Haku

VKL 49/16

Tulosta

Asianumero: VKL 49/16 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 20.05.2016

Avio-omaisuuden osituksessa avustaneen asiamiehen vahingonkorvausvastuu päämiestään kohtaan. Riidan koskeminen avioeroon liittyvää vaatimusta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu on kantajana vahingonkorvausriidassa, jossa vastapuolena on asianajaja, joka on edustanut vakuutettua avio-omaisuuden osituksessa. Riita koskee sitä, onko mainittu asianajaja suorittanut toimeksiannon sillä tavoin virheellisesti, että hän on virheestä aiheutuneesta vahingosta vakuutetulle korvausvelvollinen. Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön mukaan riidalla on niin läheinen liittymä avioeroon, että asia ei kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin avioeroon liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia koskevan rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan valitus

Lautakunnan ratkaisukäytännöstä voidaan päätellä, että rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. Ratkaisusta VKL 453/12 on pääteltävissä, että avioeroriitoja koskevaa rajoitusehtoa voidaan tulkita poikkeuksellisen laajasti. Ratkaisu on kritiikille altis. Joka tapauksessa nyt käsillä olevassa asiassa liityntä itse avioeroon on vielä etäisempi.

Mainitussa vertailuratkaisussa kysymys oli uskotun miehen palkkion määrästä. Liityntä puolisoon säilyy, koska uskottu mies toimii molempien puolisoiden hyväksi, ja itse palkkiokin jaetaan molempien puolisoiden kesken. Muutenkin palkkion maksamisvelvollisuus uskotulle miehelle tai pesänjakajalle on itse avioeroprosessista suoraan ja ennakoitavasti johtuva seikka. Nyt käsillä olevassa asiassa tilanne on toinen. Vahingonkorvausvelvollisuus ei ole avioeroon liittyvä tai avioeroprosessista johtuva seikka. Sen sijaan vahingonkorvausvelvollisuus on seurausta asianajajan huolimattomasta toiminnasta. Riita ei siten rajoitusehdossa tarkoitetulla tavalla liity enää avioeroon.

Voidaan tietysti todeta, että tätä riitaa ei olisi, ellei olisi ollut avioeroa. Näin yksioikoista perustelua on kuitenkin syytä varoa. Mitä moninaisimmat tapahtumat henkilön elämässä voivat jälkikäteen tarkasteltuna olla seurausta hänen avioerostaan, vaikkapa riita uuden vuokranantajan kanssa.

Rajoitusehdon tulkinnassa on siis syytä erottaa avioerosta suoraan johtuvat ja siihen ennakoitavasti liittyvät asiat sellaisista, jotka ovat täysin ennakoimattomia.

Vakuutusyhtiön vastine

Asiassa on kysymys asianajajan toiminnasta osituksessa ja siihen liittyvästä vahingonkorvausvaatimuksesta, joka on avioliiton päättämiseen liittyvä varallisuusriita. Vakuutetun vahingonkorvausvaatimus asiamiestä kohtaan kuuluu vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen rajoitusehdon piiriin. Ydinkysymys on, onko ositus toimitettu virheellisesti asiamiehen huolimattoman toiminnan johdosta niin, että toisen puolison yritysvarallisuutta olisi jäänyt ottamatta huomioon osituksessa ja siten sovitun tasingon määrä on muodostunut vääräksi.

Vakuutettu vetoaa vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön ja katsoo, niiden mukaan kyseessä tulee olla asia, jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. On luonnollista, että puolisot riitelevät keskenään ja vakuutuslautakunnan ratkaistavaksi on tullut puolisoiden välisiä riitoja. Niistä ei kuitenkaan voida vetää sitä johtopäätöstä, että jotkin muut, avioeroon tai parisuhteen päättämiseen liittyvät varallisuusriidat eivät voisi myös kuulua rajoitusehdon piiriin.

Vakuutuslautakunta onkin ratkaisussaan VKL 453/12 katsonut, ettei rajoitusehto koske pelkästään niitä riitoja, joissa puolisot riitelevät keskenään. Siinä katsottiin, että vakuutusyhtiön epäävä päätös oli vakuutusehtojen mukainen. Vakuutusyhtiö ei ollut myöntänyt oikeusturvaa uskotun miehen palkkiota koskevaan riitaan.

Nyt käsiteltävänä olevaa asiaa ei olisi syntynyt ilman avioeroa ja siihen liittyvää ositussopimusta. Vaikka ositus on tullut lainvoimaiseksi, vakuutettu katsoo osituksen tulleen asiamiehen toiminnan johdosta sillä tavalla virheelliseksi, että hän vaatii asiamieheltään korvausta. Siten asia liittyy kiinteästi avioliiton jälkeiseen varallisuusriitaan. Asia ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, koskeeko vakuutetun riita vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla avioeroon liittyvää vaatimusta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Asian arviointi

Lautakunta toteaa, että tarkastelevana oleva ehto on oikeusturvavakuutuksen malliehdoissa, joiden kommentaariteoksessa (Eskuri, Seppo ym.: Oikeusturvavakuutus, Vaajakoski 2007) on mainittu esimerkkinä rajoitusehdon tarkoittamista varallisuusoikeudellisista tai muista vaatimuksista vaatimus omaisuuden jaosta, toisen puolison asunnosta pois muuttamisesta, puolison irtaimen omaisuuden käytöstä, elatusavusta tai lasten huollosta (s. 64). Ehtokohtaa ei siten ole tarkoitettu kattamaan kaikkia sellaisia riitoja, joilla on jonkinlainen kausaalisuhde avioeroon.

Lautakunta toteaa, että ehtokohtaa sovelletaan riitoihin, jotka koskevat avioeroa tai siihen liittyviä varallisuus- tai muita vaatimuksia. Käytetty sanamuoto ”koskee” edellyttää läheisempää liityntää avioeroon kuin jos ehdossa olisi käytetty termiä ”liittyy”. Vakuutuksen rajoitusehtoja on vakiintuneen käytännön mukaan tulkittava suppeasti.

Nyt käsillä olevassa asiassa riita ei koske avioeroa. Riita ei myöskään koske omaisuuden ositusta vaan vakuutetun asiamiehen toimintaa osituksessa. Vaikka asiamiehen toiminta sinänsä liittyy osapuolten avioeroon, ei asiamiehen toimintaa koskevan riidan voida katsoa koskevan avioeroon liittyvää vaatimusta. Kaikkien riitojen, joilla on jokin yhteys avioeroon, ei voida katsoa kuuluvan rajoitusehdon piiriin. Lautakunta katsoo, että nyt käsillä oleva riita ei vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla koske varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia, jotka liittyvät avioeroon.

Osapuolet ovat viitanneet vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 453/12, jossa vakuutusyhtiö ei ollut myöntänyt oikeusturvaa uskotun miehen palkkiota koskevaan riitaan ja jossa lautakunta tulkitsi vakuutusyhtiön päätöksen vakuutusehtojen mukaiseksi. Lautakunta toteaa, että nyt käsillä olevassa tapauksessa yhteys avioeroon on vielä kaukaisempi kuin mainitussa tapauksessa.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia