Haku

VKL 5/10

Tulosta

Asianumero: VKL 5/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2010

Lakipykälät:

Kaapin mädäntyminen ja kosteusvahinko Diffuusiokosteus Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma
Tapahtumatiedot 
Lausunnonpyytäjän olohuoneessa havaittiin kylpyhuoneen puoleisella seinällä kosteuden aiheuttamia vaurioita. Kosteus oli mädännyttänyt seinässä kiinni olleen kaapin. Asunto-osakeyhtiön teettämän kosteuskartoituksen mukaan kylpyhuone oli saneerattu ilmeisesti 1980-luvulla. Vedeneristeenä oli tuolloin käytetty todennäköisesti kosteussulkua, jonka vesihöyrynläpäisevyys on nykyisiä vesieristeitä suurempi. Raportin mukaan kylpyhuoneesta tullut diffuusiokosteus on aiheuttanut kaapin vauriot, koska kaapin tausta ei ole tuulettunut.
Lausunnonpyytäjä ilmoitti vahingosta kotivakuutusyhtiölleen ja haki laajasta kotivakuutuksesta korvausta kaapin sekä seinän vaurioitumisesta. 
 
Vakuutusyhtiön päätös    
Korvauspäätöksessään mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Kaapin vaurioituminen ei ole äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, vaan pitkän ajan kuluessa vesieristeen puutteellisuuden vuoksi aiheutunut homehtuminen/lahoaminen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, jossa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttu­nut kokonaan.
 
Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätöksessä myös vakuutusehtojen määräyksiin, jotka koskevat asunto-osakeyhtiön osakkaan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena on asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleva (asunto-osakeyhtiölain 78 §:n 2–4 momenteissa määritelty) kiinteistöön kuuluva omaisuus va­kuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti vakuutuspaikassa siltä osin kuin kor­vausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta. Osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle asunto-osakeyhtiön omaisuudelle aiheutu­nut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuu­tuksenottajan omalle omaisuudelle aiheutunut vahinko, lukuun ottamatta ehtojen kohdassa 6.2.1.3 mainittua rakennuksen putkiston rikkoutumisvahinkoa koskevaa ehtoa. Vesieristys ja sen pitävyys ovat korvauspäätöksen mukaan taloyhtiön kunnossapitovastuulla. 
 
Lausuntopyyntö                
Lausunnonpyytäjä saattaa asian Vakuutuslautakunnan käsittelyyn. Hän toteaa kaapin hajonneen äkillisesti vaatteiden alta. Kaappi on rikkoutunut ja kuulu irtaimistoon. Myös seinä, lattia ja listat hajosivat.
 
Vakuutusyhtiön vastine   
Vakuutusyhtiö kertaa vastineessaan tapahtumatietoja sekä viittaa korvauspäätöksen yhteydessä todettuihin vakuutusehtojen määräyksiin sekä myös LVI-laitteiden rikkoutumisia koskevaan ehtokohtaan. Vahingon aiheuttajaksi on todettu kylpyhuoneen kosteus, joka on päässyt siirtymään kylpyhuoneen seinän läpi olohuoneen puolelle. Olohuoneen puolella seinän takana oleva kaappi on ollut tiiviisti seinässä kiinni ja sen seurauksena ei kosteus ole päässyt haihtumaan ja kuivumaan, vaan se on jäänyt kaapin taakse aiheuttaen pitkän ajan kuluessa home- ja lahovaurion kaappiin. Muuta syytä vahingon aiheuttajaksi ei ole todettu.
 
Kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava LVI-laitteen rikkoutuminen tai äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Tapauksen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2.4 mukaan vakuutuksen kohteena on asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleva (asunto-osakeyhtiölain 78 §:n 2–4 momenteissa määritelty) kiinteistöön kuuluva omaisuus va­kuutuskirjaan merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti vakuutuspaikassa siltä osin kuin kor­vausta ei suoriteta muusta vakuutuksesta.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vahingon syyn täytyy olla luonteeltaan äkillinen ja ennalta-arvaamaton.
 
Vakuutusehtojen kohdan 3.6 vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman syyn aiheuttama LVI-laitteen tai -putkiston välitön rikkoutuminen.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
1) -- Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja, joissa vesi on päässyt rakenteeseen lattiakaivon ja rakenteiden liittymiskohdista tai läpäissyt vesieristeen tai vesieriste on puuttunut kokonaan taikka vesi on läpäissyt vesikaton.
2) hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
– sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta
17) sellaisesta syystä, että se voidaan korvata jonkin erityislain, takuun, muun sitoumuksen tai vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista.
 
Vakuutusehtojen kohdan 6.2.4.2 mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle asunto-osakeyhtiön omaisuudelle aiheutu­nut vahinko arvioidaan ja vahingon määrä lasketaan samojen perusteiden mukaan kuin vakuu­tuksenottajan omalle omaisuudelle aiheutunut vahinko, lukuun ottamatta ehtojen kohdassa 6.2.1.3 mainittua rakennuksen putkiston rikkoutumisvahinkoa koskevaa ehtoa.
 
Asian arviointi
Laajasta kotivakuutuksesta korvataan lähtökohtaisesti äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Vahinkotapahtuman äkillisyyttä arvioitaessa tarkastellaan vahingon syntymisen ajallista kestoa. Vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuneet vahingot rajautuvat vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.
 
Vahinkotapahtuman ennalta arvaamattomuutta tarkastellaan yleisestä, objektiivisesta näkökulmasta. Vahingon korvattavuutta arvioitaessa merkitystä ei näin ollen ole sillä, onko vahinko tai sen havaitseminen ollut vakuutetulle itselleen yllätys. Esimerkiksi rakennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja ei voida pitää yleisesti tarkasteltuna ennalta arvaamattomina tapahtumina.
 
Vakuutuslautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan tässä tapauksessa kylpyhuoneen seinän rakenne on päästänyt kosteutta läpi. Kaappi on ollut seinässä kiinni eikä kaapin ja seinän väli ollut tuulettunut. Kosteus on vaurioittanut seinää, sen pinnoitteita sekä mädännyttänyt kaapin. Lautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka johdosta höyryä tai vettä olisi päässyt seinärakenteeseen ja sen läpi. Vahinko ei selvityksen mukaan ole aiheutunut esimerkiksi LVI-laitteen tai -putkiston äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta. 
 
Lautakunnan käsityksen mukaan vahinko johtuu seinärakenteen ominaisuuksista ja on tapahtunut vähitellen. Tällaisessa tilanteessa ei ole kysymys vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä tapahtumasta. Kylpyhuoneen seinärakenteen ominaisuuksista johtuvaa kosteusvahinkoa ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida myöskään pitää vakuutusehtojen tarkoittamana ennalta arvaamattomana tapahtumana.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole sattunut ehtojen mukaista korvattavaa vakuutustapahtumaa. Tämän vuoksi lautakunnalla ei ole perusteita suosittaa korvausta. Vahingon rajautuessa kokonaisuudessaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle lautakunta ei ota kantaa siihen, miltä osin vahinko on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia