Haku

VKL 502/12

Tulosta

Asianumero: VKL 502/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Lakipykälät: 69

Hemförsäkring. Fuktskador. Orsaken till skada. Är skadan ersättlig? Bevisning.

Uppgifter om händelseförloppet

Kunden MK har anmält försäkringbolaget 5.4.2011 att det vid renoveringsarbete upptäcktes vattenläckage i badrummets golv i MK:s egnahemshus. Huset är byggt 1980 och husets innersta areal är 120 kvadratmeter. Den skadade arealen är cirka 50 kvadratmeter. Försäkringsbolagets skadegranskare har besökt skadeplatsen 18.4.2011.

Huset har varit försäkrat till sitt fulla pris, självrisken har varit 250 euro. Försäkringen har innehållit följande skydd: brandskydd, stormskydd, stöld- och skadegörelseskydd, läckageskydd, skydd för VVS-anordning och skydd för elektrisk anordning.

 

PF Oy:s fuktkartläggningar 7.4.2011, 19.4.2011 och 16.5.2011

Företaget PF Oy (auktoriserad fuktgranskare JB) har utfört en skadegranskning på platsen 7.4.2011. Granskningen har kompletterats 19.4.2011 och 16.5.2011. Enligt PF Oy:s granskningsrapport härstammar läckaget från cirkulationspumpen i pannrummet. Läckaget från pumpen har spridit sig till förrådet, pannrummet, bastun, duschen, spisrummet, köket, vardagsrummet och hallen. Den trasiga pumpen har bytts sedan skadan. Enligt rapporten har kunden MK berättat att cirkulationspumpen har läckt under en längre tid och att han någon gång har tillagt vatten i den. Värmepannan har bytts för cirka 10 år sedan efter att den gamla gick sönder. PF Oy påpekar att skorstenen nu är i skick men att den nog har läckt in för flera år sedan vid foten. Skorstenen har reparerats sedan dess. Enligt PF Oy:s rapport har ytterdörren inte släppt in fukt.

Enligt PF Oy:s uppskattning har cirkulationspumpen fuktat delvis isoleringsutrymmet i golvet. Därtill är det möjligt att duschvatten har fuktat konstruktioner, då det inte fanns vattenisolering under tvättrummets och bastuns ytor. På grund av att vägg- och golvmaterialen i tvättrummet redan hade rivits bort före kartläggningen har PF Oy inte tagit ställning till om fukt vid duschen har uppkommit genom ytmaterialen eller golvbrunnen.

 

Ingenjörsbyrå K:s skadegranskning 16.5.2011

Ingenjörsbyrå K (byggnadsingenjör MJ) har granskat skadeplatsen 16.5.2011. Granskningen utfördes för att ge ett utlåtande angående vad som kan vara orsaken till fuktskadan som påträffats i samband med renovering av våtutrymmen. Enligt Ingenjörsbyrå K:s bedömning är det två orsaker till skadan. Den ena orsaken är läckaget från värmepannan som inträffade för flera år sedan. Det förorsakade troligtvis en fuktskada i golvbjälklaget i omkringliggande utrymmen runt pannrummet med rötskador som följd. Värmepannan förnyades men de utfördes ingen fuktkartläggning i samband med läckaget. Den andra orsaken är läckaget som konstaterats från cirkulationspumpen och har pågått under en lång tid, vattnet från läckaget har runnit längs värmepannan och pannans fundament ner till den markliggande plattan. Orsaken till det stora skadeområdet är att vattnet spridits längs sandutjämningslagret samt brädorna som är ingjutna i den markliggande betongplattan.

 

EF Ab:s utlåtande 23.5.2011

Bolaget Ab som har utfört rivnings- och renoveringsarbete har givit ett utlåtande till kunden MK. Utlåtandet är daterat 23.5.2011. Enligt EF Ab kunde inget fel upptäckas på golvbrunnen i duschhörnet och i bastun. Den spirade träkonstruktionen vid duschen har varit helt intakt men spånskivan har varit en aning missfärgad. Den andra väggen vid duschen var helt torr och den är gjord av betong. Fukten uppdagades när golvet i bastun blev utpikat, i den hörna som gränsar sig mot pannrummet.

 

Försäkringsbolagets beslut 18.4.2011, 10.5.2011 och 22.8.2011

Försäkringsbolagets skadegranskare har besökt skadeplatsen 18.4.2011 och meddelat då muntligt att skadan inte ersätts enligt den information som har kommit fram. Skadegranskaren har givit 10.5.2011 en skriftlig granskningsberättelse där bolaget fastställer sitt nekande beslut. Enligt bolaget har en del av takisoleringar rivits bort och vid skorstenens fot finns det fuktskador. Därtill finns det röt i en ytterdörrens tröskel. Bolaget har ansett att skadorna har förorsakats av ett takläckage och av ytterdörrens läckage. Därtill har duschvattnet fuktat konstruktionerna under en lång tid. Detta betyder att skadorna inte ersätts från försäkringen.

Bolagets beslut har ännu fastställts av beslut 22.8.2011, där bolaget har upprepat sin syn på saken och dessutom hänvisat till försäkringsvillkor.

 

Begäran om ombehandling och försäkringsbolagets beslut 20.1.2012

Kunden har begärt att bolaget behandlar skadefallet på nytt. Bolaget har gått skadefallet igenom ännu en gång till och fattat sitt beslut 20.1.2012. Bolaget har inte ändrat sitt tidigare nekande ersättningsbeslut.

I beslutet hänvisar bolaget till försäkringsvillkor och konstaterar att för att vara ersättlig måste skadan uppfylla kravet på en plötslig och oförutsedd händelse. Enligt allmänna begränsningar i försäkringsskyddet får skadan varken vara förorsakad till exempel av ett arbets- eller byggfel eller av en långsamt framskridande händelse. Ersättligheten beror alltid på orsaken till, inte följden av skadan.

I beslutet konstaterar försäkringsbolaget att skorstenens fot har läckt in för några år sedan. Även om foten och det kringliggande materialet har reparerats och kartläggarna har konstaterat att skorstenen inte längre läcker in, visar skadefotona läckageskador i bastutaket i direkt samband med vägg- och golvskadorna nedanför. Enligt bolaget visar fuktmärken att resten av skadorna från skorstensläckaget inte reparerades i samband med skorstensrenoveringen. Detta tyder på att fukt och vatten läckt ovanifrån under åren före skorstensreparationen. Eftersom fukt- och rötskadorna på väggarna och golvkonstruktionen följer samma linjer som skadorna i taket med skorsten i mitten, tyder det hela på läckage ovanifrån. Bolaget konstaterar vidare att läckage från cirkulationspumpen har bevisligen skett, men droppskadan kan inte ha spridit på det sättet som skadorna nu visar. Bolaget bedömer också att droppvattnet först har träffat den varma pannan så att den största delen av droppskadan avdunstat innan det hunnit läcka vidare.

I beslutet 20.1.2012 anser bolaget att den enkla ytterdörren högs antagligen inte släppt in vatten. När enkeldörren står nära dusch- och bastuområdet är det däremot sannolikt att duschtänkvattnet utan vattenisolation tillsammans med temperaturskillnaden mellan insidan och utsidan av dörren med tiden förorsakat fuktskadan.

 

Besvär

Kunden hänvisar till skadegranskningsrapporter och byggföretagets utlåtande. Kunden anser att försäkringsbolaget har åsidosatt det faktum att skadan beror på läckaget från cirkulationspumpen.

Kunden konstaterar att det gamla takläckaget inträffade för över 30 år sedan. Kunden anser att denna skada inte kan ha något samband med den skada som uppdagades i samband med badrumsrenovering 2011.

Kunden hänvisar vidare till EF Ab:s utlåtande där det konstateras att den spirade träkonstruktionen har varit frisk men spånskivan har varit något missfärgad i duschhörnet. Därtill har EF Ab inte hittat något fel i golvbrunnen i varken duschhörnet eller bastun. Således är det enligt kunden märkligt att anse att duschvattnet skulle ha trängt in i konstruktionerna.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande går försäkringsbolaget igenom händelseförloppet och de iaktagelser och slutsatser som framgår ur skadegranskningsrapporter. Bolaget upprepar sin syn på saken.

Läckage från cirkulationspumpen

Försäkringsbolagets uppfattning är att skadan är så omfattande att skadan inte kan ha orsakats av läckaget från cirkulationspumpen. Läckaget har bevisligen skett men droppskadan kan inte ha spridit på det sättet som skadorna nu visar. Enligt bolaget är systemet för värmningen ett stängt system och det finns bara 20-30 liter vatten i systemet. Det är inte möjligt att läckaget från pumpen har orsakat en så omfattande skada för byggnaden. Dessutom har kunden MK tillagt vatten i cirkulationspumpen, men han har inte märkt läckaget i pannrummet. Enligt bolaget visar det också att läckaget från pumpen varit litet. Därtill påpekar bolaget att kunden MK har varit medveten om läckaget, och därmed är skadan inte oförutsedd. Bolaget anser även att vatten från pumpen har runnit till golvbrunnen utan att orsaka skada. Man ska även beakta att droppvattnet först har träffat den varma pannan så att den största delen av vattnet har avdunstat innan det har hunnit läcka vidare.

Läckage från värmepannan

Försäkringsbolaget anser att en del av skadan kan ha orsakats av läckage från värmepannan. Eftersom skadefallet har inträffat för över 10 år sedan, och försäkringstagaren inte har sökt ersättning från försäkringsbolaget, har försäkringstagaren nu förlorat sin rätt till ersättning.

Skorstenens läckage

Enligt bolaget visar skadefotona läckageskador i bastutaket i direkt samband med vägg och golvskadorna nedanför – även om skorstenens fot och det kringliggande materialet har reparerats och PF Oy:s kartläggare har konstaterat att skorstenen inte längre läcker in. Bolaget anser att detta tyder på att fukt och vatten har läckt ovanifrån under åren före skorstensreparationen. Bolaget hänvisar till försäkringsvillkor och konstaterar att försäkringen inte ersätter en skada som har orsakats av att smält- eller regnvatten har trängt igenom yttertaket och inte heller en skada som har orsakats av långsamt framskridande händelser. Dessutom är en del av fuktskador gamla skador som försäkringen inte täcker.

Vattenisolering

Försäkringsbolaget anser att en del av skadorna kan ha orsakats av att duschvatten eventuellt har fuktat vägg- och golvytor vid duschen då det inte funnits någon vattenisolering under plattan. Bolaget hänvisar till försäkringsvillkor, enligt vilka sådana skador inte ersätts från försäkringen.

Ytterdörren

Försäkringsbolaget anser att den enkla ytterdörren högst antagligen inte har släppt in regn.

Bolagets slutsats

Som slutsats konstaterar försäkringsbolaget att försäkringstagaren inte har kunnat påvisa att den försäkrade egendomen har drabbats av en ersättlig skada. Tvärtom finns det bevis för det motsatta. Om skadan har orsakats av läckage från värmepannan, skorstenen eller av att vatten har trängt igenom dörren eller fuktbarriären, är skadan inte ersättligt enligt försäkringsvillkoren. Bolaget anser att försäkringstagaren inte har visat att hela skadan eller någon del av skadan skulle ha orsakats av läckage från cirkulationspumpen.

 

Kundens tilläggsutredning och bemötande

Kunden MK har givit tilläggsutredning om händelseförloppet och om de gamla skadorna. Kunden bekräftar att värmepannan är bytt 1999-2000. Ifrågavarande försäkringsbolag har då meddelats om skadan. Bolaget har inte sänt någon skadegranskare på platsen men bolaget har ersätt några tusen mark för skadan. Huset har försäkrats i slutet av 1970-talet och det är fortfarande försäkrat i samma bolag.

Kunden konstaterar även att trycket i cirkulationspumpen sjönk vid några tillfällen 2-3 månader före vattenskadan upptäcktes våren 2011. Enligt kunden innehåller värmesystemet 300 liter vatten och då vatten läcker ut någonstans så sjunker trycket i pannan. Läckaget från cirkulationspumpen var ovanpå pannan och vatten har runnit bakom pannan. Utrymmet bakom pannan mot väggen var mycket smalt och omöjligt att upptäcka. Det fundament som pannan stod på, hade ingen lutning och i pannrummet fanns en golvbrunn. Skadan upptäcktes av byggföretaget EF Ab.

Kunden påpekar vidare att försäkringsbolagets skadegranskare ML har besökt skadeplatsen en gång och han inspekterade skadan på 10 minuter. Golvet hade pikats upp i bastun och tvättrummet för cirka fyra kvadratmeters areal. Pannrumsgolvet hade inte pikats upp. Däremot besökte PF Oy:s skadegranskare huset två gånger. Vid det andra besöket var golvet uppe på hela det fuktskadade området, så att man kunde se skadans omfattning.

Försäkringsbolaget har meddelat till Försäkringsnämnden att bolaget inte ger något tilläggsbemötande med anledning av kundens tilläggsutredning.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

I det aktuella fallet tillämpas hemförsäkringsvillkor OMA 200.6 som har tagits i bruk i försäkringsbolaget från och med 1.1.2010. Därtill tillämpas allmänna avtalsvillkor YLE 900.6, som har tagits i bruk i försäkringsbolaget från och med 1.1.2008.

Enligt villkorspunkt 3.5 ersätter försäkringen direkt sakskada som orsakats av läckage till följd av att fast VVS-anordning, VVS-rörnät eller därtill kopplad bruksanordning i byggnad plötsligt och oförutsett går sönder.

Enligt villkorspunkt 3.6 ersätter försäkringen plötsligt och oförutsett bräckage på VVS-anordning eller VVS-rörnät.

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats själva egendomen eller föremålet av installerings-, arbets- eller byggfel. Försäkringen ersätter exempelvis inte skador som orsakats av att vatten har trängt in i konstruktionen via anslutningspunkter mellan golvbrunn och konstruktioner eller av att vatten trängt igenom fuktbarriären eller fuktbarriären helt har saknats eller av att smält- eller regnvatten utifrån har trängt igenom grunden, ytterväggen eller yttertaket. (Villkorspunkt 4.1.)

Försäkringen ersätter inte skada, som har orsakats av långsamt framskridande händelse, såsom av slitage, materialtrötthet, materialutvidgning eller -minskning till följd av temperaturutväxlingar, kondensering eller annat motsvarande långsamt framskridande fenomen. (Villkorspunkt 4.2.)

Enligt villkorspunkt 9.2 i de allmänna avtalsvillkoren skall ersättning alltid sökas senast inom tio år efter att försäkringsfallet inträffat. Anmälan om försäkringsfallet jämställs med framläggande av ersättningsanspråk. Om något ersättningsanspråk inte läggs fram inom tid, förlorar den som söker ersättning sin rätt därtill.

Avgörande

Enligt 69 § i lagen om försäkringsavtal skall den, som söker ersättning, överlämna till försäkringsgivaren de handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsgivarens ansvar och som skäligen kan krävas av honom med beaktande även av försäkringsgivarens möjligheter att skaffa utredning.

Med anledning av ovannämnda stadgande och Försäkringsnämndens etablerade praxis anser nämnden, att den som söker ersättning huvudsakligen är skyldig att påvisa även orsaken till skadan, om detta har betydelse för ersättningen. Om försäkringsbolaget däremot vägrar betala ersättning och åberopar på försäkringsvillkorens begränsande villkor, är försäkringsbolaget skyldigt att påvisa, att ifrågavarande begränsande villkor kan tillämpas i det aktuella fallet.

I det aktuella fallet är det ostridigt att kundens egnahemshus har drabbats av allvarliga fuktskador som beskrivs i ovannämnda skadegranskningsrapporter. Det är också ostridigt att fuktskadorna högst sannolikt inte har orsakats av läckage från ytterdörren. Den här uppfattningen är även förenlig med skadegranskningsrapporterna.

I det aktuella fallet är det stridigt, vad som är orsaken till läckageskadorna och om skadorna är ersättliga från försäkringen. Enlig bolaget har skadorna inte orsakats av läckaget från cirkulationspumpen.

På grund av den erfarenhet som Försäkringsnämnden har av motsvarande fall, uppskattar Försäkringsnämnden att följande händelser kan ha orsakat ifrågavarande skador:

Läckage från cirkulationspumpen

Försäkringsnämnden hänvisar till PF Oy:s och Ingenjörsbyrå K:s skadegranskningsrapporter och konstaterar att cirkulationspumpen har bevisligen läckt.

Enligt kunden innehåller värmesystemet 300 liter vatten och då vatten läcker ut någonstans så sjunker trycket i pannan. Läckaget från cirkulationspumpen har varit ovanpå pannan och vatten har runnit bakom pannan. Detta stöder den slutsats som har dragits i skadegranskningsrapporter att läckaget från cirkulationspumpen har trängt in i konstruktionerna.

Nämnden poängterar även att ovannämnda skadegranskningar har varit mera djupgående än den granskning som försäkringsbolagets skadegranskare har utfört under sitt besök på skadeplatsen. Därmed anser Försäkringsnämnden att läckaget från cirkulationspumpen har förorsakat åtminstone en del av ifrågavarande skador.

Försäkringsbolaget har också ansett att det eventuella läckaget från cirkulationspumpen inte har varit oförutsett, då MK har varit medveten om läckaget då han har tillagt vatten i värmesystemet 2-3 månader före skadorna uppdagades. Försäkringsnämnden konstaterar att de skador som läckaget från cirkulationspumpen har förorsakat, har till väsentliga delar skett redan i det skede då, kunden har tillagt vatten i värmesystemet. Försäkringsnämnden konstaterar att de skador som har orsakats av läckaget från cirkulationspumpan har varit ursprungligen plötsliga och oförutsedda. Således skall dessa skador ersättas från försäkringen enligt villkorspunkt 3.5.

Läckage från värmepannan

Enligt Ingenjörsbyrå K:s rapport har en orsak till skadorna varit läckage från den gamla värmepannan. Enligt kunden MK har den gamla värmepannan bytts 1999-2000.

På grundval av den utredning som har framförts i ärendet och den erfarenhet som Försäkringsnämnden har av motsvarande fall, anser nämnden att den gamla värmepannan sannolikt har orsakat en del av ifrågavarande skadorna. Omfattning av skadorna är även så stor att det måste finnas ett eller flera andra orsaker till skadorna än läckaget från cirkulationspumpen. Den här synpunkten stöder också den slutsats att läckage från värmepannan är en orsak till skadorna.

Läckaget från värmepannan har skett innan värmepannan bytts ut 1999-2000, dvs. över 10 år innan det aktuella skadefallet anmäldes till försäkringsbolaget 5.4.2011. I det gamla läckaget tillämpas 73 § i lagen om försäkringsavtal sådant som den var i lagen 543/1994. Enligt ifrågavarande stadgande skall yrkande som grundar sig på försäkringsavtal ställas inom högst 10 år efter försäkringsfallet. Eftersom försäkringsfallet har inträffat senast år 1999-2000 och skadan har anmälts till försäkringsbolaget först 5.4.2011, är ersättningskrav preskriberat till den del det gäller läckaget från den gamla värmepannan.

Läckage från skorstenens fot

I det aktuella fallet är det ostridigt att skorstenens fot har läckt för flera år sedan. Enligt PF Oy:s rapport har foten och det kringliggande materialet reparerats. Försäkringsbolaget har påpekat att skadefoton visar att det finns fortfarande kvar läckageskador i bastutaket i direkt samband med vägg- och golvskadorna nedanför. Enligt bolaget visar fuktmärken att resten av skadorna inte har reparerats i samband med skorstensrenoveringen.

Försäkringsnämnden konstaterar att de skadefoton, som bolaget hänvisar till, tyder på att en del av skadorna har blivit kvar då skorstenen har reparerats. Ifrågavarande foton lämnar dock lite utrymme för tolkning. Det är ändå helt möjligt att en del av skadorna beror på skorstenens läckage. Omfattning av skadorna är även så stor att det måste finnas ett eller flera andra orsaker till skadorna än läckaget från cirkulationspumpen.

Om skadorna har orsakats av att regn- eller smältvatten har trängt in i konstruktionerna genom yttertaket, ersätts skadorna inte från försäkringen. Enligt Försäkringsnämndens etablerade praxis är det då också fråga om ett byggfel, vilket betyder att skadorna inte ersätts från försäkringen till den del de har orsakats av takläckaget.

Duschvatten har trängt in i konstruktionerna

Enligt PF Oy:s rapport är det möjligt att duschvatten har trängt in i konstruktionerna eftersom vattenisoleringen har saknats. Byggföretaget EF Ab, som har genomfört rivnings- och renoveringsarbetet, har konstaterat att den spirande träkonstruktionen vid duschen har varit helt intakt medan spånskivan har varit en aning missfärgad.

På grundval av den utrednings som har framförts i fallet anser Försäkringsnämnden att en del av skadorna – skadorna i spånskivan vid duschen – har högst sannolikt förorsakats av att fukten har trängt in genom vattenisolering eller vattenisoleringen har saknats. Sådana skador ersätts inte från försäkringen enligt villkorspunkt 4.1.

Eftersom träkonstruktionen vid duschen ändå har varit intakt, är duschvatten knappast någon väsentlig orsak till de omfattande skador som det är fråga om i det aktuella fallet.

Slutsatser:

Försäkringsnämnden anser, att en del av skadorna har orsakats av läckaget från cirkulationspumpen. Till den del skadorna har orsakats av läckaget från cirkulationspumpen skall skadan ersättas från försäkringen. Eftersom cirkulationspumpen har läckt en ganska kort tid och den skadade arealen är så omfattande, anser Försäkringsnämnden att den största delen av skadorna har sannolikt orsakats av någon annan orsak.  Till den del orsaken till skadan är någon annan än cirkulationspumpens läckage har man inte påvisat att orsaken till skadan skulle berättiga till ersättning från försäkringen. Försäkringsnämnden har uppskattat, att 20 % av skadorna har orsakats av läckaget från cirkulationspumpen. Således borde 20 % av skadorna ersättas i den utsträckning som har bestämts i försäkringsvillkoren.

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ger ett nytt ersättningsbeslut, där 20 % av skadan ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren och med laglig ränta.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Taipale, ledamöterna Laapotti, Sario och Uimonen samt suppleanten Rantala. Sekreterare var Tala.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta