Haku

VKL 49/13

Tulosta

Asianumero: VKL 49/13 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Rakennus- ja asennustyövakuutus. Korvattava vahinko. Miltä osin vahinkoja korvattiin, kun betonivalu oli epäonnistunut virheellisesti kasattujen valumuottien seurauksena?

Tapahtumatiedot

Betonin valumuotti oli kasattu työmaalla muottisuunnitelman vastaisesti. Tämän seurauksena muotin rakenne oli 28.2.2012 aloitetussa betonivalussa pettänyt. Betonivalu jouduttiin keskeyttämään. Virheellisen betonivalun korjauksesta aiheutui lisäkustannuksia, joita haettiin kohteen rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö on 9.5. ja 9.10.2012 päivätyissä päätöksissään lausunut, että vahingon syynä oli se, että valumuotti oli kasattu muottisuunnitelman vastaisesti. Vahinko oli siten seurausta työvirheestä sekä ohjeiden vastaisesta asennuksesta. Tällaisia vahinkoja ei voitu korvata all risks –vakuutuksen perusteella. Lisäksi virheellisesti tehdyn työkohteen korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvattu rakennustyövakuutuksesta. Koska rakennusvirhe oli sattunut betonimuotin pystytyksessä, koko kyseessä olevaan työsuoritteeseen liittyvä betonirakennelma tukineen ja raudoituksineen oli työn kohteena ja rajattu vakuutusehtojen ulkopuolelle kohdan 5.1 mukaisesti. Jos vahinko olisi aiheuttanut vaurioita betonivalun alla kulkeville sähköjohdoille tai vesiputkistoille, jotka eivät olleet työn kohteena, olisi vahinko tuolta osin ollut vakuutuksesta korvattava.

Valitus

Rakennustyövakuutuksesta ei korvattu virheellistä työtä, mutta vakuutuksesta tuli korvata muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle virheen seurauksena aiheutunut vahinko. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa virheellinen työ oli tapahtunut tukirakenteissa. Sen vuoksi muotti oli alkanut valuvaiheessa siirtyä. Tällöin virheellisen työn seuraukseksi olisi katsottava tukitornien korjaus, mutta ei koko betonirakennelmaa raudoituksineen. Betoni ja raudoitukset eivät olleet virheellisiä. Vastaavanlaista tapausta koski Vakuutuslautakunnan lausunto VKL 404/99. Muotin korjaus, raudoituksen muutokset ja betonointi suunnittelukuluineen tulisi korvata rakennustyövakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että työn kohteena oli pidettävä kokonaisuutta, jonka osat liittyvät olennaisesti toisiinsa. Koska betonivalua ei olisi voitu tehdä ilman siihen liittyvää muottiosaa, valu ja muotti muodostivat yhden kokonaisuuden, joka oli vakuutuksen kohteena. Tästä kokonaisuudesta ei voitu irrottaa rakenneosia sen ulkopuolelle, vaan molempien oli oltava olemassa samanaikaisesti. Suunnitellun betonirakenteen muotin rakentaminen oli ollut valutyön ehdoton edellytys eikä näitä kahta työvaihetta voitu erottaa toisistaan. Tämän vuoksi betonirakennelmaa muotteineen, tukineen ja raudoituksineen tuli pitää yhtenä kokonaisuutena. Kysymyksessä oli rakennustyövakuutuksessa tarkoitettu työn kohde.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutuksen korvauspiiri sekä sovellettavat vakuutusehdot ja suojeluohjeet on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat työkohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, virheelliset neuvot tai ohjeet. Kuitenkin korvataan tällaisen virheen seurauksena muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko, edellyttäen, että kyseessä on sovellettavien yritysturvan vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Vakuutuskirjan mukaan omaisuusvakuutuksena on ollut all risks –vakuutus.

Yrityksen all risks –vakuutuksen ehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.

Ratkaisu

Vakuutuslautakunta toteaa, että betonin valumuotti oli kasattu virheellisesti, minkä seurauksena betonivalu oli epäonnistunut. Sen korjaamiseksi oli syntynyt lisäkustannuksia suunnittelusta, lisäraudoituksista sekä lisäbetonoinnista.

Vakuutusehtojen mukaan ei korvata virheellisesti tehdyn työkohteen osan korjauskustannuksia. Kuitenkin korvataan muulle virheettömälle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneet esinevahingot. Valumuottien teko, raudoitus, betoni ja betonivalu muodostavat yhden kokonaisuuden eli betonivalutyön. Kun tämän kokonaisuuden teossa on tapahtunut virhe, eivät tämän betonivalutyön korjauskustannukset ole rakennustyövakuutuksesta korvattavia. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Löppönen, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren sekä varajäsen Mitts. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta