Haku

VKL 500/14

Tulosta

Asianumero: VKL 500/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 16.01.2015

Lakipykälät: 69

Oliko vakuutusyhtiölle annettu tarpeelliset tiedot päätöksen antamiseksi. Kiinteistötoimituksen purkaminen. Ylimääräinen muutoksenhaku. Valituksen ennenaikaisuus. Muutoksenhakukulut lautakunnassa.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on hakenut oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta, jossa on ollut kysymys lainvoimaisen kiinteistötoimituksen purkamisesta. Purkuhakemus on toimitettu Korkeimmalle oikeudelle, joka on vakuutetun asiamiehen ilmoituksen mukaan ottanut asian käsiteltäväksi.

Vakuutusyhtiö on oikeusturvahakemuksen vastaanottamisen jälkeen ilmoittanut, että asia voidaan korvata vakuutuksesta siinä tapauksessa, että Korkein oikeus hyväksyy hakemuksen ja purkaa kiinteistötoimituksen. Lisäksi vakuutusyhtiö on ilmoittanut asiaan käsittelemiseksi tarvitsevansa tiedon siitä, missä käytössä kyseinen kiinteistö on A:llä ollut sekä tiedon A:n aikaisemmasta oikeusturvavakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön saamaansa vastaukseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.  

Valituksessaan A toteaa, että hän on toimittanut vakuutusyhtiölle kaikki asiaa koskevat tiedot sekä yhtiön pyytämät asiakirjat. Kiinteistötoimitus koskee hänen omistamansa omakotitalotontin rajankäyntiä ja asia kuuluu näin ollen oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Lisäksi A painottaa, ettei tapauksessa oli kysymys tavanomaisesta valituslupahakemuksesta, jossa tapauksessa oikeusturva myönnetään vain jos valituslupa myönnetään. Purkuhakemus korkeimmalle oikeudelle on sen sijaan ainoa keino lainvoiman saaneen kiinteistötoimituksen purkamiselle.

Valituksen mukaan tapauksessa on selkeästi syntynyt ehtojen mukainen korvattava vahinkotapahtuma ja ettei ainakaan vakuutusyhtiö ole kyennyt esittämään sellaista ehtoa, jolla perusteella oikeusturvaa ei tulisi myöntää. Näin ollen vakuutusturva tulee myöntää täysimääräisenä. Tämän lisäksi A vaatii myös, että vakuutusyhtiö velvoitetaan korvaamaan myös asian käsittelystä Vakuutuslautakunnassa aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin oikeusturvavakuutusehtoihin ja toteaa, ettei se ole saanut tapauksessa pyynnöstään huolimatta asian ratkaisemiseksi tarvittavia selvityksiä. Yhtiön mukaan selvittämättä on jäänyt muun muassa, missä käytössä kiinteistötoimituksen kohteena oleva kiinteistö on ollut sekä se missä yhtiössä A:llä on aiemmin ollut oikeusturvavakuutus. Yhtiön mukaan A:n valitusta vakuutuslautakunnalle on näin ollen pidettävä ennenaikaisena.

Lisäksi yhtiö toteaa, että vakuutusehtojen mukaan sellaiset kulut, jotka aiheutuvat sen ratkaisemisesta, onko jokin asia oikeusturvavakuutuksesta korvattava, eivät ole oikeusturvavakuutuksesta korvattavia.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä kiinteistötoimituksen purkamista koskevaan riitaan sekä siitä onko vakuutusyhtiölle annettu asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 5.22 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta.

Asian arviointi

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutusyhtiö on pyytänyt vakuutettu A:ä toimittamaan yhtiölle tiedon riidan kohteena olevan kiinteistön käyttötarkoituksesta sekä siitä, missä vakuutusyhtiössä A:llä on ollut aiemmin oikeusturvavakuutus. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä mainitut tiedot ovat sellaisia, jotka ovat vakuutussopimuslain 69 §:n tarkoittamalla tavalla tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi.  Vakuutuslautakunnalla käytettävistä olevista asiakirjoista ei myöskään ilmene, että A. olisi tällaiset tiedot vakuutusyhtiölle antanut.

Näin ollen, koska asiassa ei ole annettu päätöstä oikeusturvaedun myöntämisestä ei Vakuutuslautakunta voi tässä vaiheessa antaa asiasta ratkaistusuositusta taikka ottaa kantaa A:n esittämiin muihin vaatimuksiin.

A on vaatinut korvattavaksi myös muutoksenhausta lautakuntaan aiheutuneita kuluja. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta. Näin ollen oikeusturvavakuutuksesta ei voi saada oikeusturvaetua asiaan joka koskee oikeusturvaedun myöntämistä.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää A:n valitusta ennenaikaisena eikä näin ollen voi antaa asiassa ratkaisusuositusta. Muutoksenhakukulujen osalta lautakunta pitää yhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Norros, puheenjohtaja
Hanén, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Hirviniemi
Korpiola
Rusanen

Tulosta