Haku

VKL 494/15

Tulosta

Asianumero: VKL 494/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.02.2016

Yksityishenkilön korvausvastuu. Tuottamus. 11-vuotias vakuutettu kävellyt karatekilpailuissa tatamille jätettyjen silmälasien päältä. Tuliko silmälasien vahinko korvata vastuuvakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

11-vuotias vakuutettu A oli karatekilpailuissa. Tapahtuman aikana A kulki tatamin reunaa ja astui vahingossa reunalle asetettujen, B:n omistamien silmälasien päälle, jolloin silmälasit rikkoutuivat. B oli ollut istumassa tatamin reunalla ja kuvannut ottelua tabletilla. Ottelun loputtua B poisti lasit päästään ja laittoi ne tatamin päälle ns. turva-alueelle noin 10 cm päähän polvistaan. Silmälasien vahingosta haettiin korvausta kotivakuutukseen sisältyvästä yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään, ettei A:lla ollut ollut mahdollisuutta ennakoida vahinkoa millään tavalla. Silmälasien näkyvyys lattialta oli ollut kyseenalainen, eikä tatamialueella myöskään saa säilyttää tavaroita ottelun aikana. Tämän kaltaisissa yleisötapahtumissa liikkuu paljon ihmisiä, minkä vuoksi lasien asettaminen lattialle altistaa ne suurelle rikkoutumisen vaaralle. Näillä perusteilla yhtiö katsoi, ettei A ollut B:n silmälasien rikkoutumisesta korvausvastuussa. Korvausvastuun puuttuessa vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiassa.

B kertoo tapahtumista, että oli laskeutunut karatekilpailuissa polvilleen tatamin reunalle lattialle ja kuvannut ottelua tabletilla. Tässä vaiheessa silmälasit olivat päässä. Ottelun loputtua B poisti tabletin sammuttaakseen lasit päästään ja laittoi ne tatamin päälle turva-alueelle noin 10 cm päähän polvistaan. Samaan aikaan A oikaisi tatamin kulman poikki B:n polvien edestä ja astui silmälasien päälle rikkoen ne.

Turva-alue on tatamin ympäri kiertävä, yhden metrin levyinen alue, jossa ei saa kulkea.  Jos ottelija astuu tälle alueelle ottelun aikana, hän saa rangaistuksen. Näin silmälasien asettelu tatamille oli kaikkein turvallisin vaihtoehto. Jos B olisi asettanut silmälasit vierelleen tai selkänsä taakse, missä kulki ihmisiä koko ajan, silmälasit olisivat varmasti rikkoutuneet. Kaikesta huolimatta A kulki alueen poikki ja astui silmälasien päälle ja aiheutti siis huolimattomuuttaan vahingon. Jos A ei olisi astunut tatamille, silmälasit eivät olisi rikkoutuneet. Silmälasit myös näkyvät tatamilla selkeästi, jos vain katsoo eteensä. B katsoo, että vahinko tulee korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö katsoo, että vahingon syy on se, että B on itse asettanut silmälasinsa lattialle ja altistanut ne nimenomaan nyt sattuneen kaltaiselle vahingolle. A:lla ei ole ollut mitään keinoa ennakoida, että joku on laskenut silmälasinsa tatamille. Pienenä esineenä silmälasit ovat erityisen riskialttiit vahingoittumiselle, mikäli niitä säilyttää huolimattomasti. Lasit eivät myöskään erotu tatamilta hyvin.

B on valituksessaan vedonnut siihen, että lasit ovat olleet turva-alueella, jolle kukaan ei saisi astua. Se, että kilpailijaa rangaistaan turva-alueelle astumisesta, ei yhtiön mukaan poista sitä riskiä, etteikö ottelijakin voisi astua kyseiselle alueelle. Yhtiölle ei myöskään ole toimitettu selvitystä siitä, onko B:llä itsellään ollut oikeutta oleilla alueella. Joka tapauksessa voidaan katsoa, ettei ainakaan tavaroiden säilyttäminen tatamilla ole sallittua tai asianmukaista.

Yhtiö katsoo, ettei A:n toiminta ole ollut huolimatonta eikä se ole poikennut hänelle kyseisessä tilanteessa asetetusta huolellisuusvaatimuksesta. Vahingon syynä on ollut silmälasien säilyttäminen maassa. Koska A ei ole vahingosta korvausvastuussa, ei yhtiö maksa korvausta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle A:n huoltajalle tilaisuuden esittää asiassa kannanottonsa. Vakuutuksenottaja on ilmoittanut Vakuutuslautakunnalle, ettei hänellä ole lisättävää asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko B:n silmälasien rikkoutuminen korvata A:n hyväksi voimassa olevasta yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Kotivakuutukseen sisältyvän vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevien selvitysten mukaan vahingonkärsinyt B on ollut kuvaamassa ottelua karatekilpailuissa tablettitietokoneella. Ryhtyessään sulkemaan tablettiaan B on laskenut silmälasinsa eteensä tatamin turva-alueella. Tällöin katsojana ollut A on kulkenut B:n edestä ja astunut lasien päälle sillä seurauksella, että ne ovat rikkoutuneet.

Lautakunnan käyttöön toimitetun Suomen karateliiton tuomaritoiminnan edustajan lausunnon mukaan karaten ottelusääntöjen mukaan kilpailualueen koko on 8 x 8 metriä. Lisäksi on oltava 1 metrin mittainen mattopintainen turva-alue sekä 2 metrin mittainen muu turva-alue kilpailualueiden välissä. Valmentajien paikka on turva-alueen ulkopuolella. Metriä lähempänä turva-alueen rajaa ei saa olla mainoskylttejä, seiniä, pylväitä tai muuta sellaista. Tällä alueella ei kilpailijoiden, tuomareiden ja valmentajien lisäksi saa olla ketään ylimääräisiä henkilöitä. Kotimaisissa kilpailuissa, joissa hallit ovat pieniä, eikä katsomotilaa ole riittävästi, ylimääräisiä henkilöitä helposti hakeutuu kilpailualueen läheisyyteen. Tuomarit ja kilpailun järjestäjät hätistelevät heitä pois turva-alueelta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A:lla ole selvitysten perusteella ollut syytä olettaa, että tatamilla – siis lattiatasossa – säilytettäisiin herkästi rikkoutuvia silmälaseja. Vahinko ei siten ole ollut A:n ennakoitavissa eikä A:ta voida pitää vahingosta korvausvastuullisena. Se, että A on kulkenut turva-alueella, johon muilla kuin kilpailijoilla, tuomareilla ja valmentajilla ei ole pääsyä, ei lautakunnan käsityksen mukaan vaikuta arviointiin. A on sinänsä menetellyt karaten ottelusääntöjen vastaisesti kulkemalla turva-alueella. Turva-alueen tarkoitus ei kuitenkaan liity tavaroiden suojaamiseen, vaan ottelijoiden ja yleisön turvallisuuden varmistamiseen. A:n ottelusääntöjen vastainen toiminta ei siten ole syy-yhteydessä B:n silmälasien vahingoittumiseen. Lautakunta katsoo, ettei A ole korvausvastuussa B:n silmälasien vahingoittumisesta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Korpiola

Rantala

Rusanen

Toimi

Tulosta