Haku

VKL 495/14

Tulosta

Asianumero: VKL 495/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Hemförsäkring. Bör den skada på lägenheten som orsakats av att vattenkranen i köket inte stängdes ersättas från hemförsäkringen? Tolkning av försäkringsvillkor.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade A glömde 10.5.2014 stänga vattenkranen i sitt kök med den påföljden att A:s lägenhet och fyra våningar under den drabbades av vattenskador. A ansökte om ersättning från hemförsäkringens lösöresförsäkring för skadorna på sin lägenhet och kostnaderna för avbrott i boendet.

Försäkringsbolaget ansåg att det inte var fråga om en skada som är ersättningsbar enligt villkoren för läckageförsäkring. Vattnet hade inte strömmat ut direkt och oförutsett från byggnadens fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnät, regnvattenledningar, fasta bruksanordningar eller en tvätt- eller diskmaskin. Därför ersattes skadan inte.

Besvär som kunden lämnat in

A ber Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet. Avloppet i A:s kök drog dåligt 10.5.2014. Därför lät A vatten rinna ner i avloppet i hopp att det skulle börja dra bättre. Efter det gick A på toaletten och lämnade vattnet att rinna. Från toaletten gick A direkt och sova och glömde att kranen i köket var på. Hela skadan uppgår till ca 100 000 euro. A lider av demenssjukdom, och enligt ett läkarintyg som A har inhämtat är det sannolikt att demensen har inverkat på att A glömde att vattenkranen var på.

Vad hemlösöresförsäkringen beträffar har försäkringsbolaget ansett att skadan inte varit oförutsedd. Bolaget har emellertid i fråga om skadan på andra bostäder i huset än A:s egen bostad handlagt ärendet som ett ansvarsförsäkringsärende och härvid ansett att A inte har kunnat förutse skadan, och att A därmed inte är ersättningsskyldig för skadan. A anser att försäkringsbolagets beslut är motstridiga. A anser att bolaget försöker undgå allt ersättningsansvar i fallet.

A har överklagat hos Försäkringsnämnden också vad gäller ansvarsförsäkringen. De besvären handläggs vid nämnden under diarienumret VKL 467/14.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget anser att det i besvärsskriften inte har framkommit någon ny utredning som skulle inverka på ärendets avgörande. I sitt bemötande hänvisar försäkringsbolaget till de givna ersättningsbesluten.

Rekommendation till avgörande

Frågeställning

Frågan i ärendet gäller huruvida skadan ska ersättas inom ramen för den läckageförsäkring som ingår i A:s hemförsäkring.

Tillämpliga försäkringsvillkor

25 Skadefall som ersätts samt begränsningar i samband därmed

25.3 Läckage

25.3.1 Förutsättning för ersättning för läckageskada är att läckageförsäkring ingår i försäkringen.

25.3.2 Försäkringen ersätter skada förorsakad av oförutsedd och direkt utströmning av vätska, ånga eller gas från

- byggnadens egna fasta vatten-, avlopps-, eller värmeledningsnät, ång-, gas- eller oljeledningar

- byggnadens invändiga regnvattenledningar

- byggnadens egna fasta bruksanordningar belägna i gemensamma utrymmen

- till ledningsnätet med godkänd slanganslutning och avstängningsventil ansluten tvätt- eller diskmaskin i hushållsanvändning.

Bedömning i ärendet

De skadefall som ersätts från försäkringen definieras i försäkringsvillkoren. Den som ansöker om ersättning ska visa att det inträffade skadefallet uppfyller kännetecknen för skada som ersätts enligt villkoren.

Bedömningen av huruvida en skada är oförutsedd görs på objektiva grunder. Enbart den omständigheten att en skada har kommit som en överraskning för den försäkrade gör inte skadan oförutsedd. I det aktuella fallet har vatten runnit ut i A:s lägenhet eftersom A glömde stänga vattenkranen i köket. Det är inte fråga om sådan oförutsedd direkt utströmning av vatten från byggnadens fasta vattenledningsnät som avses i försäkringsvillkoren. Skadan omfattas därmed inte av hemförsäkringen.

Slutresultat

Med hänvisning till vad som sägs ovan anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets negativa ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren. Försäkringsnämnden rekommenderar inte att beslutet ändras.

Försäkringsnämnden var enig.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia