Haku

VKL 496/13

Tulosta

Asianumero: VKL 496/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2014

Lakipykälät: 73

Korvausoikeuden vanhentuminen. Riidan syntymisajankohta. Työnantajalta palkkaturvahakemuksen johdosta pyydetty lausuma. Riita työsuhteeseen perustuneista saamisista.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kuljetusliikkeen palveluksessa olleen työntekijä A:n irtisanouduttua työstään 7.4.2011 ja sen jälkeen vaadittua asianomaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta suorittamatta olleita työsuhdesaamisiaan palkkaturvana sanottu keskus oli pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon vakuutetulta. Vakuutettu oli käyttämänsä asiamiehen 27.6.2011 päivätyssä lausumassa kiistänyt palkkaturvahakemuksessa esitetyt saamisvaatimukset perusteeltaan ja määrältään. Asiamies oli 29.6.2011 päivätyllä laskulla vaatinut vakuutetulta korvausta lausuman laatimisesta.

Sittemmin A oli 1.3.2013 vireille tulleella kanteellaan vaatinut vakuutetulta suoritusta työsuhdesaamisistaan. Vaatimukset oli kiistetty 11.4.2013 päivätyssä käräjäoikeudelle toimitetussa vastauksessa. Vakuutustapahtumasta oli ilmoitettu vakuutusyhtiölle 27.3.2013 päivätyllä oikeusturvailmoituksella. Oikeusturvaetua on haettu vakuutetun oikeusturvavakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 6.5.2013 ja 2.9.2013 päivätyissä päätöksissään todennut, että vakuutuskorvausta on lain mukaan haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutustapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Koska vakuutettua oli laskutettu kysymyksessä olevan riidan osalta ensimmäisen kerran elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitetusta lausumasta jo 29.6.2011 päivätyllä laskulla eli aikaisemminkin kuin vuotta ennen vahinkoilmoitusta, oikeusturvaetua ei voitu myöntää.

Vakuutusyhtiön ratkaisupyyntö

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut tehneensä ratkaisupyynnön vakuutuksenottajan pyynnöstä. Vakuutusyhtiön mukaan oikeus korvaukseen oli päätöksissä mainituista syistä vanhentunut.

Välitoimi

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutetulle tilaisuuden lausuman antamiseen ratkaisupyynnön johdosta. Lausumaa ei ole annettu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutussopimuslain 73 §

Vaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen

Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutusehdot

Oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Vakuutusyhtiön yleisten sopimusehtojen korvausmenettelyä koskevan kohdan 10.2, korvausoikeuden vanhentuminen (73 §), mukaan vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Ratkaisu

Vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma on riita-asiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Palkkaturvahakemus sisältää vaatimuksen saada tietyt työsuhteesta johtuvat saamiset valtion varoista. Palkkaturvahakemus ja sen johdosta työnantajalta pyydetty lausuma ja sen antaminen eivät Vakuutuslautakunnan mielestä vielä merkitse sellaista vakuutettuun kohdistuvaa vaatimusta ja sen kiistämistä, joita vakuutustapahtuman syntyminen vakuutusehtojen mukaan edellyttää. Mainitunlaisina tapahtumina voidaan nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan luontevasti pitää vakuutettua vastaan käräjäoikeudessa 1.3.2013 vireille tulleen kanteen nojalla vakuutettua vastaan esitettyjä saamisvaatimuksia ja niiden kiistämistä 11.4.2013 päivätyssä vastauksessa.

Koska vakuutetun oikeus korvaukseen ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ole vakuutusyhtiön ilmoittamilla perusteilla vanhentunut, Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö käsittelee asian uudelleen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia