Haku

VKL 506/05

Tulosta

Asianumero: VKL 506/05 (2006)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 02.05.2006

Vakuutusehtojen tulkinta Muu kiinteistö Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön kaupasta syntynyt riita

Vakuutettu myi 4.9.2002 kuolleen isänsä S.K:n kuolinpesän osakkaana 9.1.2004 päivätyllä kauppakirjalla muiden ko. kuolinpesän osakkaiden kanssa määräalan kuolinpesään kuuluvasta tilasta. Heinäkuussa 2004 määräalan ostajat ottivat yhteyttä vakuutettuun ja muihin kuolinpesän osakkaisiin vaatien joko kaupan purkua tai vahingonkorvausta sillä perusteella, että myyjät olivat jättäneet tahallaan kertomatta tietämistään kauppaan ratkaisevasti vaikuttavista laatuvirheistä. 

Vakuutettu haki kyseiseen riita-asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinai­seen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
 
Koska nyt on kyse muusta kuin edellä mainitusta kiinteistöstä, ei oikeusturvaetua asiaan voi myöntää.
 
Uusintakäsittely

Vakuutettu vetosi uusintakäsittelypyynnössään siihen, että muille kuolinpesän osakkaille on myönnetty oikeusturvaetu ko. asiaan heidän omista oikeusturvavakuutuksistaan.
 
Vakuutusyhtiö totesi, että ehtokohdan 5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Lisäksi ehtokohdan 2 mukaan vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat vakuutuskohteen omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vakuutustapahtumissa, ellei heillä ole omaa vakuutusta. Koska nyt puheena oleva riita ei koske vakuutetun vakinaista asuntoa eikä omassa käytössä olevaa vapaa-ajanasuntoa eikä kiinteistö ole ko. yhtiössä vakuutettu kuolinpesän vakuutuksella, ei kuolinpesän osakkaallekaan voida oikeusturvaetua myöntää hänen omastakaan kotivakuutuksestaan.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutettu toteaa, että riita koskee määräalana myydyn rakentamattoman tontin kaupan purkua ostajan löydettyä piilossa olevia vikoja tontista ja vaatiessa kaupan purusta kohtuuttoman suuria korvauksia. Vakuutettu katsoo, että rajoitusehto, jossa viitataan muuhun kuin vakuutetun omassa käytössä olevaan kiinteistöön ei ole riittävä, koska tontti oli kuolinpesän hallinnassa ja jonka osakkaaksi vakuutettu olosuhteitten pakosta oli joutunut. Tonttia ei siis ole hankittu sijoitustarkoituksessa. Kunta lisäksi painosti tontin myyntiin vaatien joko rakentamaan tontille tai myymään sen. Vaihtoehtona oli pakkolunastus kunnan taholta. Vakuutettu katsoo, että hänen käsitystään tukee myös se, että toiselle samaisen perikunnan osakkaalle on myönnetty oikeusturvaetu toisesta vakuutusyhtiöstä.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa kaiken päätöksessään lausutun ja katsoo, että päätös on oikea ja valitus tulee hylätä.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että kuolinpesä on epäitsenäinen oikeushenkilö. Valittaja on kuolinpesän osakas ja hänellä on siten määrittelemätön omistusosuus riidanalaiseen kiinteistöön. Hänellä on kuitenkin itsenäinen osuus koko kuolinpesän omaisuuteen niin myös kiinteistöön, niin kauan kunnes kuolinpesä on jaettu. Tässä tapauksessa riita koskee siis kiinteistöä, jonka vakuutettu omistaa määrittelemättömällä osuudella. Koska vakuutettu ei käytä sitä asuntonaan tai vapaa-ajanasuntonaan, ei kiinteistöä koskevasta riidasta aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja korvata oikeusturvavakuutuksesta. Sama olisi tilanne, jos kuolinpesä olisi jaettu ennen kauppaa ja vakuutettu omistaisi kiinteistöstä tarkan 1/3:n määräosuuden.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakuutettuja ovat myös jakamattoman kuolinpesän osakkaat vakuutuskohteen omistamiseen, hallintaan tai käyttämiseen liittyvissä vakuutustapahtumissa, ellei heillä ole omaa vakuutusta.
 
Ehtokohdan 5.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.
 
Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ilmenee, että vakuutettu on jakamattoman kuolinpesän osakkaana muiden ko. pesän osakkaiden kanssa myynyt määräalan kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä. Määräalan ostajat ovat myöhemmin vaatineet kaupan purkua tai vahingonkorvausta.
 
Oikeusturvavakuutuksesta on kattavasti rajattu korvauspiirin ulkopuolelle kaikki tulon hankkimiseen tähtäävä toiminta. Vakuutetun omistamien muiden kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja huoneistojen osalta syntyneiden tulkintaongelmien vuoksi oikeusturvan malliehtoihin otettiin nyt kyseessä oleva rajoitusehto, jonka tarkoituksena oli selkeyttää ehtoja sellaisten kiinteistöjen ja huoneistojen osalta, jotka vakuutettu on vastiketta vastaan antanut muiden käyttöön. Kyseistä rajoitusehtoa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tilanteisiin, joissa vakuutettu on saanut kiinteistön, sen osan tai huoneiston haltuunsa esimerkiksi perintönä ja hän myy sen lyhyehkön ajan kuluessa ryhtymättä vuokraamalla tai muulla tavoin hankkimaan ansiotuloja kyseisestä kiinteistöstä tai huoneistosta.
 
Vakuutusehdoissa asian korvattavuus on sidottu siihen, käyttääkö vakuutettu kyseistä kiinteistöä tai huoneistoa asuntonaan tai vapaa-ajan asuntonaan. Pesään kuuluvan omaisuuden käyttöä ei ole se, että henkilö pesän osakkaan ominaisuudessa hallitsee pesän omaisuutta ja omistaa murto-osan pesän omaisuudesta, ellei osakas ryhdy nimenomaan käyttämään kyseistä omaisuutta hyödykseen esimerkiksi elinkeinotoiminnassa tai vuokraamalla sitä. Kuolinpesän osakkuuden kaltainen ns. yleisseuraanto ei sinällään vielä ole pesään kuuluvan kiinteistön tms. omaisuuden käyttöä.
 
Kyseinen määräala on myyty alle puolentoista vuoden kuluttua perittävän kuolemasta eikä asiakirjoista ilmene, että vakuutettu olisi käyttänyt pesään kuuluvaa kiinteistöä tulon hankkimiseen. Viitaten edellä todettuun lautakunta katsoo, että kyseisen rajoitusehdon tulkitseminen vakuutusyhtiön esittämällä tavalla johtaisi paitsi ehtokohdan tarkoituksen vastaiseen lopputulokseen myös kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomuuteen.
 
Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo, ettei oikeusturvaetua tässä tapauksessa tule evätä kyseisen rajoitusehdon perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia