän jälkeen R.V. nosti käräjäoikeudessa 21.3.2012 ositussopimukseen perustuvaa velkomusta koskevan kanteen.

J.V. haki oikeusturvaetua riita-asiaan kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Ensimmäinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö toteaa päätöksessään, että oikeusturvavakuutuksesta on rajattu korvattavuuden piiristä pois asiat, jotka koskevat avioeroa, taikka avioeroon tai yhteiselämän lopettamiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Näin ollen, koska ositussopimukseen perustuvassa velkomuksessa on kysymys avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta, ei kysymyksessä ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Uudelleenkäsittelypyyntö

J.V. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan uudelleenkäsittelyä.

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan asiassa on nimenomaan kysymys lainvoimaisen ositussopimuksen jälkeisestä velkomusriidasta. Jutussa riidellään ositussopimuksen sisällöstä, ei avioeroon liittyvistä varallisuusriidoista. Kysymys ei niin ikään ole avioeroon liittyvästä muusta vaatimuksesta vaan ositussopimuksen tulkinnasta.

Toinen korvauspäätös

Vakuutusyhtiö viittaa uudessa korvauspäätöksessään nyt käsillä olevan ehtokohdan tulkintaa koskevaan käytäntöön Vakuutuslautakunnassa sekä Kuluttajariitalautakunnassa, jotka tukevat vakuutusyhtiön kantaa ehtokohdan tulkinnasta.

Yhtiö toteaa päätöksessään, että haastehakemuksen mukaan nyt kyseessä oleva riita asia on ositussopimukseen perustuva velkomus. Myös uudelleenkäsittelypyynnössä viitataan siihen, että kyseessä on ositussopimuksen jälkeinen velkomusriita. Yhtiön näkemyksen mukaan tapauksessa on siten riidatonta, että kyseinen riita liittyy ositussopimukseen. Kyseinen ositussopimus puolestaan on laadittu avioeron yhteydessä. Näin ollen ositussopimuksen tulkintaa ja siihen perustuvaa saatavaa koskeva riita on varallisuusriita, joka liittyy vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla avioeroon. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan tällaisista riidoista aiheutuvat kulut on nimenomaisella vakuutusehdolla rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Edellä mainituin perustein ja lautakuntakäytäntö huomioiden vakuutusyhtiö pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

 

Valitus

Vakuutettu J.V. oli tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

J.V:n näkemyksen mukaan käsillä olevassa riidassa on ollut kysymys lainvoimaisen ositussopimuksen jälkeisestä riita-asiasta. J.V:n asiamies on vaatinut osapuolten välillä huhtikuussa lainvoimaiseen ositussopimukseen poikkeuksellisen ehdon, jonka mukaan J.V:llä on ollut oikeus tutustua ja myötävaikuttaa maalämpöjärjestelmään liittyneiden vikojen ja vaurioiden korjaamiseen oman asiantuntijansa välityksellä, koska hänellä on ollut ylivertainen kokemus rakennus- ja korjaustoiminnasta R.V:han verrattuna. Tästä huolimatta R.V. toteutti remontin neuvottelematta remontin luonteesta tai laajuudesta lainkaan J.V:n kanssa.

Valituksen mukaan käsillä on siten osituksesta käytännössä täysin irrallinen riita-asia, joka ei voi sulkeutua pois oikeusturvaetuuden piiristä vakuutusehtojen kohdan 5.14 perusteella vakuutusyhtiön esittämällä tavalla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineen mukaan tapauksessa kysymys on siitä, liittyykö oikeusturvahakemuksen perusteena oleva velkomuskanne ehtojen tarkoittamalla tavalla avioeroon vai ei. Yhtiön näkemyksen mukaan ehtokohdan tulkinnassa on olennaista, että korvauspiirin rajoituksen soveltamisen osalta edellytetään varallisuusriidan tai muun vaatimuksen liittymistä avioeroon. Riidan ei siten tarvitse suoranaisesti koskea avioeroa, vaan edellytyksenä on ainoastaan liittyminen siihen, jotta korvauspiirin rajoitus tulee sovellettavaksi. Vastineen mukaan lähtökohtaisesti huomattavankin löy­hä yhteys avioeroasiaan voi johtaa siihen, että korvauspiirin rajoitus tulee sovelletta­vaksi.

Yhtiö toteaa vastineessaan, että vastaava ehtokohta on ollut esillä vakuutuslautakunnan aiemmassa ratkaisukäytän­nössä. Lautakunnan lausunnossa VKL 622/06 kyseessä oli riita-asia, joka koski osi­tussopimuksessa sovittuja suorituksia. Lautakunta katsoi, että kyseessä oli vakuutus­ehtojen tarkoittamalla tavalla avioeroon liittyvä varallisuusriita.

Vastineen mukaan J.V:tä vastaan nostetussa velkomuskanteessa on kyse ositussopimuk­sessa sovitun suorituksen suorittamisesta. Ositussopimus puolestaan on laadittu avioeron yhteydessä. Kyseessä on siten vaatimus, joka liittyy vakuutusehtojen tarkoit­tamalla tavalla avioeroon. Tällaiset varallisuusriidat ja vaatimukset on nimenomaisella korvauspiirin rajauksella rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, eikä niistä ai­heutuviin kuluihin myönnetä oikeusturvaetua.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 5.14 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle kuluja asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon, yhteiselämän päättämiseen taikka rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys ositussopimuksen tulkintaa sekä ositussopimuksen perustuvaa velkomuskannetta koskevasta riita-asiasta ja avioeroon liittyviä varallisuusriitoja ja muita vaatimuksia koskevasta rajoitusehdosta.

Lautakunnalla käytettävissä olevasta selvityksen mukaan vakuutettu J.V. ja hänen entinen puolisonsa R.V. olivat solmineet keskenään ositussopimuksen 5.4.2011. J.V:n ja R.V:n avioero oli tullut voimaan 26.11.2007. Osituskirjaan otetun ehdon mukaan J.V. sitoutui kustannuksellaan vastaamaan omakotikiinteistön rakennukseen tehtävästä lämmitysjärjestelmän korjauksesta ja vesi- ja kosteusongelman korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista enintään 10.000 euroa. Ehdon mukaan J.V:lla oli kuitenkin oikeus tutustua ja myötävaikuttaa em. vikojen vaurioiden korjaamiseen oman asiantuntijansa välityksellä. Sittemmin R.V. teetti kiinteistöllä lämmitysjärjestelmäremontin ja vaati 1.2.2012 päivätyllä kirjeellä J.V:tä suorittamaan osituskirjan mukaisen osuuden, eli 10.000 euroa, remontin korjauskustannuksista. J.V. puolestaan katsoi remontin teettämisen olleen vastoin ositussopimukseen otetun ehdon sanamuotoa, koska hänelle ei ollut annettu mahdollisuutta myötävaikuttaa korjaukseen sopimuksen edellyttämällä tavalla. J.V. ilmoitti 8.2.2012 päivätyllä kirjeellä, ettei hänellä ole velvollisuutta osallistua uuden maalämpöjärjestelmän kustannuksiin. Tämän jälkeen R.V. nosti käräjäoikeudessa 21.3.2012 ositussopimukseen perustuvaa velkomusta koskevan kanteen.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka koskevat avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia. Lautakunta toteaa, että rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seuraamusta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. Riidalla tulee siten olla looginen, todennettavissa oleva yhteys avioeroon. Lautakunta toteaa, että omaisuuden ositus on avioliiton päättymiseen kiinteästi liittyvä toimenpide. Käsillä olevassa tapauksessa ositussopimuksella ja siihen otetulla remonttikustannuksia koskevalla ehtokohdalla on nimenomaisesti järjestelty puolisoiden varallisuussuhteita avioeron jälkeen. Näin ollen lautakunta katsoo, että käsillä olevaa riita-asiaa on pidettävä vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla avioeroon liittyvänä varallisuusriitana.

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Hanén.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia