Haku

VKL 507/12

Tulosta

Asianumero: VKL 507/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Kaapeliasennustyö Maassa olevan kaapelin rikkoutuminen Tuottamus Oliko kaapelin asentanut urakoitsija toiminut riittävän huolellisesti?

Tapahtumatiedot

Koneurakointi M Ay kaivoi 28.6.2012 esiin aikaisemmin asennettuja kaapeleita, jolloin osa kaapeleista vaurioitui. Ennen kaivutyötä alueella oli suoritettu kaapelinäyttö ja kaivamisen aikana oli käytössä niin sanottu lapiomies.

Asiassa on riitaa siitä, tulevatko kaapeleiden rikkoutumisesta aiheutuneet vahingot korvattaviksi M Ay:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan mukaan yrityksen henkilökunta oli laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon ja oli siitä syystä velvollinen korvaamaan vahingon. Vahinko oli korvattava yrityksen vastuuvahingosta.

Vakuutusyhtiön mukaan M Ay oli toiminut riittävän huolellisesti eikä ollut korvausvelvollinen.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutuksenottaja oli lausunut vakuutuksenyhtiölle, että maankaivutyössä oli vaarana sähkö- ja puhelinkaapeleiden sekä vesiputkien vahingoittuminen. Siihen piti varautua selvittämällä etukäteen johtojen sijainti. Tarvittaessa oli tilattava kaapelinäyttö ja käytettävä lapiomiestä, jonka tehtävänä oli selvittää ongelmakohdat. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa kaapelinäyttö oli suoritettu ja työssä oli käytetty lapiomiestä. Kaivannossa ollut lapiomies ei kuitenkaan ollut huomannut kaapelia. Vakuutuksenottaja oli katsonut toimineensa huolimattomasti.

Vakuutusyhtiö on 31.8. ja 14.9.2012 antamissaan päätöksissä katsonut, että urakoitsija oli ryhtynyt kaikkiin vahingon syntymisen ehkäisyn kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. Siitä huolimatta vahinko oli päässyt tapahtumaan. Kysymys ei kuitenkaan ollut urakoitsijan huolimattomasta menettelystä. Sen vuoksi vahinkoja ei korvattu urakoitsijan vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Koneurakointi M Ay on ratkaisusuosituspyynnössään katsonut, että kaapelivaurio oli korvattava yrityksen vastuuvakuutuksesta.

M Ay on toistanut valituksessaan ja Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan lisävastineessa aiemmin lausumaansa. Lisäksi yritys on todennut, ettei kaivutyötä tekevä yritys voinut vapautua korvausvastuusta varsinaisen kaivutyön suorittamisen aikana kaapelinäytön tilattuaan. Kaapelinäyttö oli vain olennainen apuväline vahinkojen estämiseksi. Varsinaisen kaivutyön aikana yrityksen olisi pystyttävä noudattamaan sellaista huolellisuutta ja varovaisuutta, että maassa olevat kaapelit saataisiin näkyviin niitä rikkomatta. Tässä tapauksessa se ei ollut onnistunut täyttämään huolellisuusvelvoitetta riittävän hyvin, vaan yritys oli rikkonut näyttökohdassa olleen kaapelin. Kaivannossa ollut lapio­mies ei huomannut kaapelia.

M Ay on todennut, että kaapelinäytön suorittamisesta huolimatta itse kaivutyössä voi sattua vahinkoja, jotka olisi kyetty huolellisemmalla toiminnalla välttämään. Yritys on katsonut aiheuttaneensa kaapelirikon tuottamuksellisesti ja olevansa velvollinen korvaamaan korjauskulut.

M Ay on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaa sille vastuuvakuutuksesta korvauksen vähennettynä perusomavastuulla sen summan mukaisesti, minkä yritys oli jo maksanut vahingon korjauksen johdosta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastineessaan viitannut aikaisempiin päätöksiinsä perusteluineen ja sovellettaviin vakuutusehtoihin. Lisäksi se on todennut, että saadakseen korvausta vastuuvakuutuksesta pitää osoittaa vahinko, joka on aiheutunut moitittavan teon tai laiminlyönnin seurauksena. Maankaivutöissä vahin­koon piti varautua selvittämällä vaarassa olevien kaapeleiden ja vesiputkien sijainti mahdollisesti kaapelinäytöllä sekä lapiomiestä käyttämällä. Jos edellä kuvatut valmistelevat toimenpiteet laiminlyötiin, niin kaivutyön suorittaja oli vastuussa aiheutuneesta esinevahingosta.

Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, ettei vahinko voinut tulla korvattavaksi myöskään sen perusteella, että vaurioitunut kaapeli oli ollut vastuuvakuutuksen rajoitusehdoissa mainitulla tavalla käsiteltävänä ja huolehdittavana olevaa omaisuutta sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaista omaisuutta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että saatujen selvitysten perusteella asiassa ei ollut näyttöä muutoksenhakijan tuottamuksesta eikä vahinko siten tullut korvattavaksi yrityksen vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutus

1 Yleiskuvaus

Vakuutuksenantaja sitoutuu näiden ehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti

  • korvaamaan kohdassa 4.1 mainitut vahingot ja ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

2 Vakuutettu toiminta ja vakuutetut

Vakuutus koskee vakuutuksenottajan harjoittamaa ja vakuutuksesta sovittaessa vakuutuksenantajalle ilmoittamaa, vakuutuskirjaan merkittyä toimintaa (vakuutettu toiminta).

Vakuutettuina ovat

-    vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksenottaja

-    vakuutuksenottajana olevan avoimen tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, kun häneen kohdistetaan vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan perustuva korvausvaatimus yhdessä vakuutuksenottajan kanssa.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

4.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

-    valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltä­vänä

-    säilytettävänä

-    suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

-    muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

4.2.7 Sopimusvastuu

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaisten korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

5 Vahingon selvittäminen

5.2 Vakuutuksenantajan velvollisuudet

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutuksenantajaa, elleivät korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikeita.

Vakuutuskirja

Erityisehto 383, maankaivu

Vakuutuksenottajan tulee ennen työhön ryhtymistä hankkia selvitys työalueen kaapeleista ja putkista niiden haltijalta ja ottaa niiden sijainti huomioon työn suorittamisessa. Vahingon koskiessa maahan upotettua kaapelia tai putkea on vakuutuksenantajalle toimitettava kaapelin tai putken haltijan kirjallinen todistus siitä, että kartta tai maastossa suoritettu näyttö oli toimitettu ennen työhön ryhtymistä. Jos kaapeli- tai putkivahingossa ei vakuutuksenantajalle ole toimitettu edellä mainittua todistusta, vähennetään omavastuuna vakuutuskirjassa mainitun omavastuun sijasta 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainitun omavastuun määrä.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi tulee sellainen vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinko tulee todeta vakuutuskauden aikana.

Näyttötaakka kärsimästään vahingosta on pääsääntöisesti korvausta vaativalla. Jotta vahinko tulisi korvattavaksi vastuuvakuutuksesta, korvausvelvollisen on täytynyt toimia tahallisesti tai tuottamuksellisesti kuten virheellisesti menetellen, huolimattomasti tai velvoitteensa laiminlyöden. Vastuuvakuutuksen vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että hän on toiminut huolellisesti.

Jos toiminnassa laiminlyödään yleisesti vaadittava huolellisuus, menettelyä voidaan pitää tuottamuksellisena. Erilaisissa tilanteissa voi olla käytössä ohjeita tai määräyksiä, joiden noudattamatta jättäminen voidaan katsoa tuottamukselliseksi toiminnaksi.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa vakuutuskirjassa on erityisehto, jossa maankaivutyötä suorittavalle on asetettu velvoite selvittää työalueen olemassa olevat kaapeloinnit. Velvoitteen täyttäminen on sidottu mahdollisen vakuutuskorvauksen suuruuteen.

Vakuutuslautakunta toteaa vahingosta seuraavaa. M Ay:n voidaan asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa ennen kaivutyöhön ryhtymistä varautuneen mahdolliseen vahinkoon kaapelinäytön avulla siten kuin vakuutusyhtiö on erityisehdoissaan edellyttänyt. Lisäksi kaivutyössä on ollut lapiomies varmistamassa kaapelin tarkan sijainnin.

Vakuutuslautakunta katsoo, että M Ay ei ole kaivutyötä edeltävistä varotoimista huolimatta menetellyt riittävän huolellisesti. Ei ole esitetty mitään sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin päätyä siihen, ettei kaapelin tarkkaa sijaintia olisi voitu määrittää noudattamalla asian vaatimaa huolellisuutta. Vakuutuslautakunta päätyy siten siihen, että maassa ollut kaapeli on vaurioitunut M Ay:n huolimattoman menettelyn seurauksena. Kun urakoitsija ei ennen kaapelin vahingoittumista ollut saanut sitä näkyville, Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kaapeli ole ennen vahingoittumistaan ollut vakuutusehtojen kohdassa 4.2.3 tarkoitetulla tavalla vakuutetun käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että kaapelivauriosta aiheutunut vahinko on korvattava M Ay:n vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta