Haku

VKL 510/13

Tulosta

Asianumero: VKL 510/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Tapon yritystä ja pahoinpitelyä koskeva rikosasia. Vapaudenmenetyksestä johtuva vahingonkorvausvaatimus. Vahingonkorvausasian liittyminen rangaistavaan tekoon.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.K. oli syytettynä tapon yrityksestä ja oli tästä syystä vangittuna 15.10.2012 – 13.12.2012 välisen ajan. Teko, josta vakuutettua syytettiin, tapahtui 10.10.2012. Asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa ja tuomio annettiin 20.12.2012. Vakuutettu tuomittiin tapon yrityksen sijaan pahoinpitelystä. Koska vakuutettu oli vangittuna tapon yrityksestä epäiltynä ja syyllistyi tuomion mukaan pahoinpitelyyn, vakuutettu haki Valtiokonttorilta korvausta aiheettomasta vapaudenmenetyksestä.

Sittemmin J.K. nosti valtiota vastaan vahingonkorvauskanteen, jossa hän vaatii Valtiokonttorilta vaatimansa ja sieltä saamansa korvauksen erotusta.

Oikeusturvaetua haetaan korvaamaan tämän riita-asian hoitamisesta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksillään 5.7.2013 ja 13.8.2013 katsonut, että J.K:n esittämä vahingonkorvausvaatimus perustuu samaan tekoon, josta hänet on tuomittu rangaistukseen. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua.

Valitus

Vakuutussopimuksen rajoitusehdossa puhutaan "sellaiseen tekoon perustuvasta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta", josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen. J.K. on ollut vapautensa menettäneenä väitetyn tapon yrityksen johdosta. Häntä ei ole tuomittu tuosta teosta rangaistukseen eikä häntä ole tuosta teosta jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta minkään erityissäännöksen takia. Syyte on tuon rikoksen osalta hylätty. J.K:n vaatimus valtiota kohtaan perustuu aiheettoman vapaudenmenetyksen aiheuttamaan kärsimykseen. Vapaudenmenetys on aiheutunut teosta, josta syyte on hylätty. Vahingonkorvausta koskeva J.K:n kanne ei perustu pahoinpitelyrikoksesta seuranneeseen vapaudenmenetykseen.

Edellä mainittua riita-asiaa ei ole suljettu vakuutusehdoissa korvattavien riitojen ulkopuolelle, minkä vuoksi oikeusturvaetu tulee myöntää. J.K. pyytää vakuutuslautakuntaa antamaan suosituksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön tulee korvata vahingonkorvausasian hoitamisesta aiheutuvat asianajokulut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen.

J.K. on tuomittu rangaistukseen 10.10.2012 tapahtuneesta teosta. Se, että rikosnimike on vaihtunut, ei poista sitä tosiasiaa, että J.K. on 10.10.2012 syyllistynyt tekoon, josta hänet on tuomittu rangaistukseen. J.K:n korvausvaatimukset johtuvat 10.10.2012 sattuneista tapahtumista ja niitä seuranneesta vangitsemisajasta, joka sitten myöhemmin on osoittautunut aiheettomaksi. Vahingonkorvausvaatimusten perusteena ei siten ole vain aiheettomaksi osoittautunut vangitseminen vaan 10.10.2012 tapahtunut teko ja tapahtumasta seurannut vangitseminen.

Koska vahingonkorvausvaatimusten perusteena oleva teko on pysynyt tuomitusta rikosnimikkeestä huolimatta samana ja J.K. on tehdystä teosta tuomittu rangaistukseen, ei asian hoidosta aiheutuvia asianajo- ja oikeudenkäyntikustannuksia voida korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.12 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön korvata vakuutetulle valtiota vastaan nostetusta vahingonkorvausasiasta aiheutuvat kustannukset.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu oli ravintolan terassilla 10.10.2012 lyönyt tuntemaansa henkilöä teräaseella kylkeen. Tämän teon perusteella häntä epäiltiin tapon yrityksestä, minkä johdosta hänet vangittiin. Oikeus totesi vakuutetun syyllistyneen pahoinpitelyyn, josta hänet tuomittiin vankeuteen.

Vakuutettu on hakenut vahingonkorvausta valtiolta vangitsemisaikansa johdosta. Vahingonkorvausvaatimus ei koske vakuutetun tekoa vaan sitä, että hän on ollut vangittuna. Tämän vuoksi kyseessä oleva vahingonkorvausvaatimus ei perustu sellaiseen tekoon, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen. Sillä seikalla, että vakuutettu on tuomittu teostaan vankeuteen, ei ole tapauksessa merkitystä siksi, että vahingonkorvausvaatimus perustuu jälkeenpäin arvioituna liian pitkään vangitsemisaikaan.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutetulle myönnetään asiassa oikeusturvaetu.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia