Haku

VKL 501/13

Tulosta

Asianumero: VKL 501/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Yksityishenkilön vastuu. Tuottamus. Suihkuun nukahtaminen. Alkoholin ja lääkeaineen mahdollinen yhteisvaikutus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A (s. 1948) nukahti 12.11.2011 suihkussa käydessään pesuhuoneen lattiakaivon päälle, minkä seurauksena vettä tulvi pesuhuoneesta muihin huonetiloihin ja läheisiin huoneistoihin.

A:n asuintalon omistaja B Oy haki vahingosta ensisijaisesti korvausta kiinteistövakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksen 25 %:n omavastuuosuutta ja muille asukkaille annettuja vuokrahyvityksiä B Oy vaati A:lta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen kotivakuutukseensa.

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö käsitteli asian koti-irtaimistovakuutuksen (A:n oman asunnon pinnoitteet) ja vastuuvakuutuksen (A:n asunnon rakenteet ja naapuriasunto) perusteella. Korvauspäätöksessään 5.3.2012 vakuutusyhtiö katsoi, että kyseessä oli koti-irtaimistovakuutuksesta korvattava äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, joten irtaimistovakuutuksen kohteena oleville A:n oman asunnon pinnoitteille aiheutunut vahinko sekä A:n omat kohtuulliset, lisääntyneet asumiskulut korvattaisiin.

Siltä osin, kuin kyse oli A:n asunnon rakenteille ja naapurihuoneistoille aiheutuneesta vahingosta, yhtiö katsoi, ettei A:lla ollut asiassa tuottamusta eikä siten korvausvastuuta. Yhtiö viittasi A:n kertomuksen, jonka mukaan vahinko oli seurausta lääkkeen aiheuttamasta tajunnan menetyksestä suihkussa. A:n ilmoituksen mukaan käytetty nesteenpoistolääke (Diurex Mite) saattaa aiheuttaa iäkkäillä ihmisillä verenpaineen laskua ja muutoksia verenkuvassa, mikä taas saattaa johtaa sekavuustilaan tai tajuttomuuteen. Alkoholi saattaa tehostaa vaikutusta, koska myös sillä on nestettä poistava vaikutus. Näistä sivuvaikutuksista A ei ollut saanut tietoa lääkäriltä tai apteekista. Selvitysten mukaan A oli ennen vahinkoa nauttinut aikavälillä 17.00–22.00 neljä ravintola-annosta alkoholia tuttavansa syntymäpäiväjuhlilla. A:n kotiin kyydinnyt taksinkuljettaja ja ensimmäisenä vahinkopaikalle saapunut paloesimies olivat lausunnoissaan todenneet, ettei A ollut ennen vahinkoa eikä sen jälkeen ollut merkittävästi päihtynyt. Yhtiö katsoi, että vahinko oli seurausta lääkkeen aiheuttamasta tajuttomuustilasta ja että se oli ollut A:n kannalta äkillinen ja ennalta arvaamaton. A:ta ei siten voinut pitää vahingosta korvausvelvollisena, joten vahinko ei ollut vastuuvakuutuksesta korvattava.

B Oy:n reklamaatioiden johdosta vakuutusyhtiö antoi asiassa vielä uuden korvauspäätöksen 7.6.2012 ja vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin lausunnon 24.1.2013. Päätöksessä 7.6.2012 vakuutusyhtiö toisti aiemmin esittämänsä sekä lausui vielä, ettei B Oy:n viittaama huoltomiehen lausunto A:n päihtymystilasta vahingon syynä ollut luotettava, koska huoltomiehen arvio A:n tilasta ei perustunut terveydenhuollon koulutuksen ja asiantuntemuksen omaavan henkilön arvioon. Sen sijaan yhtiö piti luotettavina palomestarin ja taksinkuljettajan lausuntoja A:n tilasta viitaten mm. näiden asemaan ja työkokemukseen. Yhtiön sisäinen muutoksenhakuelin ei suositellut lausunnossaan 24.1.2013 muutosta päätöksiin.

Valitus

Vahingonkärsinyt B Oy pyytää asiassa ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. B Oy hakee korvausta kiinteistövakuutuksen omavastuuosuudesta ja muille asiakkaille maksetuista vuokrahyvityksistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksissään esittämänsä. Yhtiö katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että A:n alkoholinkäyttö olisi vahingon syy. Suihkuun nukahtaminen on tapahtunut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti eikä A ole voinut ennakoida tätä mitenkään. A ei ole tiennyt käyttämänsä lääkkeen sivuvaikutuksista eikä siitä, että alkoholi saattaa vahvistaa haittavaikutuksia. A ei ole vahingosta korvausvastuussa, joten vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle A:lle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- B Oy:n valitus 5.9.2013

- kosteuskartoitusraportti 18.11.2011

- B Oy:n kiinteistövahinkoilmoitus 21.11.2011

- taksinkuljettajan lausunto 22.11.2011

- A:n selvitys vakuutusyhtiölle 27.11.2011

- paloesimiehen lausunto 26.12.2011

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 5.3.2012

- B Oy:n reklamaatio vakuutusyhtiölle 2.4.2012

- huoltomiehen lausunto 30.3.2012

- A:n lisäselvitys 9.4.2012

- vakuutusyhtiön korvauspäätös 7.6.2012

- B Oy:n reklamaatio vakuutusyhtiölle 15.10.2012

- lääkärinlausunto 5.11.2012, lääkemääräyskopio 20.9.2011 ja Diurex Miten pakkausseloste

- B Oy:n valitus vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 13.12.2012

- vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen lausunto 24.1.2013

- laskuja ja B Oy:n korvausvaatimuskirjelmiä A:lle

- vakuutusyhtiön vastine 31.12.2013

- vakuutuskirja

- vakuutusehdot

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

A:n kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että B Oy:n omistama asuintalon vesivahinko on aiheutunut A:n nukahdettua suihkussa ollessaan pesuhuoneen lattiakaivon päälle. Riitaista on, onko vahingon syynä A:n moitittava menettely vai A:n kannalta äkillinen ja ennalta arvaamaton, lääkkeen aiheuttama tajuttomuuskohtaus.

Vakuutuslautakunta toteaa, että suihkussa nukkumista veden valuessa on sinänsä pidettävä huolimattomana toimintana, koska suihkussa olija ei tällöin nukkumisen vuoksi voi huolehtia ja varmistautua siitä, että hänen laskemansa vesi poistuu normaalisti viemärin kautta aiheuttamatta vahinkoa. Korvausvastuun syntyminen ei edellytä esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisena olemista. Lautakunta toteaa, että suihkuun nukahtanut voi tällaisessa tapauksessa vapautua vastuusta, mikäli on osoittanut, että nukahtaminen on johtunut hänen kannaltaan ennalta arvaamattomasta syystä.

A on vakuutusyhtiölle antamissaan selvityksissä 27.11.2011 ja 9.4.2012 esittänyt käsityksenään, että suihkuun nukahtaminen on aiheutunut hänen käyttämästään lääkkeestä (Diurex Mite) tai sen ja saman illan aikana nautitun alkoholin mahdollisesta yhteisvaikutuksesta. Selvityksessään 9.4.2012 A on lisäksi kertonut olleensa jo pidemmän aikaa perusterveydeltään erittäin huonossa kunnossa ja kärsineensä mm. huimauskohtauksista, joiden syytä on tutkittu ennen ja jälkeen vahingon. Huimauksen syy ei kuitenkaan ole selvinnyt, vaan tutkimukset jatkuvat edelleen. A:ta koskevan lääkärinlausunnon 5.11.2012 mukaan A on ennen vahinkoa käyttänyt Diurex Mite -lääkettä jo pitkään, annoksella 2 tablettia päivässä. Vahinkopäivänä A oli ottanut lääkkeen normaalisti. Hoitava lääkäri toteaa, ettei A:n vahinkopäivänä nauttimasta alkoholimäärästä ole tarkkaa tietoa, mutta alkoholi ei A:n kertoman perusteella ole aiheuttanut merkittävää humalatilaa. Lääkäri toteaa myös, ettei voi ottaa kantaa siihen, onko lääke yhdessä nautitun alkoholin kanssa voinut aiheuttaa tajunnanmenetyksen, joka johti vahinkoon. Vakuutuslautakunnan käytössä olevassa Diurex Mite -lääkkeen tuoteselosteessa ei mainita lääkkeen mahdollista yhteisvaikutusta alkoholin kanssa.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei A:n ilmoittamasta sairauskohtauksesta tai lääkkeiden aiheuttamasta tajuttomuustilasta ole muuta selvitystä kuin A:n oma kertomus. Asiakirjoista ei esimerkiksi ilmene, että A:lla olisi vahingon jälkeen ollut kehossaan mustelmia tai muita jälkiä, jotka viittaisivat sairauskohtauksen aiheuttamaan tuupertumiseen. A:n hoitava lääkäri ei ole voinut ottaa kantaa siihen, onko A saanut sairauskohtauksen, joka olisi aiheuttanut vahingon. Pelkkä A:n jälkikäteispäätelmä vahingon sattumisen syystä ei osoita, että kyseessä olisi ollut sairauskohtaus. Vakuutuslautakunta katsoo, että A on aiheuttanut vahingon nukkumalla suihkussa ja on siten vahingosta korvausvastuussa. Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon vakuutusehtojensa mukaisesti.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia