Haku

VKL 508/13

Tulosta

Asianumero: VKL 508/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2014

Vakuutusehtojen soveltaminen. Kahden vuoden sääntö. Riidan peruste. Työsuhteen päättymisestä syntynyt riita.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja E Oy:n työntekijä oli kertomuksensa mukaan irtisanottu 26.11.2011. Irtisanominen riitautettiin ja vakuutuksenottajayritys kiisti työntekijän vaatimukset 27.11.2012. Työntekijä oli vaatinut korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja saamatta jääneistä työsuhdesaatavista.

Oikeusturvaetua irtisanomista ja saatavia koskevaan riita-asiaan on haettu vakuutuksenottajayrityksen oikeusturvavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset 20.6.2013 ja 24.7.2013

Yrityksen oikeusturvavakuutus oli alkanut 2.7.2012. Vakuutusyhtiön tietojen mukaan yrityksellä ei ollut oikeusturvavakuutusta edellisessä vakuutusyhtiössä. Vakuutusehtojen mukaan, jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä. Riidan peruste oli työsuhteen päättymisen osalta työntekijän irtisanominen 26.11.2011 ja palkkasaatavien osalta 10.11.2007 tehty työsopimus. E Oy oli merkitty kaupparekisteriin jo 29.5.2012, jolloin se olisi voinut ensimmäisen kerran hankkia oikeusturvavakuutuksen. Sanotuilla perusteilla oikeusturvaetua ei myönnetty.

Valitus

E Oy oli aloittanut liiketoimintansa ostettuaan J Oy:n ravintolaliiketoiminnan ja ryhdyttyään sen jälkeen harjoittamaan ravintolatoimintaa nykyisellä nimellään. Osakeyhtiö syntyi sen perustamisella, joten oli selvää, että vakuutuksenottajayrityksellä ei voinut olla mitään vakuutuksia ennen sen perustamista. Yhtiö oli ottanut yritysvakuutuksen heti sen jälkeen, kun se osti J Oy:n liiketoiminnan. Oikeusturvavakuutus oli ollut voimassa vaatimusten kiistämisen hetkellä. Vakuutusyhtiö ei voinut vedota kahden vuoden sääntöön, koska ei ole ollut mahdollista, että vakuutuksenottajalla olisi ollut voimassa mikään vakuutus vaatimuksen perusteen syntymisen ajankohtana.

Vakuutusyhtiön vastine

J Oy:llä oli ollut oikeusturvavakuutus voimassa toisessa vakuutusyhtiössä 1.7.2012 saakka. E Oy oli ottanut vakuutuksen 2.7.2012 lähtien. E Oy ei ole ollut vakuutettuna J Oy:n vakuutuksessa. Koska vakuutus ei ollut ollut voimassa yhtäjaksoisesti vastaavansisältöisenä kahta vuotta, ja riidan perusteet ajoittuvat vakuutuksen voimaantuloa edeltävälle ajalle, vakuutusyhtiö on pitänyt hylkääviä korvauspäätöksiä vakuutusehtojen mukaisina.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehtojen kohdan 40.4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma riita- ja hakemusasiassa on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Kohdan 40.4.3 (vakuutustapahtuman syntymisajankohta) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita tai vaatimus perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti ollut voimassa vastaavansisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä tai vakuutusyhdistyksessä.

Ratkaisu

Vakuutuksenottaja E Oy:n työntekijä on kertomuksensa mukaan irtisanottu 26.11.2011. Irtisanominen on riitautettu ja vakuutuksenottajayritys on kiistänyt työntekijän vaatimukset 27.11.2012. Työntekijä on vaatinut saamatta jääneitä palkkasaatavia ja lisäksi korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. E Oy:n oikeusturvavakuutus on alkanut 2.7.2012. E Oy ei ole ollut vakuutettuna J Oy:n vakuutuksesta, joka päättyi 1.7.2012.

Vakuutuslautakunta toteaa, että E Oy:n vakuutus on vaatimusten kiistämisen eli vakuutustapahtuman syntymishetkellä 27.11.2012 ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta. Tällaisessa tilanteessa niiden seikkojen, joihin riita perustuu, tulisi olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä on tavanomainen ehto, jonka ei ole katsottu olevan kohtuuton.

Vakuutuslautakunta katsoo että palkkasaatavia koskeva vaatimus perustuu työsopimukseen, joka on tehty 10.11.2007, eli ennen vakuutuksen ottamista. Vakiintuneen vakuutusehtojen tulkintakäytännön mukaan kestosopimusten osalta riidan perusteena on voitu pitää riidan aiheuttanutta sopimusrikkomusta eikä itse sopimuksen solmimishetkeä. Annettujen tietojen perusteella työsuhteen tosiasiallisesta päättymisestä on alettu riitelemään vuonna 2011, eli ennen vakuutuksen ottamista. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia