Haku

VKL 497/09

Tulosta

Asianumero: VKL 497/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2010

Tavaroiden säilytettävänä oleminen Automaatti-ilmastoinnin rikkoutuminen Paleltuminen

M oy on varastoinut S oy:n lukuun siemenperunaa. Perunan varaston automaatti-ilmastoinnin luukun aukaisimen sokka on rikkoutunut 4.1.2009 ja tuloilmaluukku on jäänyt auki päästäen pakkasilmaa varastoon jäädyttäen osan siemenperunoista. M oy on hakenut korvauksia yrityksen vastuu- ja rikkovakuutuksista.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on suorittanut vahinkotarkastuksen. Vakuutusyhtiö on todennut korvauspäätöksessään, ettei kyseinen vahinko tule rikkovakuutuksesta korvattavaksi, koska se ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Vakuutusyhtiö on todennut, että yrityksen vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka on vahinkohetkellä ollut vakuutuksenottajalla säilytettävänä.
 
Uudelleenkäsittelypyyntö
M oy on pyytänyt vakuutusyhtiötä käsittelemään korvausasian uudelleen. M oy on katsonut, että vahinko tulisi korvata yrityksen vastuuvakuutuksesta, koska vahinko on aiheutunut yrityksen työntekijän huolimattomuudesta, virheestä tai laiminlyönnistä. M oy:llä on korvausvastuu varastointi-sopimuksen perusteella.
 
Vahingon korvaaminen yrityksen rikkovakuutuksen perusteella ei ole poissuljettu. Vahinko olisi korvattava, koska kyseessä on vakuutuksesta korvattava laitteen suunnittelu ja valmistusvirhe. Kyseisen ilmastointilaitteen pakkastermostaatti ja siihen liittyvän lämpötilatunnistimen virhesijoittelu ovat aiheuttaneet tapahtuneen vahingon. Ulkoa tuleva pakkasilma on päässyt sisätiloihin hälytystietoja antamatta. Lämpötilatunnistimen suunnitteluvirhe on peruste vahingon korvaamiselle rikkovakuutuksen vakuutusehtojen 2.10 ja 2.15 kohtien mukaisesti. M oy on katsonut, että vakuutusyhtiön on korvattava syntynyt vahinko jommankumman tai molempien vakuutusten nojalla.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on uudelleenkäsittelyä koskevassa päätöksessään todennut, että vastuuvakuutuksen osalta aikaisemmin annettu kielteinen korvauspäätös jää voimaan.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että koska siemenperunat olivat vakuutuksenottajalla vain säilytyksessä ja toisen tahon omaisuutta, syntynyttä vahinkoa ei korvata yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen 670 kohtien 3.3 ja 3.6 perusteella. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutuksenottajan korvausvelvollisuus perustuu osapuolten väliseen säilytyssopimukseen.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuksenottaja on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön antamiin päätöksiin ja pyytänyt Vakuutuslautakunnalta lausuntoa asiasta.
 
Lausunnonpyytäjä on katsonut, että korvausperusteet täyttyvät sekä vastuu- että rikkovakuutusten osalta. Vastuuvakuutuksen osalta vahinko tulisi korvata kuten on vakuutuksen ehtokohdassa 2 mainittu. Rikkovakuutuksen osalta vahinko tulisi korvattavaksi vakuutuksen ehtokohdan 2.10 mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan koskien rikkovakuutusta seuraavaa. Yrityksellä on rikkovakuutus voimassa toimisto-, pakkaamo- ja varastorakennusten osalta. Ilmastointilaitteen rikkoutunut sokka tulee korvattavaksi, koska se kuuluu talotekniikkaan. Sokan korjauskustannus jäisi alle omavastuuosuuden eikä ikävähennyksen jälkeen korvattavaa tulisi.
 
Jäätyneet perunat kuuluvat vaihto-omaisuuden piiriin eikä vakuutuksenottajalla ole ollut sitä koskevaa voimassaolevaa Rikkovakuutusturvaa eikä Vaihto-omaisuuden lisäturvaa vaan sovellettavaksi tulevat vakuutusehdot koskien rajoitettua luonnonilmiövakuutusta. Vakuutus korvaa tuolloin sääolosuhteiden aiheuttaman vahingon, kun vahinko on välitön ja väistämätön seuraus myrskystä, suorasta salamaniskusta, raesateesta tai villieläimen tunkeutumisesta.
 
Mitä tulee vakuutuksenottajan vetoamiseen suunnittelu- ja valmistusvirheeseen, vakuutusyhtiö on todennut, että edellytyksenä aiheutuneen vahingon korvaamisesta kyseisen kohdan mukaan on, että rikkovakuutusturva on voimassa myös vaihto-omaisuuden osalta.
 
Yrityksen vastuuvakuutusta koskien vakuutusyhtiö on todennut, että yrityksellä on ollut vahingon tapahtumahetkellä voimassa yrityksen toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata ehtokohdan 3.3 mukaan vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattava taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai säilytettävänä. Kyseisessä tapauksessa on kiistatonta, että pilaantuneet perunat ovat olleet yrityksellä säilytettävänä. Tästä syystä vakuutusehtojen korvausrajoitus tulee sovellettavaksi.
 
Yhtiö on lisäksi kiinnittänyt huomiota siihen seikkaan, että vastuuvakuutuksen korvauksen edellytyksenä on muun muassa se, että toiselle on aiheutettu henkilö- tai esinevahinkoa ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahinkoa kärsineelle esimerkiksi johtuen työntekijän huolimattomuudesta, virheestä tai laiminlyönnistä. Lausunnonpyytäjä on katsonut, että koska vahinko on aiheutunut sen työntekijän virheestä ja heillä on ollut S oy:n kanssa sopimus, jonka perusteella yritys on korvausvelvollinen vahingon sattuessa, vahinko tulisi korvattavaksi vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjä on tulkinnallaan sivuuttanut vakuutuksen rajoitusehdon, joka juuri nimenomaisessa tapauksessa tulee sovellettavaksi. Näin tulkitsemalla vakuutuksen korvausrajoitukset jäisivät vaille merkitystä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Rikkovakuutus
Yritysvakuutuksen rikkovakuutuksen ehtokohdan 2.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut suunnittelu- ja valmistusvirheestä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tällaisen vahingon seurauksena muulle vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.
 
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus
Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.
 
Kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
-         valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
-         säilytettävänä
-         suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
-         muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana
 
Ratkaisusuositus
 
M oy on varastoinut S oy:n lukuun siemenperunaa. Varaston automaatti-ilmastoinnin luukun aukaisimen sokka on rikkoutunut 4.1.2009 ja tuloilmaluukku on jäänyt auki päästäen pakkasilmaa varastoon jäädyttäen osan siemenperunoista.
 
Tapauksessa on riitaa siitä tulisiko syntynyt vahinko korvata yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta tai yrityksen rikkovakuutuksesta.
 
Yrityksellä on vahingon tapahtumahetkellä ollut voimassa yrityksen toimiston, pakkaamon ja varastorakennuksen vakuutus, johon on sisältynyt rikkovakuutus. Vaihto-omaisuuden vakuutukseen rikkovakuutusta ei kuulunut vaan kyseisessä tapauksessa on tullut sovellettavaksi rajoitettu luonnonilmiövakuutus. Syntynyt vahinko ei ole täyttänyt rajoitetun luonnonilmiövakuutuksen korvausedellytyksiä. Yrityksen rikkovakuutuksen osalta korvauksen edellytykset ovat täyttyneet koskien rikkoutuneen ilmastointilaitteen sokkaa, mutta korjauskustannukset näyttäisivät jääneen alle omavastuuosuuden.
 
Lausunnonpyytäjä on katsonut, että vaihto-omaisuudelle aiheutunut vahinko tulisi korvata rikkovakuutuksen mukaan, koska kyseessä on suunnittelu- ja valmistusvirhe. Lautakunta katsoo, ettei edellytyksiä korvaamiselle ole, koska tämä edellyttäisi vakuutusehtojen mukaan rikkovakuutuksen voimassaoloa vaihto-omaisuudelle mitä ei tässä tapauksessa ole. Lausunnonpyytäjällä ei ole ollut voimassa sellaista vaihto-omaisuutta koskevaa vakuutusta, jonka perusteella puheena oleva vahinko tulisi korvattavaksi.
 
Yrityksen toiminnalle on ollut voimassa vastuuvakuutus. Tapauksessa on kiistatonta, että perunat ovat olleet lausunnonpyytäjällä säilytettävänä, osapuolilla on ollut kirjallinen säilytyssopimus. Perunoiden säilyttäminen jonkun toisen lukuun on ollut yrityksen liiketoimintaa. Nyt tapahtunut vahinko ei ole tullut korvattavaksi vakuutuksesta, koska vakuutuksen rajoitusehto on rajannut säilytettävän omaisuuden vakuutuksen ulkopuolelle. Lausunnonpyytäjä ei ole missään vaiheessa kiistänyt perunoiden olemista säilytettävänä, säilytyssopimusta tai vakuutusehtojen rajoitusten pätevyyttä.
 
Lautakunta toteaa, että rajoitusehto on selkeä ja yksiselitteinen eikä lausunnonpyytäjä ole esittänyt mitään sellaisia syitä, joiden nojalla rajoitusehto olisi katsottava kohtuuttomaksi tai tapaukseen soveltumattomaksi.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Kallioinen, Nyyssölä, Pesonen, Sjögren ja Piipari. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia