Haku

VKL 502/14

Tulosta

Asianumero: VKL 502/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Lakipykälät: 73

Fastighetsförsäkring. Preskription av rätt till ersättning. Läckageskada.

Uppgifter om händelseförloppet

Fastighetsaktiebolagets lägenhet har drabbats av omfattande fuktskador med anledning av en läckageskada i bostaden 5.  Det ursprungliga skadefallet har inträffat 30.4.2013. Hyresgästen har duschat och golvbrunnen i badrummet har stockats. Hyresgästen har haft nedsatt syn och denne inte har märkt översvämningen så att vatten har kunnat rinna till vardagsrummet, köket, sovrummet och tamburen.

Den första skadekartläggningen har utförts 7.5.2013 och då har man konstaterat förhöjda fuktvärden i bostadens konstruktioner. Eftersom inga ersättande lägenheter som var handikapanpassade kunde hittas, beslöt man att avvakta med åtgärder - med tanke på att fukten eventuellt skulle torka ut självmant. Golvbrunnen har ändå rengjorts. När hyresgästen hade flyttat ut har en ny fuktmätning utförts 2.6.2014. Då har det konstaterats fortfarande förhöjda fuktvärden i bostadens konstruktioner. Försäkringsbolaget underrättades av läckageskadan 4.6.2014.

Försäkringsbolaget har givit ett nekande ersättningsbeslut i ärendet 18.6.2014. Bolaget har hänvisat till försäkringsvillkoren enligt vilka försäkringen inte ersätter skador som förorsakats av vätska som strömmat ut ur öppna kranar eller påslagna duschanordningar som hör till ledningsnätet, såvida inte kranen, avstängningsventilen eller duschanordningen gått sönder till följd av mekanisk skada. I det aktuella fallet har skadorna inträffat då golvbrunnen i badrummet synbarligen har täppts till av hårstrån och annat skräp. Försäkringsbolaget har ansett att skadan har förorsakats av att vatten har läckt från en öppen kran. Således ersätter försäkringen inte skadan, då skadan inte beror på att själva kranen har gått sönder.

Kundens besvärsskrift

Kunden (fastighetsaktiebolag) har ansett skadan borde ersättas från försäkringen. Enligt kunden är det riktigt att duschanordningen inte gått sönder utan var i fullt funktionsdugligt skick. Den egentliga orsaken till skadan var ändå stockning i avloppet. Skadan beror inte heller på att vattenisoleringen inte hade varit otät. Skadan har också uppstått plötsligt och oförutsebart för kunden. Kunden har ännu hänvisat till hyresgästens nedsatt syn och konstaterat att skadorna inte har orsakats av alkoholpåverkan, oförsiktighet eller annars oaktsamhet.

Enligt kunden tog det mera tid än planerat att hitta ett ersättande boende åt hyresgästen. Den slutliga fuktkartläggningen gjordes då lägenheten var tömd. Enligt kunden kan ersättningsanspråk framläggas inom 10 år från det att skadan uppstått. Således är fastighetsbolagets rätt till ersättning inte heller preskriberad.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har inkommit med två bemötanden till Försäkringsnämnden (17.9.2014 och 20.10.2014). Enligt försäkringsbolaget har kunden inte ansökt om ersättning senast inom ett år från det att kunden har fått vetskap om att det finns en gällande försäkring och om försäkringsfallet och de skadeföljder som försäkringsfallet lett till. Således har rätten till ersättning preskriberats i enlighet med försäkringsvillkoren och 73 § i lagen om försäkringsavtal.

Därtill anser försäkringsbolaget att skadan inte är plötslig och oförutsedd, då stockning av avloppet har skett småningom. En allmän förutsättning för ett ersättbart försäkringsfall är att skadan har inträffat plötsligt och oförutsett.

Vidare har försäkringsbolaget hänvisat till de synpunkter som framgår ur bolagets tidigare nekande ersättningsbeslut 18.6.2014.

Rekommendation till avgörande

Frågeställning

I det aktuella fallet är det ostridigt att det har inträffat en läckageskada i fastighetsaktiebolagets bostad 30.4.2013. Den första skadekartläggningen har utförts 7.5.2013. Kunden (fastighetsaktiebolaget) har inte bestridit att kunden har fått kännedom om fuktmätningen i maj 2013. En ny fuktkartläggning har utförts 2.6.2014. Försäkringsbolaget har underrättats av skadan 4.6.2014.

I det aktuella fallet skall Försäkringsnämnden först ta ställning till om kundens rätt till ersättning har preskriberats eller inte.

Om rätten till ersättning inte har preskriberats skall man först därefter avgöra om skadan är ersättbar enligt försäkringsvillkoren. I detta sammanhang är det stridigt om skadan är plötslig och oförutsedd i den bemärkelse som avses i för säkringsvillkoren. En annan tvistefråga gäller, huruvida försäkringsbolaget är berättigat till att tillämpa begränsande försäkringsvillkor enligt vilket försäkringen inte ersätter skador som förorsakats av vätska som strömmat ut ur öppna kranar eller påslagna duschanordningar som hör till ledningsnäget, såvida inte kranen, avstängningsventilen eller duschanordningen gått sönder till följd av mekanisk skada.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Enligt punkt 10.2 i de allmänna försäkringsvillkoren ska försäkringsersättning sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet. Ersättningsanspråket ska i varje händelse framläggas inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat eller, om försäkringen tecknats i händelse av skadeståndsskyldighet, från det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning.

Försäkringsnämnden konstaterar att ovannämnda försäkringsvillkor är förenligt med 73 § i lagen om försäkringsavtal.

Bedömning

I det aktuella fallet är det entydigt att kunden (fastighetsaktiebolaget) har blivit medveten om försäkringsfallet senast 7.5.2013 då även skadekartläggningen har utförts. Ostridigt är också att kunden har blivit medveten om skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet senast 31.5.2013. Entydigt är också att kunden har varit medveten om försäkringens giltighet redan då försäkringsfallet har inträffat. Skadan har anmälts till försäkringsbolaget först 4.6.2014 och således över ett år efter att ersättningssökanden (kunden) fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet.

Försäkringsnämnden hänvisar till punkt 10.2 i de allmänna försäkringsvillkoren och 73 § i lagen om försäkringsavtal och konstaterar att kunden inte har framlagt ersättningsanspråk eller anmält skadan till försäkringsbolaget inom ett års tidsfrist. Således har kunden förlorat sin rätt till ersättning.

Med beaktande av Försäkringsnämndens slutresultat är det inte behövligt att närmare ta ställning till, huruvida skadan i och för sig har varit ersättbar.

Slutresultat

Försäkringsnämnden anser att fastighetsaktiebolagets rätt till ersättning har preskriberats. Försäkringsnämnden rekommenderar inte att betala ersättning med anledning av försäkringsfallet.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Ordförande Melander
Sekreterare Tala

Ledamöter:
Rantala
Sario
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia