Haku

VKL 504/15

Tulosta

Asianumero: VKL 504/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.04.2016

Omakotitalon kastuneiden seinärakenteiden vahinko. Onko kyse luonnonilmiövahingosta? Ovatko rankkasade tai raekuuro aiheuttaneet vahingon?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajat ovat 12.6.2015 vakuutusyhtiölle tekemässään ilmoituksessa kertoneet, että toukokuun 2015 aikana jatkuva sade ja raekuuro ovat aiheuttaneet peltikaton vuotamisen kahdesta eri kohdasta sisätiloihin. Ilmoituksen mukaan katto oli kesällä 2014 huollettu ja maalattu. Kulkureittien kohdille oli samalla asennettu lumiesteet sekä uudet kourut ja syöksyt.

Vakuutusyhtiö on 10.9.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä katsonut, että rakennuksen korjauskuluja ei korvata kotivakuutuksesta. Perusteluiksi epäykselle vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että vahingon ei ole osoitettu aiheutuneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Yhtiö on katsonut, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen määrittelemä putkistovuoto, koska neste ei ole vuotanut ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen kiinteistä putkista, laitteista, säiliöistä tai sisäpuolisesta sadevesiviemäristä. Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, että todennäköisesti katto oli vuotanut sisätiloihin asti pellin saumoista, koska vanhassa katteessa ei ollut näkynyt reikiä. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on jätetty vahingot, joiden syntyyn on syy-yhteys puutteellisuudella. Vakuutus ei myöskään korvaa veden tunkeutumista yläpohjaan, ellei se ole seurausta rakennusta kohdanneesta myrskyn aiheuttamasta rakennevauriosta.

Vakuutusyhtiö ei ole 29.9.2015 antamassaan uudessa korvauspäätöksessä muuttanut kielteistä korvausratkaisua. Perusteluina on mainittu, että kattovuodon korvaaminen luonnonilmiöriskistä vaatii aina, että katolla on rakennevaurioita ja sen on rikkonut myrsky. Katossa ei ole todettu mitään rakennevaurioita. Vuoto on ollut katon saumoissa, koska katteessa ei ollut näkynyt reikiä. Kyseessä ei ole myrskyn aiheuttama yläpohjan rakennevaurio.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajat katsovat, että vakuutusyhtiöllä on velvollisuus korvata katon korjauksesta aiheutuneet kustannukset 14.850 euroa. Korjausmiehet olivat todenneet, että vettä on täytynyt tulla lujaa, koska rännit ja kourut eivät ole ehtineet vetää, vaan vettä on tunkeutunut peltien alta. Noin vuosi aikaisemmin oli vaihdettu uudet rännit ja kourut ja muutenkin kattoa oli huollettu ja maalattu. Vakuutuksenottajat viittaavat vakuutusehtojen luonnonilmiö-kohtaan, jonka mukaan vakuutus korvaa poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen rakennukselle aiheuttaman vahingon ja poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron aiheuttaman vahingon. Toukokuun kovat sateet ja raekuuro ovat aiheuttaneet sen, että kodin sisätiloihin oli tullut vettä kahteen eri huoneeseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyseinen vahinko ole vakuutuksesta korvattava. Korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Korvauksenhakijalla on myös näyttövelvollisuus vahingon määrästä.

Vakuutusyhtiö kiinnittää huomiota siihen, että katon kesällä 2015 remontoineen kattourakoitsijan ilmoituksen mukaan heidän suoritukseensa ei ole kuulunut vesikattovuodon aiheuttamien vahinkojen korjaamista, vaan ainoastaan vesikaton uusiminen. Vesikaton uusimisen yhteydessä rakenteeseen on lisätty aluskate, jota aiemmin ei kohteessa ole ollut.

Vakuutukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen luonnonilmiökohdan mukaan vakuutus korvaa poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron aiheuttaman vahingon. Vesikatteessa ole mitään sellaisia lommoja tai muitakaan jälkiä, jotka osoittaisivat, että vesikate olisi rikkoutunut poikkeuksellisen voimakkaasta raekuurosta. Kattoasiantuntijan raportissa ei myöskään ole todettu vesikatteen rikkoutuneen poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron tai muun luonnonilmiön seurauksena.

Luonnonilmiötä koskevien vakuutusehtojen mukaista vakuutustapahtumaa ei myöskään ole osoitettu tapahtuneen. Selvitystä ei ole siitä, että vesikatto olisi rikkoutunut poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen seurauksena tai että sadevesiviemärit ym. eivät olisi ehtineet johtaa vettä normaalilla tavalla. Vakuutusyhtiö viittaa siihen, että rakentamismääräysten mukaisten sadevesiviemärien, vesieristysten ja kallistusten pitää ehtiä johtaa vesi normaalilla tavalla. Rakentamismääräysten mukaan vesikaton on estettävä sadeveden tunkeutuminen sisätiloihin.

Vakuutusyhtiö on selvittänyt Ilmatieteen laitokselta tietoja toukokuun 2015 vesisateista. Selvityksen mukaan runsassateisia päiviä on ollut muutamia, mutta kyse ei ole ollut siitä, että olisi ollut rankka- tai kaatosateita. Yhtiön käsityksen mukaan ei ole osoitettu mitään sellaista poikkeuksellisen kovaa vesisadetta, joka rikkoisi ehjän vesikatteen ja peltikaton saumat.

Vesikatteen uusimisesta aiheutuvat korjauskulut eivät vakuutusyhtiön mukaan ole korvattavia rikkoutumista koskevien vakuutusehtojen perusteella. Vahinkoasiassa ei ole osoitettu mitään sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, jonka vuoksi peltikate on vahingoittunut. Vakuutusyhtiön mielestä vahinko on aiheutunut korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta puutteellisuudesta tai ikääntymisestä. Myöskään tällä perusteella vahinko ei ole luonnonilmiö- tai rikkoutumisriskeistä korvattava.

Siltä varalta, että vakuutuslautakunta katsoisi vahingon kuuluvan korvauspiiriin, vakuutusyhtiö on arvioinut vahingoittuneen sauman tiivistämisen ja kiinnittämisen ruuvein tai niitein tulevan maksamaan 400 euroa. Vesikatteen avaaminen ei ole ollut itse vuodon aiheuttamien jälkien korjauksen osalta tarpeen. Vakuutuksesta ei korvata koko katteen uusimiskustannusta, vaan vain siltä osin kuin kate on vahingoittunut.

Selvitykset

Kattoasiantuntijan 27.8.2015 päiväämän kirjallisen raportin mukaan hän on keväällä/alkukesästä 2015 tekemällään tarkastuskäynnillä todennut, että katto oli vuotanut sisätiloihin asti todennäköisesti pellin saumoista koska reikiä ei vanhassa katteessa ollut näkynyt. Asiantuntijan mukaan vesisateen on täytynyt olla todella rankka että vesi on tullut sisälle asti koska katto näytti muuten ikäänsä nähden hyväkuntoiselta. Katto oli maalattu noin vuosi sitten. Vanhat pellit olivat nauloilla kiinni ja aluskatetta ei ollut.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut valokuvia rakennuksen katosta ja kostuneista rakenteista.

Vakuutuslautakunnalle on myös toimitettu kopio 13.8.2015 päivätystä laskusta, jossa veloitetaan sopimuksen mukaan tehdystä kattoremontista 14.850 euroa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on keskeistä se, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että vakuutetussa rakennuksessa havaitut kostumisvahingot ovat aiheutuneet vakuutusehtojen mukaan korvattavasta vakuutustapahtumasta?

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutusehtojen kohdan KO 140 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Ehtokohdassa olevan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syntyyn on selvä syy-yhteys viranomaismääräysten laiminlyönnillä tai suunnittelu-, valmistus-, materiaali-, rakenne-, perustamis- tai asennusvirheellä, työvirheellä, käyttövirheellä, keskeneräisyydellä, puutteellisuudella tai ikääntymisellä.

Vakuutusehtojen kohdan KO145 (Luonnonilmiö) mukaan vakuutus korvaa muiden ohessa

- poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen rakennukselle ja siellä olevalle irtaimistolle aiheuttaman vahingon. Tällä tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista tapahtumaa, jossa rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä normaalilla tavalla

- poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron rakennukselle, LVISA-laitteille ja irtaimistolle aiheuttaman vahingon.

Ehtokohdassa olevan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa lumen tai veden tunkeutumista yläpohjaan, ellei se ole seurausta rakennusta kohdanneesta myrskyn aiheuttamasta rakennevauriosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvausta hakevalla on näyttövelvollisuus korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Vesikatteen ei ole näytetty rikkoutuneen minkään äkillisen ennalta arvaamattoman tapahtuman tai poikkeuksellisen runsaan rankkasateen, raekuuron taikka muun luonnonilmiön seurauksena.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää ilmeisenä, että vahinko on aiheutunut siitä, että kosteutta on päässyt katon saumoista rakenteisiin. Tapahtumaa ei voida pitää vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisenä ja ennalta arvaamattomana. Kastumisvaurion korjaaminen ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ole vaatinut koko katon uusimista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena, eikä suosita vahingon korvaamista.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia