Haku

VKL 511/12

Tulosta

Asianumero: VKL 511/12 (2013)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Traktorin vaihteiston rikkoutuminen Törmäysvahinko ja tieltä suistuminen Oliko traktorin vaihteisto rikkoutunut kulumisen seurauksena?

Tapahtumatiedot

Traktorin vaihteisto oli rikkoutunut. Tapauksessa on riitaa siitä, miten traktorin vaihteiston rikkoutuminen oli tapahtunut ja tuliko vahinko korvattavaksi maatilan kaskovakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan mukaan rikkoutuminen tapahtui, kun metsätien reuna petti ja traktori tärähti voimakkaasti suistuessaan tieltä. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotarkastuksessa todetut vaihteiston vauriot olivat aiheutuneet pidemmän ajan kuluessa eikä vahinko siten tullut korvattavaksi vakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön korvauspäätökset

Vakuutusyhtiö on 30.4. ja 9.5.2012 antamissaan päätöksissä lausunut, ettei vahinko tullut korvattavaksi kaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on viitannut sovellettaviin vakuutusehtoihin, vahinkotarkastajan lausuntoon ja planeettapyörästöstä otettuihin valokuviin.

Yhtiön mukaan vakuutuksesta korvattiin vahinko, joka oli välittömästi aiheutunut vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä. Kaskovakuutus ei korvannut kulumisesta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusyhtiö on katsonut valokuvien ja vahinkotarkastajan lausunnon perusteella, että kyseiset vaihteiston vauriot eivät olleet voineet syntyä traktorin suistuessa metsätieltä eivätkä noin 40 kilometrin ajon aikana, kun ajoa oli vahingon jälkeen jatkettu. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksenottajan olisi pitänyt keskeyttää ajaminen heti ylimääräisen äänen kuuluessa vaihteistosta.

Vakuutusyhtiö on lisäksi viitannut siihen, että vaihteistosta oli korjaamon koeajoa suoritettaessa todettu, että hammasrattaiden välistä puuttuu sovite­levy.

Vahinkoa ei korvattu, koska vahingon syy on rajattu korvauspiirin ulko­puolelle.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on ratkaisusuosituspyynnössään vaatinut vahingon korvaamista maatilan kaskovakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan mukaan oli todistettavissa, että vaihteisto oli vahingoittunut putoamisesta seuranneesta tärähdyksestä. Traktorista alkoi kuulua ääntä vasta hetken ajamisen jälkeen. Traktorin suuritöinen korjaaminen metsätiellä ei ollut mahdollista, vaan traktori oli ajettava kotiin. Traktorin ensimmäinen hajoaminen tapahtui metsätien penkan ajoluiskan pettäessä ja vakuutusyhtiön oli korvattava tästä aiheutunut vahinko.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on antamassaan vastineessa toistanut aiemman kantansa.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vaihteisto ei ollut rikkoutunut välittömästi tieltä suistumisen seurauksena. Hammasrattaan noin 8 millimetrin syvyinen kuluma ei ollut voinut tulla välittömästi tieltä suistumisen seurauksena. Planeettavaihteiston lukkorenkaan irtoaminen tärähdyksen voimasta ei ollut mahdollista. Tieltä suistumisesta aiheutuneet voimat eivät välittyneet planeettavaihteistoon siten, että lukitusrengas irtoaisi sen seurauksena. Yhtiö on pitänyt todennäköisenä, että sovitelevy oli kulunut pois jo aiemmin eikä ollut paikoillaan vaihteiston ensimmäisen avaamisen yhteydessä. Tästä syystä hammasrattaat olivat päässeet hankaamaan toisiinsa väärän välyksen takia.

Vakuutusyhtiö on esittämillään perusteilla katsonut, että kyseessä oli vaihteiston sisäinen rikko eikä vahinkoa tullut korvata vakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

20 Maatilan kaskovakuutus

20.1 Korvattavat vahingot

20.1.3 Törmäysvahingot

Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

-      työkoneen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

-      iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa

-      joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä.

Korjauskustannuslaskelma 24.4.2012

Vakuutusyhtiön korjauskustannuslaskelmassa korjaustyön kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5 344 euroa. Laskelmaan on liitetty tarkastaja P.L:n kommentti: ”Rattaaseen kulunut selvä syvänne noin 8 mm. Muutaman kymmenen kilometrin ajo ei kuluta osia öljyisessä tilassa sellaiseksi kuin osat olivat. Toisaalta, jos äkillisen törmäyksen jälkeen kuuluu vaihteistosta ääniä, pitäisi ajo keskeyttää.”

Lisäksi raporttiin on liitetty valokuvia vaihteiston hammasrattaista.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi aiheutunut tieltä suistumisesta. Vahinko korvataan myös, mikäli se on aiheutunut välittömästi törmäyksestä tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Vakuutuksenottajan mukaan traktori oli suistunut ojaan tien reunan pettäessä. Traktorin ojasta noston jälkeen sillä oli jatkettu ajoa yhteensä noin 40 kilometriä. Ajon aikana vaihteistosta oli kuulunut ääntä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole yksiselitteisesti arvioitavissa, millä hetkellä traktorin vaihteisto on rikkoutunut. Suoritetun tarkastuksen mukaan vaihteiston hammasrattaaseen oli kulunut syvänne. Korjauksen ja ensimmäisen koeajon jälkeen oli huomattu, että vaihteistosta puuttui lukkorengas.

Vakuutuslautakunta pitää epätodennäköisenä, että täysin ehjä ja kunnossa ollut lukkorengas olisi pudonnut tieltä suistumisen seurauksena. Todennäköi­sintä on, että vaihteistossa olevat vauriot ovat aiheutuneet kulumisen seurauksena. Vahinko ei siten ole vakuutusehtojen mukaan korvattavissa.

Edellä esitetyn perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia