Haku

VKL 49/15

Tulosta

Asianumero: VKL 49/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2015

Ansvarsförsäkring. Skada som uppkommit till följd av felaktig elinstallation. Tolkning av begränsningsvillkor som gäller skada på egendom som försäkringstagaren varit skyldig att dra försorg om och skydda mot skada.

Uppgifter om händelseförloppet

Den försäkrade, B Oy Ab, hade för K Oy Ab utfört elinstallationsarbeten i samband med ett varmvattensystem. Enligt skadeanmälan smälte varmvattenberedarens värmeisolering. Skadan orsakades av att den isolering som hörde ihop med elledningarna i elmotståndet hade skadats eller kommit i kläm vid installationen. Det hade därför uppstått en strömbrygga som genererade så mycket värme att varmvattenberedarens värmeisolering smälte. På grund av skadan bytte B Oy Ab ut varmvattenberedaren.

Ersättning för skadan söks ur ansvarsförsäkringen. Försäkringsbolaget har avslagit ersättningsanspråket med motiveringen att en apparat som är föremål för arbete inte ersätts från ansvarsförsäkringen. Även om skadan hade drabbat enbart varmvattentanken och inte kopplingsdosan skulle B Oy Ab ändå ha varit skyldigt att skydda egendomen mot skada när man beaktar arbetets art. Det är en annan anledning till att skadan inte kan ersättas från ansvarsförsäkringen.

Kundens klagomål

Systemet består av tre komponenter: en varmvattentank med elmotstånd, en värmepump och en kopplingsdosa. Skadan drabbade inte den del som var föremål för installation, dvs. kopplingsdosan, utan varmvattenberedaren. Enligt B Oy Ab var det fråga om skada på annan egendom än den som varit föremål för den misslyckade arbetsprestationen.

Därför bör skadan ersättas från ansvarsförsäkringen.

Försäkringsbolagets bemötande

Enligt försäkringsbolaget var kopplingsdosan och varmvattenberedaren föremål för installationen. I vilket fall som helst drabbade skadan, med beaktande av arbetets art, egendom som försäkringstagaren var skyldig att dra försorg om och skydda mot skada.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om huruvida den försäkrade på det sätt som avses i försäkringsvillkoren hade åtagit sig att installera den skadade varmvattenberedaren eller hade varit skyldig att dra försorg om den och skydda den mot skada, när man beaktar karaktären hos försäkringstagarens verksamhet eller den ifrågavarande arbetsprestationens art och omedelbara verkningsområde.

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 5.3 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringen inte skador på egendom som försäkringstagaren eller någon annan för hans räkning vid tidpunkten för den skadevållande handlingen eller försummelsen

- hade åtagit sig att tillverka, installera, montera, reparera eller på annat sätt behandla

- hade i förvar

- hade skyldighet att dra försorg om och skydda mot skada med beaktande av karaktären hos försäkringstagarens verksamhet eller den ifrågavarande arbetsprestationens art och omedelbara verkningsområde eller

- hade hand om på annat sätt.

Bedömning

Enligt punkt 5.3 i villkoren för B Oy Ab:s ansvarsförsäkring för verksamhet ska den ersättningsbegränsning som gäller egendom som försäkringstagaren är skyldig att dra försorg om och skydda mot skada tillämpas, när försäkringstagaren är skyldig att se till att inte heller annan egendom än den som omedelbart är föremål för en arbetsprestation tar skada. Både egendom som är föremål för en arbetsprestation och egendom i dess omedelbara närhet löper allmänt taget en större risk än normalt att skadas, och därför är det ändamålsenligt att denna risk som är kännetecknande för företagsverksamhet utesluts ur försäkringens ersättningsområde. Vilken egendom begränsningen kan omfatta och hur långt från det egentliga föremålet för arbetet denna egendom kan befinna sig är beroende av arbetsprestationens art och inverkan på omgivningen. Det försäkringsvillkor som gäller egendom som försäkringstagaren är skyldig att dra försorg om och skydda mot skada bör tolkas snävt, alldeles som övriga begränsningsvillkor.

I det aktuella fallet har B Oy Ab installerat ett elmotstånd och en kopplingsdosa som hör ihop med en varmvattenberedare. Enligt B Oy Ab har skadan orsakats av ett misstag som inträffat när kopplingsdosan installerades, och Försäkringsnämnden har ingen annan utredning om orsaken till skadan.

Nämnden konstaterar att skador som orsakas av felaktiga elinstallationer är svåra att förebygga genom skydds- och bekämpningsåtgärder. I ärendet har det inte framkommit hur skadan på varmvattenberedaren skulle ha kunnat förebyggas genom en skyddsåtgärd. Skadan skulle ha gått att undvika enbart genom att utföra installationsarbetena korrekt. Av den orsaken kan skadan på varmvattenberedaren inte på det sätt som avses i försäkringsvillkoren anses vara en skada på egendom som försäkringstagaren varit skyldig att dra försorg om och skydda mot skada. Försäkringsbolaget ska därför ersätta skadan till denna del.

Slutresultat

Nämnden anser att de begränsningsvillkor som försäkringsbolaget nämner inte är en grund för att underlåta att ersätta skadan.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Norros

Sekreterare Mäenpää

 

Medlemmar:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia