Haku

VKL 496/14

Tulosta

Asianumero: VKL 496/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Kotibileet. Oliko vakuutuspaikkaan päästy erityistä viekkautta tai muunlaista väkivaltaa käyttäen?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan tytär piti juhlat kotonaan 7.12.2013 kun hänen vanhempansa olivat poissa. Paikalle saapui tyttären kavereiden ja heidän seuralaistensa lisäksi tyttärelle tuntemattomia henkilöitä, jotka eivät suostuneet poistumaan tyttären pyynnöistä huolimatta. Aamulla tytär huomasi, että omaisuutta oli vahingoitettu ja varastettu. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 26.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vakuutuksesta voida suorittaa korvausta anastetusta omaisuudesta, sillä asuntoon ei ollut päästy murtautumalla, avaimilla eikä asuntoon ollut myöskään tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo 20.8.2913 päivätyssä valituksessaan, että asuntoon on tunkeuduttu erityistä viekkautta käyttäen. Kun tuntematon miesjoukko noudattaa poliisinkin yleiseksi vahvistamaa suunnitelmallista toimintamallia, jossa soluttaudutaan vieraiden joukkoon, on kyse varmasti ehtojen tarkoittamasta erityisestä viekkaudesta. Kun vanhemmat mieshenkilöt käyttäytyvät uhkaavasti ja kieltäytyvät poistumiskehotuksista on tässä kyse muunlaisen väkivallan käyttämisestä. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei ehtoja voida tulkita sanamuotoa suppeammin.

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusehtojen perusteella jää epäselväksi, onko kyseessä ollut ns. all risk- vai ilmiöpohjaisesta vakuutuksesta. Vakuutuksenottajan mukaan kyse on ollut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta seurannut vahinko.

Vakuutuksenottaja on käsittänyt vakuuttamistilanteessa saatujen suullisten tietojen perusteella, että vakuutusturva kattaisi nyt sattuneen vahingon. Kotia ja siellä olevaa irtaimistoa varten on ollut tarkoitus ottaa laajin mahdollinen vakuutusturva ja vakuutuksen on todettu olevan tällainen. Vakuutuksenottajalla on ollut aihetta käsittää, että nyt kuvatunlainen, rikoksen tunnusmerkistön täyttävä toiminta tulee korvattavaksi rikosta koskevan ehtokohdan perusteella.

Vakuutuksenottaja kertoo vakuutusyhtiön käyttävän nykyisin tuoteselostetta, jossa korvattavaksi vahingoksi todetaan asuntoon ”viekkaudella” ei siis ”erityisellä viekkaudella” tunkeutumalla aiheutettu vahinko. Vakuutuksenottajan mukaan vakuutuksesta tulisi korvata ainakin se osa omaisuudesta, joka oli varastettu ennen kuin vakuutuksenottajan tytär havaitsi vieraiden joukkoon soluttautuneet vieraat miehet sekä se osa omaisuudesta, joka varastettiin heti tämän jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.9.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahingon korvattavuus määräytyy sen syyn, ei seurauksen perusteella. Erityistä painoarvoa asian arvioinnissa on annettava 18.12.2013 päivätyn tutkintailmoituksen selostusosalle, jossa todetaan vakuutuksenottajan tyttären huomanneen matkapuhelimien katoamisen aamuyöllä asuntoa siivotessaan. Tuolloin hän havaitsi myös, että muutakin omaisuutta oli vahingoitettu ja varastettu.

Asiamiehen myöhemmän selvityksen mukaan vieraat lähtivät paikalta noin kello 23, jolloin H soitti vanhemmilleen alakerrasta. Mentyään takaisin yläkertaan hän huomasi, että asuntoon oli tullut lisää ihmisiä ja hän huomasi puhelimensa kadonneen. Asiamiehen myöhempi selvitys katoamisesta ajoittuu huomattavasti aikaisempaan ajankohtaan kuin tutkintailmoituksessa mainittu ajankohta. Vakuutusyhtiön mukaan heti tapahtuman jälkeen poliisille kerrottu kuvaus on todenmukaisin ja luotettavin verrattuna myöhemmin annettuihin selvityksiin.

Vakuutusyhtiön mukaan asuntoon ei ole tunkeuduttu väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen. Vakuutusyhtiön mukaan erityisellä viekkaudella tarkoitetaan erityisen kekseliästä ja vaikeasti toteutettavaa toimintaa, joka voi tapahtua teknisen toteutustavan lisäksi erehdyttämällä toista henkilöä esimerkiksi siten, että varas pukeutuu huoltomieheksi ja pääsee näin asukasta erehdyttämällä sisälle asuntoon.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuosituskäytännössä tapauksessa VKL 564/00 on katsottu, ettei erityisenä viekkautena ole pidetty tilannetta, jossa vieraista henkilöistä koostuva seurue oli päästetty sisälle huoneistoon, kun he kertoivat, että heillä oli tärkeää asiaa asukkaalle. Muiden kaupitellessa sängynpeittoa oli yksi seurueen jäsenistä mennyt makuuhuoneeseen ja anastanut sieltä rahaa. Lautakunta ei pitänyt tekotapaa erityisen viekkaana, vaikka uhri oli iäkäs.

Vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ole erityisestä viekkaudesta kun sisälle asuntoon päästään lukitsemattomasta ovesta tai siten, että joku sisällä asunnossa olevista henkilöistä avaa oven. Vakuutuksesta korvataan ulkona tai mukana olevan irtaimiston yksilöity, välittömästi vahinkopaikalla havaittu varkaus. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei kyse ollut tällaisesta vahingosta, eikä kyse ole korvattavasta vahingosta.

Vakuutuksenottajan lisävastine

Vakuutuksenottaja kertoo 8.10.2014 päivätyssä lisävastineessaan, ettei asuntoon ollut päästy lukitsemattomasta ovesta. Varkaat olivat soittaneet ovikelloa tai koputtaneet oveen ja esittäytyneet kutsutuiksi vieraiksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottajan asuntoon tunkeuduttu vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen ja onko kyseessä näin ollen korvattava vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan KO140 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan KO143 (Rikos) mukaan vakuutus korvaa rakennukselle tai irtaimistolle aiheutuneen vahingon, jos rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon tai muuhun säilytyspaikkaan on

- murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun varkauden, murtautumisen tai ryöstön yhteydessä

- tunkeuduttu muunlaista väkivaltaa tai erityistä viekkautta käyttäen.

Vakuutus korvaa ulkopuolisen henkilön tahallisesti aiheuttaman vahingon suojaavasti suljetun rakennuksen sisätiloille ja siellä säilytetylle irtaimistolle.

Alakohdan 2 (Ryöstö) mukaan vakuutus korvaa varkauden, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan tytär piti juhlat kotonaan 7.12.2013 kun hänen vanhempansa olivat poissa. Paikalle saapui tyttären kavereiden ja heidän seuralaistensa lisäksi tyttärelle tuntemattomia henkilöitä, jotka eivät suostuneet poistumaan tyttären pyynnöistä huolimatta. Aamulla tytär huomasi, että omaisuutta oli vahingoitettu ja varastettu. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei tiedonantovelvollisuuden täyttämisen arvioimisessa voida käyttää vakuutuksenottajan toimittamaa 1.7.2014 voimassa ollutta tuoteselostetta, kun vakuutus oli tehty ennen vuotta 2014.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksesta suoritetaan korvausta vain vakuutusehdoissa korvattaviksi määritellyistä vahinkotapahtumista. Esitettyjen selvitysten mukaan kutsumattomat vieraat olivat soittaneet ovikelloa tai koputtaneet oveen ja esittäytyneet juhlavieraiksi. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei rakennukseen ole tunkeuduttu erityistä viekkautta käyttäen, kun juhlavieraat ovat päästäneen tuntemattomat henkilöt sisään. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että rakennukseen olisi päästy väkivaltaa käyttäen.

Vakuutuksenottaja on kertonut, että kutsumattomat vieraat käyttäytyivät uhkaavasti ja kieltäytyvät poistumasta pyynnöistä huolimatta. Vaikka vakuutuksenottajan tytär on saattanut kokea tällaisen tilanteen uhkaavaksi, ei kyse ole kuitenkaan ollut vakuutusehtojen KO143 kohdassa 2 tarkoitetusta ryöstöstä, eikä kyseessä näin ollen ole korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Nikunlassi, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta