Haku

VKL 51/05

Tulosta

Asianumero: VKL 51/05 (2005)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.04.2005

Myymälähyllykön kaatuminen ja siinä olleiden tavaroiden vahingoittuminen Vakuutuksenottajan työntekijän tuottamus Myymälän turvallisuus

Vakuutuksenottaja P Oy:n kuljettaja toi 26.8.2004 S:n kaupungissa sijaitsevaan liikkeeseen paketin. Kuljettaja laski paketin lattialle ja pyysi myyjältä kuittauksen. Kääntyessään ja lähtiessään poistumaan liikkeestä kuljettajan olkapää osui kulkuväylän reunassa seisseeseen myymälähyllykköön, joka kaatui. Hyllykössä oli vahingon sattuessa esitteillä kaksi LCD-televisiota ja useita digibokseja, jotka vahingoittuivat pudotessaan lattialle. 

Kaatunut hylly oli osista koottava, jalustasta, neljästä runkopalasta ja kolmesta lasihyllystä muodostuva tornimainen kokonaisuus. Vahinkoilmoituksessa kuljettaja myönsi kaataneensa kiireessä telineen.
 
Lausunnonpyytäjä esitti vakuutuksenottaja P Oy:lle vahingon johdosta 3.093,55 euron korvausvaatimuksen, josta haettiin korvausta vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Päätöksessään 18.10.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää, että vahingonaiheuttaja on menetellyt tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingonaiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
Vastuu liikehuoneistojen turvallisuudesta on ankarampi kuin tavanomainen tuottamusvastuu. Oikeuskäytännön mukaan liike on vastuussa asiakkaalleen aiheutuneesta vahingosta, mikäli se on laiminlyönyt huolehtia siitä, että liikehuoneistossa kävijät voivat asioida liikkeessä turvallisesti.
Lausunnonpyytäjän selvityksen mukaan kuljettaja on kulkenut liikkeessä normaaleja asiakkaillekin varattuja kulkureittejä. Kuljettajan lähtiessä poistumaan liikkeestä hänen olkapäänsä osui kulkuväylän reunassa sijainneen telineen lasihyllyyn sillä seurauksella, että hylly kaatui. Kuljettajan toiminnassa ei ole havaittu mitään korvausvelvollisuuden synnyttävää huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kyseessä on tapaturma, jonka syntyyn on myötävaikuttanut hyllyn rakenne, hyllykön lastauksesta aiheutunut painopisteen jakautuminen ja hyllyn sijoittaminen suhteellisen ahtaan kulkuväylän varteen siten, että kosketus hyllyyn on ollut mahdollinen.
 
Jatkokäsittely
Kirjeessään 29.10.2004 vakuutusyhtiölle lausunnonpyytäjä vaatii tapauksen uudelleenkäsittelyä, koska tapahtumatiedot eivät täsmää kuljettajan eikä hyllystön osalta. Ensinnäkin kuljettaja ei kulkenut liikkeessä normaaleja kulkureittejä pitkin, vaan oman henkilökunnan käyttämän takaoven kautta.
 
Kuljettaja toi marketissa sijaitsevaan liikkeeseen paketin. Hän laski paketin tapansa mukaan lattialle ja tuli nopein askelin kassapöydän viereen ottamaan myyjältä kuittauksen paketista. Kuittauksen jälkeen hän pyörähti 180o ja lähti puolijuoksua ovea kohti, jolloin hän tönäisi vauhdissa telinettä, jossa oli kaksi LCD-televisiota ja useita digibokseja. Tönäyksestä seurasi, että teline kaatui erittäin kovalla vauhdilla, ja tässä vaiheessa kuljettaja oli jo puoliksi oven ulkopuolella. Matkaa telineeltä ovelle on noin viisi metriä. Kuljettajan vauhti oli ns. puolijuoksua, ei missään tapauksessa normaalia kävelyvauhtia. Tällä huolimattomalla menollaan hän aiheutti hyllyn kaatumisen, joka ei normaalilla tönäisyllä kaadu. Teline on sen verran painava, ettei se kaadu noin vain. Hyllyn rakenne kestää kovankin painon ja ko. tuotteet eivät edes paina mitään. Kassan luota, josta kuljettaja lähti etenemään kohti ovea, ei ole suora tie, vaan siinä on pieni mutka oikealle. Tästä syystä, kun hän lähti kassalta nopealla vauhdilla, hän ei ehtinyt ottamaan kunnollista askelta oikealle, vaan osui tässä yhteydessä olkapäällään hyllyyn.
 
Kyseinen hyllykkö on ollut myymälässä jo noin vuoden ajan ja siinä on ollut painavampaakin tavaraa. Koskaan se ei ole ollut kaatumassa mihinkään suuntaan. Tönäyksen voimasta johtuen hylly kaatui kivilattialle ja tästä syystä kaikki tavarat putosivat lattialle, myös yksi paksulasinen välihylly hajosi ja tästä syystä hyllykkö vasta katkesi. Vakuutusyhtiön päätöksestä sai sen kuvan, että hyllykkö olisi katkennut.
 
Kuljettajan toiminnassa oli havaittu ennenkin huolimattomuutta, ja nyt sattui vahinko, joka oli ns. odotettavissa johtuen hänen erittäin nopeasta menostaan, joka on aina ollut erittäin kovaa: paketti sisään, kuittaus ja taas mennään seuraavaan paikkaan. Kiire kun on. Kuljettaja oli menemisessään erittäin huolimaton.
 
Tämän selvityksen myötä lausunnonpyytäjä vaatii tapaukselle uutta käsittelyä, jossa on selvästi syynä kuljettajan huolimaton toimintatapa (kulkeminen kuin ”päätön kana”).
 
Päätöksessään 20.12.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, vakuutusehdot ja oikeuskäytännön.
 
Lausunnonpyytäjän mukaan vahinko aiheutui kuljettajan huolimattomasta toiminnasta. Tämä huolimattomuus ilmeni kuljettajan nopeana liikehdintänä.
 
Asiassa on riidatonta se, että hylly kaatui sen jälkeen, kun kuljettajan olkapää oli osunut siihen. Liikkeenharjoittajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että liikkeessä asioinnista ei aiheudu vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Liikkeenharjoittajan tulee ottaa huomioon, että hyllyt sekä muut liikkeessä olevat rakennelmat on sijoitettu ja rakennettu niin, että ne kestävät vähäistä kosketusta ihmisten asioidessa liikkeessä. Tässä tapauksessa hylly on sijoitettuna suhteellisen ahtaan kulkureitin mutkakohtaan. Hylly on ollut rakenteeltaan ja tuennaltaan sellainen, että se ei ole kestänyt vähäistä kosketusta kuljettajan poistuessa ripeästi liikkeestä.
 
Näyttöä siitä, että kuljettaja olisi aiheuttanut vahingon tahallaan tai yleisesti liikkeessä asioivilta henkilöiltä vaadittavan huolellisuuden vastaisesti, ei ole tullut esille. Ottaen lisäksi huomioon, että liikkeenharjoittajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus siitä, että liikkeessä voi asioida turvallisesti, vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on valitettava tapaturma, josta vakuutuksenottaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Näin ollen vakuutusyhtiö ei muuta 18.10.2004 tekemäänsä päätöstä.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 19.1.2005 vahinkoa kärsinyt yritys toteaa, ettei se hyväksy vakuutusyhtiön päätöstä hyllyn rikkoutumisasiassa, vaan haluaa, että asia käsitellään lautakunnassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 15.2.2005 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, toimitetut selvitykset, vakuutusehdot sekä lainsäännökset ja oikeuskäytännön.
 
Asiassa on riidatonta se, että hylly kaatui sen jälkeen, kun kuljettajan olkapää oli osunut siihen. Sen sijaan riidanalaista on hyllyn kaatumisen syy.
 
Vakuutusyhtiön saamien selvitysten mukaan kuljettajan törmäys hyllyyn on ollut voimaltaan vähäinen. Liikkeenharjoittajalla on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että liikkeessä asioinnista ei aiheudu vaaraa henkilöille tai omaisuudelle. Liikkeenharjoittajan tulee ottaa huomioon, että hyllyt sekä muut liikkeessä olevat rakennelmat on sijoitettu ja rakennettu niin, että ne kestävät vähäistä kosketusta ihmisten asioidessa liikkeessä.
 
Tässä tapauksessa hylly on sijoitettuna suhteellisen ahtaan kulkureitin mutkakohtaan. Johtuen hyllyn rakenteesta, lastauksen aiheuttamasta painopisteen jakautumisesta ja sen sijainnista, se ei ole kestänyt vähäistä kosketusta kuljettajan poistuessa ripeästi liikkeestä, vaan hylly on kaatunut ja hajonnut. Sillä, että kuljettaja on kulkenut lähinnä henkilökunnan käyttämästä ovesta, ei ole tapauksessa merkitystä, koska hylly on sijainnut tilassa, jossa myös asiakkaat pääsevät kulkemaan.
Vahingonkärsinyt ei ole näyttänyt, että kuljettaja olisi aiheuttanut vahingon tahallaan tai toiminut huolimattomammin kuin yleisesti liikkeessä asioivilta henkilöiltä voidaan odottaa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että liikkeenharjoittajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus siitä, että liikkeessä voi asioida turvallisesti. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on valitettava tapaturma, josta vakuutuksenottaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Valokuvat
Lautakunnalle on toimitettu valokuvia kaatuneesta hyllyköstä, sen sijainnista myymälässä sekä vahingoittuneista televisioista.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus, vakuutusehdot voimassa 1.11.2000 alkaen
 
Kohta 2, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun
-         vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
-         vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Kohta 4.2, Omavastuu
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahingossa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu, joka vähennetään ehtojen mukaan lasketun vahingonkorvauksen, torjuntakustannusten sekä selvitys-, neuvottelu-, korko- ja oikeudenkäyntikustannusten yhteismäärästä.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse myymälähyllykön kaatumisesta ja siinä olleiden tavaroiden vahingoittumisesta, vakuutuksenottajan työntekijän tuottamuksesta vahinkoon sekä turvallisesta liikkumisesta myymälässä.
 
Vakuutuksenottaja P Oy:n kuljettaja on 26.8.2004 tuonut erääseen liikkeeseen paketin. Saatuaan kuittauksen paketista kuljettaja on lähtenyt poistumaan liikkeestä. Myymälän edustajien kertoman mukaan kuljettaja on poistunut ns. puolijuoksua. Poistuessaan hän on tönäissyt myymälähyllykköä, joka on kaatunut ja hyllykössä olleet esineet (kaksi televisiota ja useita digibokseja) sekä itse hyllykkö ovat vahingoittuneet. Kuljettaja on vahinkoilmoituksessa myöntänyt kaataneensa telineen kiireessä.
 
Vahingosta on esitetty vakuutuksenottaja P Oy:lle 3.093,55 euron korvausvaatimus, jota on haettu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei kuljettajassa ole ollut tuottamusta. Vahinko on vakuutusyhtiön mukaan johtunut hyllykön sijoittamisesta ahtaan kulkuväylän varteen, jossa asiakkaat kulkevat, sekä hyllykön rakenteesta ja lastauksen aiheuttamasta painopisteen jakautumisesta, jonka vuoksi vähäinen kosketus on aiheuttanut kaatumisen.
Lautakunta toteaa, että myymälänpitäjällä on korostunut huolellisuusvelvoite liikkeessä asioivien turvallisuuden suhteen. Tämä pitää sisällään myös sen, että asiakkaat voivat liikkua myymälässä heille varatuissa tiloissa esteettä ja ilman ahtaudesta johtuvaa vaaraa aiheuttaa vahinkoa esillä oleville tavaroille. Toisaalta lautakunta toteaa, että myymälässä asioivat ovat osaltaan velvollisia ottamaan huomioon nähtävissä olevat myymäläjärjestelyt ja sovittamaan oman toimintansa ja liikkumisensa niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa myymälälle ja siellä oleville esineille.
 
Esillä olevassa tapauksessa kaatunut hyllykkö on ollut rakenteeltaan tornimainen. Tämän vuoksi lautakunta katsoo sen kaatumismahdollisuuden siihen kohdistuneesta tönäisystä tavallista suuremmaksi. Lautakunnalle toimitetuista valokuvista ilmenevää hyllykön sijoittelua myymälään lautakunta ei katso tavanmukaista ahtaammaksi järjestelyksi. Myymälän edustajat sekä kuljettaja ovat yhdenmukaisesti kertoneet kuljettajan toimineen kiireisesti.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vahingon aiheutuneen sekä hyllykön tavallista suuremmasta kaatumisalttiudesta että kuljettajan varomattomasta liikkumisesta, ja pitää näitä yhtä suuressa määrin vahingon syinä. Näin ollen puolet vahingosta tulisi korvata vakuutuksenottaja P Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vahingon ollessa tältä osin pienempi kuin vakuutuksenottajan omavastuuosuus, lautakunta toteaa, ettei vakuutuksesta jää korvattavaa.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Henriksson, Kallioinen, Laasonen ja Nyyssölä sekä varajäsen Urho. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia