Haku

VKL 497/15

Tulosta

Asianumero: VKL 497/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Ilkivalta- vai törmäysvahinko. Näyttö vakuutustapahtuman sattumisesta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvon oikeanpuoleisessa takaovessa on 10.9.2015 iltapäivällä havaittu pystysuuntainen naarmu ja lommo. Auto on ollut vakuutuksenottajan asunnon käyttöön liittyvässä autokatoksessa.

Vakuutuksenottaja on 14.9.2015 tehnyt rikosilmoituksen, jossa hän on ilmoittanut tapahtuma-ajaksi 10.9.2015 klo 10.15 – 15.30. Vakuutusyhtiölle 14.9.2015 tekemässään vahinkoilmoituksessa vakuutuksenottaja on ilmoittanut kellonajaksi 14.00.

Vakuutusyhtiö on 8.10.2015 tekemässään korvauspäätöksessä katsonut, ettei vaurio täytä tyypillisiä ilkivallan tunnusmerkkejä. Tämän vuoksi ei ole näytetty toteen, että vaurio olisi aiheutunut ilkivaltavakuutuksen vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Yhtiö kertoo, että se voi korvata vaurion kolarivakuutuksen perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön korvauspäätökseen ja pyytää, että päätös muutettaisiin korvaushakemuksen mukaiseksi. Hän katsoo, että raapimisjäljen sijainti, pystysuuntaisuus ja leveimmältä kohdaltaan kuusiurainen muoto osoittavat, ettei se ole voinut syntyä muuten kuin ilkivaltaisena raapimisena tarkoitusta varten hankitulla moniuraista jälkeä tekevällä erityisvälineellä. Pystysuuntaiset vauriojäljet eivät vakuutuksenottajan mielestä sulje pois sitä mahdollisuutta, että kyseessä on muu ilkivaltavahinko kuin tyypillinen ilkivalta.

Asiakas on kertonut käyneensä iltapäivällä kauppamatkalla kyseisellä ajoneuvolla ja palauttaneensa ajoneuvon pysäköintipaikalle noin puoli tuntia ennen hänen arvioimaansa vahingonteon ajankohtaa. Ennen kaupan pysäköintipaikalta lähtöään vakuutuksenottaja on kertomansa mukaan tarkistanut ajoneuvon kyljet ja ne olivat vahingoittumattomat.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että vaurioselvityksen perusteella ei ole näyttöä ilkivaltavakuutuksen perusteella korvattavasta tahallisesta vahingonteosta. Kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma. Vaurion korjaus tulisi korvata kolarivakuutuksen perusteella.

Selvitykset

Vahinkotarkastaja on tarkastuksessaan todennut ajoneuvon oikean takaoven alaosassa pystysuuntaisen painauman, jossa on selvä maalivaurio painauman pohjassa. Tarkastajan mukaan kyseessä ei ole tyypillinen ilkivaltavaurio, vaan vaurio on enemmänkin sen näköinen, että esimerkiksi autoa vasten on kaatunut jotakin.

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu valokuvia auton oven vaurioista ja parkkikatoksesta.

Vakuutuksenottajan naapuri on antamassaan kirjallisessa selvityksessä kertonut, että hän oli vahinkopäivän aamuna klo 10.15 nähnyt vakuutuksenottajan ajoneuvon oven olleen ehjän, ja että klo 14.55 naapuri oli huomannut vaurion ovessa. Naapuri on myös kertonut, että taloyhtiössä oli aikaisemminkin todettu parkkeerattuihin autoihin kohdistunutta ilkivaltaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, onko tapauksessa osoitettu, että ajoneuvon vauriot olisi aiheutettu tahallisella vahingonteolla, kuten raapimalla jollain erityisvälineellä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat kaskovakuutusehdot kohta 4.1 Kolarivakuutus:

Vakuutustapahtuma: Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun siihen on syynä

- yhteentörmäys

- tieltä suistuminen

- kaatuminen

- äkillinen ja ennalta arvaamaton, vakuutuksen kohteeseen ulkoapäin vaikuttanut tapahtuma.

ja kohta 4.3 Ilkivaltavakuutus:

Vakuutustapahtuma: Vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka siitä, että korvattava vakuutustapahtuma on sattunut. Tässä tapauksessa lausunnonpyytäjän tulisi voida osoittaa, että kyseessä on nimenomaan ilkivaltavakuutuksesta korvattavaksi tuleva vahinko.

Vakuutuslautakunta katsoo toimitettujen valokuvien perusteella arvioituna, että vakuutuksenottajan ajoneuvon vauriot ovat saattaneet aiheutua siitä, että joku esine on kaatunut ajoneuvoa vasten. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että kyseessä on nimenomaan tahallinen vahingonteko. Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta Vakuutuslautakunta katsoo jäävän näyttämättä, että kyseessä olisi ilkivaltavahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ajoneuvon vaurioiden ole näytetty aiheutuneen tahallisella vahingonteolla. Näin ollen vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia