Haku

VKL 493/14

Tulosta

Asianumero: VKL 493/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.11.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Oliko parketin irtoaminen korvattava?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli ilmoittanut vakuutusyhtiölle kesällä 2014, että hänen omakotitalonsa vuonna 1991 asennettu tammiparketti kupruilee. Vaikeuksia oli ollut muutaman vuoden ajan. Asiakkaan mukaan vuotoa ei ollut. Parketti oli ammattimiehen asentama. Vahinkokartoitusraportin mukaan mosaiikkiparkettilattia oli liimattu lattiabetoniin, josta se irtoili useassa huoneessa. Vaurioalueella ei todettu kohon­neita kosteuspitoisuuksia lattiabetonissa. Parkettilattiaan oli jätetty liian ahtaat liikuntavälit ja osin niitä ei ollut lainkaan, ja ilmankosteuden vaihtelusta johtuva mosaiikkiparkettilattian ”eläminen” aiheutti parketin irtoilemisen.

Vakuutusyhtiö katsoi vahingon johtuvan parketin väärästä asennuksesta. Yhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Parkettivalmistajan oma asennusryhmä oli asentanut lattian vuonna 1991 senhetkisillä tiedoilla ja ohjeistuksilla. Parketin eläminen ei ole johtunut ohjeiden vastaisesta asennuksesta, sillä parketin tilaajina asiakkaat olivat olettaneet asennusryhmän toimineen 90-luvun ohjeiden mukaisesti. Parketin alla on suora sähkölämmitys.

Vakuutusyhtiön vastine

Rakennuksen vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. Perustus- ja rakennustyövirheistä aiheutuneet vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Huokoiset materiaalit pyrkivät saavuttamaan ympäristönsä kosteutta vastaavan tasapainokosteuden. Puun kosteus seuraa viiveellä ympäristön keskimääräistä kosteutta. Täyttä puuta olevat mosaiikkiparkettisaumat elävät kosteuden vaihdellessa, ja ne voivat turvota kosteina kausina voimakkaasti. Sauvojen väliset saumat pystyvät yleensä ottamaan vastaan kosteusliikkeistä tapahtuvat muodon­muutokset. Parkettiasennusohjeistus pyrkii nimenomaan huomioimaan luonnonmateriaalin vaatimukset esimerkiksi kosteuden osalta. Kun parketti on oikein asennettu, se kestää tällaisen puun elämisen irtoamatta alustastaan.

Parketin irtoaminen ei välttämättä johdu mistään yhdestä syystä. Kyse on yleensä työ- tai käyttövirheestä tai jostain vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, eivätkä parketin irtoamisen syyt juuri koskaan ole äkillisiä. Mosaiikkiparketin irtoaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että alustan lujuus ei ole riittävä, liimaus on epäonnistunut, liikuntasaumat on alimitoitettu tai parketin ja alustan välillä on muodonmuutosero, jonka seurauksena liiman tai alustan lujuus ylittyy. Parkettialustan lujuus voi jäädä heikoksi siitä syystä, että betonilaatan jälkihoito (riittävä kosteus ja lämpötila) on laiminlyöty tai sementtiliima on jäänyt hiomatta pois alustasta ennen tasoitteen levittämistä.

Parketti pyrkii liikkumaan alustan suhteen kosteustilan muuttumisen seurauksena. Kun muodonmuutokset parketin ja alustan välillä kasvavat liian suuriksi, parketti irtoaa. Tapahtuma-aikaan vallinneen ilmankosteuden muutokset ovat voineet laukaista parketin irtoamisen. Mahdollisesti parketti on ollut irti alustastaan jo kauan ennen vahingon havaitsemista, ja valmiiksi irrallaan olleet parkettisauvat ovat sitten turvonneet ja irronneet kokonaan paikoiltaan.

Vakuutusyhtiö katsoo, että parketin irtoaminen ei ole johtunut mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan kyse on ollut vähitellen tapahtuvista ilmiöistä, kuten ilmankosteuden ja lämpötilan vaihteluista, sekä rakennustyövirheistä. Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (RYL 90) on todettu noin 10 mm levyisten liikuntasaumojen tarpeellisuus. Vaikka katsottaisiinkin, ettei lattian osalta ole osoitettavissa rakennustyövirhettä, vahingon ei kuitenkaan ole osoitettu johtuvan mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, johtuuko parkettilattian irtoileminen jostain äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vai onko kyse vakuutuksen rajoitus­ehtojen mukaisesta vahingosta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 5.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 5.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on välittömästi aiheutunut vakuutetulle omaisuudelle kulumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, pilaantumisesta, routimisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Ehtojen kohdan 5.2.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

- joka on aiheutunut rakennukselle sen rikkouduttua suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirheen johdosta

- jonka aiheuttaa lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste

- jos kosteus on tunkeutunut rakenteisiin puuttuvista tai puutteellisista vesierityksistä johtuen.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, muun muassa siitä, että vahinko johtuu jostakin korvaukseen oikeuttavasta tekijästä. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että parketin irtoamisen todennäköisenä syynä on esimerkiksi vuoto tai jokin muu äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutusyhtiöllä puolestaan on näyttövelvollisuus siitä, että kyse on jostakin rajoitusehdoissa mainitusta, vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jäävästä syystä.

Asiakkaan ilmoituksen mukaan mitään vuotoa ei ole todettu, vaan parketin kupruilu oli liittynyt ilmankosteuden vaihteluihin, ja ongelmia oli jatkunut muutaman vuoden ajan. Vakuutusyhtiön toimittaman vuonna 1991 voimassa olleen RYL 90 -ohjeistuksen mukaan parkettipäällysteitä asennettaessa parketti tuli erottaa ympäröivistä ja läpäisevistä rakennusosista noin 10 mm levyisellä liikuntasaumalla. Vahinkokartoitusraportin mukaan tässä tapauksessa parkettilattiaan oli jätetty liian ahtaat liikuntavälit tai niitä ei ollut lainkaan.

Vakuutuslautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ilmene mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut parketin irtoamisen. Todennäköistä on se, että parketin liikuntasaumat olivat riittämättömät, ja parketti oli vuosien mittaan toistuvien lämpö- ja ilmankosteusvaihtelujen vaikutuksesta irronnut vähitellen alustastaan. Kyse on siten vakuutuksen rajoitusehdoissa kuvatusta vähitellen tapahtuneesta ja rakennustyövirheestä johtuvasta vahingosta, joita ei korvata vakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Melander, puheenjohtaja
Raulos, sihteeri

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta