Haku

VKL 51/16

Tulosta

Asianumero: VKL 51/16 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Suihkuhanasta tulleen veden aiheuttama vuotovahinko. Vahingon syy. Korotettu omavastuu. Oliko vahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena olevan kerrostalon asuinhuoneistossa havaittiin vettä olohuoneen lattialla. Kosteuskartoituksessa todettiin 1.9.2015, että putkistovuotoja ei ollut, mutta naapurihuoneistonkin lattiarakenteissa ja huonekaluissa oli kosteutta. Naapurihuoneiston parkettilattia oli kostunut miltei kauttaaltaan.

Vaurioiden perusteella kosteuskartoittaja piti todennäköisenä, että vesi oli tulvinut naapurihuoneistossa pesuhuoneen kynnyksen yli lattialle. Jäi epäselväksi, oliko hana unohtunut auki vai oliko asukas nukahtanut suihkuun. Naapurihuoneistossa vuokralla asunutta asukasta ei kosteuskartoituksen jälkeen enää tavoitettu, vaan hän muutti pois.

Taloyhtiö katsoi, että laajan kiinteistövakuutuksen ehtojen mukaan avoimen hanan aiheuttamat vahingot tulisi korvata 25 %:n omavastuuvähennyksellä. Vakuutusyhtiön mukaan vahingon syy jäi epäselväksi siltä osin, miksi hanasta tullut vesi oli levinnyt kylpyhuoneen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa katsottuaan, että taloyhtiö ei ollut pystynyt osoittamaan mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa. Vahingon syy tuli selvittää ennen omavastuuvähennyksen suuruuden ratkaisemista. Osapuolet keskustelivat vielä osakorvauksesta, mutta sovintoa ei syntynyt.

Asiakkaan valitus

Taloyhtiö vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan avoinna olleen suihkuhanan ai­heuttaman vuotovahingon laajasta kiinteistövakuutuksesta 25 %:n omavastuuosuudella vähennettynä. Vuototutkimuksella muut mahdolliset vahingon syyt on suljettu pois. Vahingon ainoaksi syyksi on jäänyt veden virtaaminen avoimesta hanasta tilanteessa, jossa vedet eivät ole päässeet esteettä lattiakaivoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahingon todennäköisenä syynä on joko hanan jääminen avoimeksi suihkussa käynnin jälkeen tai asukkaan nukahtaminen suihkuun, jolloin veden pääsy lattiakaivoon on estetty. Huoneiston asukas ei ollut pystynyt kertomaan tai halunnut kertoa tapahtumien kulkua niin, että vahingon syy olisi saatu selville. Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että korvauksen hakijan on näytettävä vakuutustapahtuman sattuneen. Asian jääminen osittain epäselväksi ei tarkoita sitä, että vahinko tulisi korvata.

Vakuutusehtojen mukainen korotettu 25 %:n omavastuu on voimassa, jos hana on jätetty avoimeksi sen tai käyttölaitteen käytön jälkeen, tai huoneistosta on poistuttu hanaan liitetyn käyttölaitteen ollessa edelleen käynnissä. Suihkussa käyminen on hanan normaalia käyttöä, jolloin korotettua omavastuuta ei sovelleta. Tässä tapauksessa vahinkotapahtuman kulku ei ole tiedossa, eikä korotettua omavastuuehtoa yhtiön mukaan voida soveltaa.

Yhtiö pitää kielteistä korvauspäätöstään vakuutusehtojen mukaisena. Yhtiö on kuitenkin edelleen valmis neuvottelemaan osakorvauksen suorittamisesta kohtuuperusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan asuinhuoneistoissa todetun vuotovahingon laajan kiinteistövakuutuksen perusteella.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 10.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava [vakuutusyhtiölle] sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen [vakuutusyhtiön] vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on maksettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös [vakuutusyhtiön] mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 6.1 mukaan kiinteistön All Risks -vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Korotettua omavastuuta koskevien ehtojen kohdan 6.5.4 mukaan vesikalusteesta tai käyttölaitteesta virranneen nesteen, höyryn tai kaasun aiheuttamissa vahingoissa omavastuu on 25 % vahingon määrästä, jos aine on virrannut:

- avoimeksi jätetystä hanasta, pesukoneventtiilistä tai muusta vastaavasta käytön jälkeen suljettavaksi tarkoitetusta vesikalusteesta tai

- astian- tai pyykinpesukoneesta tai muusta vastaavasta laitteesta tai sen letkusta, jonka venttiili tai hana on suojelu- tai käyttöohjeessa määrätty suljettavaksi käytön jälkeen.

Asian arviointi

Asiassa jää epäselväksi, oliko huoneiston suihkuhana jäänyt käytön jälkeen auki vai oliko asukas nukahtanut suihkuun.

Taloyhtiöllä on laaja kiinteistövakuutus, josta korvataan lähtökohtaisesti kaikenlaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkotapahtumia. Erilaiset vuotovahingot ovat tyypillisesti laajan vakuutuksen perusteella korvattavia tapahtumia.

Lautakunta katsoo, että kumpikin esitetyistä vahingon tapahtumakuluista täyttää äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman määritelmän. Lautakunta toteaa lisäksi, että taloyhtiö oli tehnyt kohtuudella voitavansa vakuutuskorvausvaatimuksensa perusteiden selvittämiseksi. Vuototutkimuksella muut mahdolliset ajateltavissa olleet vahingon syyt oli suljettu pois. Kosteuskartoituksessa läsnä ollut asukas ei tiennyt tai halunnut kertoa tapahtumien tarkemmasta kulusta, eikä häntä ollut sen jälkeen tavoitettu. Tässä tilanteessa vahingon korvattavuutta ei lautakunnan näkemyksen mukaan estä se, ettei tiedetä, kumpi korvaukseen oikeuttavista tapahtumakuluista oli toteutunut.

Toisena kysymyksenä asiassa on se, tuleeko korvauksesta vähentää perusomavastuu vai ehtojen kohdan 6.5.4 mukainen korotettu omavastuu. Lautakunta toteaa, että taloyhtiön vaatimuksena on korvauksen maksaminen korotetulla omavastuulla vähennettynä. Näin ollen lautakunta pitää 25 %:n suuruisen omavastuuvähennyksen tekemistä tässä asiassa riidattomana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vuotovahingon ehtojen mukaisesti 25 %:n omavastuuvähennyksellä.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta