Haku

VKL 495/06

Tulosta

Asianumero: VKL 495/06 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2007

Lasten elatusavun muutosta koskeva riita Samalla vakuutuksella vakuutetut riidan vastapuolina

Oikeusturvailmoituksellaan 2.6.2006 haki vakuutuksenottaja H.J:n asiamies asianajaja M.H. päämiehelleen oikeusturvaetua lasten elatusavun muutosta koskevaan riitaan. Se perustui vakuutuksenottajan entisen puolison P.J:n haastehakemukseen 28.4.2006.

Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksellään 5.6.2006 vakuutusyhtiö toteaa vastaanottaneensa vakuutuksenottaja H.J:n oikeusturvailmoituksen. Vakuutuksenottaja hakee oikeusturvaetua yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen perusteella. Vakuutus on nimellä H.J. ja P.J.
 
Vakuutusehtojen kohdassa 4/11 todetaan, että vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Edellä mainittuun ehtokohtaan viitaten ei vakuutuksenottajalle voida myöntää oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 25.8.2006 vakuutettu H.J. pyytää, että vakuutusyhtiön antamaa päätöstä muutetaan siten, että hänelle myönnetään oikeusturvaetu hakemassaan oikeusturva-asiassa.
 
Vakuutusyhtiö on vedonnut kielteistä päätöstä tehdessään siihen, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia asiassa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina.
 
Kyseinen ehto on ns. rajoitusehto, jota tulee tulkita ensisijaisesti sanamuotonsa mukaisesti, mutta ei ehtoa laajentavasti.
 
Käräjäoikeus on antanut 3.6.2005 tuomion, jonka mukaan vakuutetun entinen puoliso P.J. on saanut käyttää puolisoiden yhteistä kotia ja velvoittanut vakuutettu H.J:n muuttamaan asunnosta häädön uhalla 31.7.2005 mennessä. Vakuutettu on muuttanut pois asunnosta 8.9.2005.
 
Käräjäoikeus on antanut 3.11.2005 tuomion, jolla se on velvoittanut vakuutetun entisen puolison muuttamaan yhteisestä kodista häädön uhalla viimeistään 15.1.2006.
Vakuutettu ja hänen entinen puolisonsa saivat 11.1.2006 aikaan sopimuksen, jossa vakuutuskohteena olevat Asunto Oy KV:n osakkeet siirtyivät yksin vakuutetun nimiin. Samalla päivämäärällä on kauppasumma suoritettu ja osakekirjojen siirtomerkintä tehty. Vakuutetun entinen puoliso P.J. muutti pois asunnosta 15.1.2006.
 
Nyt kyseessä olevaa vakuutusehtoa koskevaa riitaa koskeva ensimmäinen vaatimus tuli 7.2.2006.
 
Vakuutettu H.J:n käsityksen mukaan hänen entinen puolisonsa P.J. ei voi olla vakuutettuna sen vuoksi, ettei hän ole omistanut kyseistä omaisuuserää enää 11.1.2006 jälkeen. Muutoinkin asia kokonaisuudessaan osoittaa sen, ettei kysymyksessä ole vakuutusturvan yleistä rajoitusehtoa koskeva tilanne, vaan kyseessä on todellinen avioerotilanne, jossa asianosaiset ovat tosiasiassa päättäneet yhteiselämänsä jo marraskuussa 2005.
 
Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiön oikeusturvapäätös on kohtuuton.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 27.9.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot sekä tekemänsä korvausratkaisun.
 
Yksityishenkilön oikeusturvavakuutusehtojen 5.1.2 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Tässä tapauksessa vakuutustapahtuma on sattunut 3.5.2006, jolloin elatusavun alentamisen osalta on syntynyt riita osapuolten välillä.
 
Vakuutusehtojen kohdassa 1 todetaan, että vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottajina ovat sekä H.J. että P.J. Näin ollen molemmat ovat vakuutettuina tällä vakuutuksella, koska molemmat ovat vakuutuksenottajia. Tällaisessa tilanteessa ei sillä seikalla ole merkitystä, missä vakuutuksenottajat asuvat, koska kysymys on nimenomaan vakuutuksenottajasta.
 
Sillä ei myöskään oikeusturvan osalta ole merkitystä, kuka omistaa omaisuusvakuutuksen kohteet. Oikeusturvavakuutus on näistä vakuutuksista erillinen eikä sitä ole sidottu mihinkään kohteeseen, vaan se on sidottu nimenomaan vakuutuksenottajien henkilöön.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4 ”Rajoitukset” alakohdassa 11 puolestaan todetaan, että vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina.
 
Tässä tapauksessa kysymys on kiistattomasti asiasta, jossa vakuutustapahtuman syntymisajankohtana saman vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina.
Oikeusturvaetua ei em. vakuutusehdot huomioon ottaen voida käyttää kummallekaan vakuutetulle. Jos oikeusturvaetu myönnettäisiin toiselle vakuutuksenottajalle, johtaisi se välittömästi siihen, että oikeusturvaetu pitäisi myöntää myös toiselle. Tällainen tilanne on ehdoissa haluttu juuri em. ”saman vakuutuksen vakuutetut vastapuolina” -rajoituksella rajata pois korvauksen piiristä.
 
Vakuutusyhtiö huomauttaa, että vakuutus on edelleenkin molempien nimellä, ja tämä vakuutus löytyy luonnollisesti myös P.J:n vakuutustiedoista, koska hän on vakuutuksenottajana. Näin ollen P.J. vakuutuksenottajana voi todellisuudessa hakea oikeusturvaetua tästä vakuutuksesta, jos oikeusturvaetu myönnettäisiin H.J:lle.
 
Vakuutusyhtiö pyytää, että Vakuutuslautakunta hylkää lausunnonpyytäjä H.J:n valituksen aiheettomana.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kotivakuutukseen liittyvän yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2004 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo
Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt sekä vakuutetun omistaman tai hänen hallinnassaan olevan moottoriajoneuvon kuljettaja tässä ominaisuudessaan...
 
Kohta 4, Vakuutusturvan yleiset rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa...
11) jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina.
 
Ratkaisu
 
Tässä asiassa on kyse lasten elatusavun muutosta koskevasta riidasta sekä samalla vakuutuksella vakuutettujen olemisesta riidan vastapuolina.
 
Vakuutuksenottaja H.J. on hakenut 2.6.2006 kotivakuutukseensa liittyvän oikeusturvavakuutuksen perusteella oikeusturvaetua entisen puolisonsa P.J:n 28.4.2006 ottaman haastehakemuksen vuoksi, joka on koskenut heidän kahden lapsensa elatusavun muutosta. Kotivakuutus on koskenut vakuutuksenottajan ja hänen entisen puolisonsa entistä yhteistä asuntoa, joka on ollut 11.1.2006 alkaen yksin vakuutuksenottaja H.J:n nimissä ja josta hänen entinen puolisonsa on muuttanut pois 15.1.2006. Kotivakuutuksessa ovat vakuutuksenottajina olleet oikeusturvaetua haettaessa ja vakuutusyhtiön antaessa 27.9.2006 vastineensa sekä vakuutuksenottaja H.J. että hänen entinen puolisonsa P.J.
 
Oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutettuna on mm. vakuutuksenottaja. Milloin kyseessä on asia, jossa saman vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina, on se rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Oikeusturvavakuutusta koskevan kommenttiteoksen (Eskuri – Hujala – Hynynen: Oikeusturvavakuutus, 2002) mukaan oikeusturvavakuutuksen perustarkoituksena on antaa vakuutetulle turvaa sitä vastaan, että hänen on turvauduttava lakimiesapuun joutuessaan esittämään vaatimuksia ulkopuolisia tahoja vastaan tai vaihtoehtoisesti joutuessaan tällaisten vaatimusten kohteeksi. Vakuutuksen tarkoituksena ei voi olla esimerkiksi perheen sisäisiin erimielisyyksiin osallistuminen. Tämän vuoksi vakuutuksen käyttöä on rajoitettu siten, että vakuutus ei ole kenenkään asiaan osallisen käytettävissä, jos oikeusturvavakuutuksella vakuutetut henkilöt ovat riita-, rikos- tai hakemusasiassa vastapuolina.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta toteaa, että oikeusturvaedun myöntäminen tai sen epääminen ratkaistaan voimassa olevien vakuutustietojen perusteella. Vakuutuksenottajia koskevien heistä itsestään riippuvien tietojen muuttamisesta tulee vakuutuksenottajien huolehtia. Näin ollen esimerkiksi vakuutettujen perheolosuhteiden muutoksen vaikutus vakuutuksenottajana olemiseen tai vakuutettujen asumista koskevat muutostiedot, joita vakuutusyhtiölle ei ole ilmoitettu, eivät vaikuta rajoitusehdon soveltamiseen. Tämän nojalla lautakunta katsoo, ettei annetun selvityksen perusteella rajoitusehdon soveltamista voida tässä tapauksessa pitää kohtuuttomana ja katsoo vakuutusyhtiön vakuutuksenottaja H.J:tä koskevan epäyspäätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Koskenvuo, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia