Haku

VKL 491/12

Tulosta

Asianumero: VKL 491/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Ansvarsförsäkring för privatperson. Den försäkrades vållande. Läckageskada som orsakats av en felaktigt ansluten vattenburen handdukstork.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren S.W. hade år 2008 själv köpt en Hafa Ellips handdukstork i samband med att badrummet renoverades. D Oy hade monterat upp handdukstorken på badrumsväggen. I det sammanhanget hade D Oy avlägsnat skyddsplasten med tillhörande monteringsanvisning, varvid också monteringsanvisningen uppenbarligen slängdes bland soporna.   

På uppdrag av D Oy installerades handdukstorken senare av PJ Oy, som utförde också andra installationsuppdrag i sammanhanget. PJ Oy hade emellertid inte längre någon monteringsanvisning till sitt förfogande. Inte heller hade D Oy lämnat några anvisningar om hur anordningen skulle installeras/kopplas. Därför anslöt PJ Oy handdukstorken till cirkulationssystemet för tappvarmvatten (bruksvattensystemet).

Handdukstorken gav 18.10.2011 upphov till en läckageskada i bostaden. Skadan orsakades av att handdukstorken borde ha kopplats till uppvärmningssystemet i stället för till cirkulationssystemet för tappvarmvatten. Den felaktiga installeringen medförde att handdukstorken gick sönder, varvid vatten sprutade ut ur handdukstorken och rann ner på golvet. Läckan gav upphov till fuktskador också på konstruktioner i fastigheten och på ytan av byggmaterial. 

I fallet söktes ersättning för den fuktskada som bostadsaktiebolaget hade lidit från den ansvarsförsäkring för privatpersoner som ingick i S.W:s hemförsäkring.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget gav i ärendet ett beslut där den upprepar uppgifterna om händelseförloppet och hänvisar till punkt 190.4.1.1 i de tillämpliga försäkringsvillkoren. Enligt punkten ersätter försäkringen person- och sakskada som den försäkrade förorsakat annan person i egenskap av privatperson och som inträffat och konstaterats under försäkringsperioden, och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

I sitt beslut konstaterar bolaget att det enligt skadeståndsrätten har setts som praxis att var och en bör lida sin egen skada. För att någon annan ska kunna anses ansvarig, bör det finnas en ansvarsgrund för detta. Enligt skadeståndslagen och de allmänna skadeståndsrättsliga principerna kräver uppkomsten av skadeståndsansvar i regel att skadan har vållats av oaktsamhet eller genom annan försumlighet samt att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och den uppkomna skadan. 

Enligt beslutet har försäkringstagaren i det aktuella fallet, en privatperson, beställt arbetet och arbetet utförts av en näringsidkare. Enligt försäkringsbolaget ska konsumentskyddslagen därmed tillämpas i fallet. Enligt konsumentskyddslagen har beställaren rätt till ersättning för skada han eller hon lidit, om den utförda arbetsprestationen varit felaktig. Detta betyder att arbetet ska utföras noggrant och yrkesskickligt.

I det aktuella fallet har S.W. själv köpt handdukstorken i en affär med avseende på badrumsrenoveringen. Vid inköpstillfället har hon inte vetat att det finns värmeelement av flera olika slag och för olika vattensystem. D Oy monterade upp handdukstorken på väggen utan att de medföljande anvisningarna, enligt vilka torken borde ha anslutits till uppvärmningssystemet i stället för till cirkulationssystemet för tappvarmvatten, ägnades uppmärksamhet. Efter uppmonteringen kopplades handdukstorken till systemet av PJ Oy. I sitt beslut konstaterar försäkringsbolaget att PJ Oy före kopplingen borde ha säkerställt att anordningen kan anslutas till nätet i fråga.

Enligt beslutet har S.W. också haft fog att vänta sig att när hon som konsument köper en tjänst av ett företag så utför företaget installationsuppdraget noggrant och yrkesskickligt.  Enligt försäkringsbolagets uppfattning är orsaken till skadan inte att S.W. handlade försumligt när hon köpte handdukstorken utan att den som installerade torken inte gick omsorgsfullt till väga när arbetet utfördes.

På de ovannämnda grunderna anser försäkringsbolaget att S.W. inte har något ansvar för att ersätta den uppkomna fuktskadan och att ersättning därmed inte heller kan betalas på basis av ansvarsförsäkringen.

 

Besvär

S.W. var missnöjd med försäkringsbolagets beslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

I besvärsskriften upprepar S.W. händelseförloppet och preciserar att handdukstorken förorsakade en läckageskada i bostaden 18.10.2011, när den felaktigt installerade torken hade gått sönder därför att det syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i torken att rosta sönder.

S.W. berättar också att hon själv köpt den handdukstork som orsakat skadan. I besvärsskriften konstaterar S.W. emellertid att hon vid köpet inte visste att det finns olika vattenburna handdukstorkar som passar till olika vattensystem. 

Avslutningsvis konstaterar S.W. att ersättning för läckageskadan har sökts också från D Oy:s ansvarsförsäkring, PJ Oy:s ansvarsförsäkring och fastighetsbolagets försäkring men att det i samtliga fall har ansetts att det inte är fråga om ett ersättningsgillt skadefall.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de tillämpliga försäkringsvillkoren.

I bemötandet redogör försäkringsbolaget närmare också för det krav på vållande som anges i beslutet och är en förutsättning för att skadeståndsrättsligt ersättningsansvar ska uppkomma. Bolaget konstaterar för det första att vållande beskriver antingen en försummelse av sådan aktsamhet som vanligen krävs av människor eller en vårdslös (oaktsam) gärning. Dessutom ska man vid bedömning av vållande alltid ta hänsyn till vad den som eventuellt orsakade skadan förstod och kunde förstå beträffande följderna av sina gärningar och försummelser, när skadan inträffade. 

I bemötandet hänvisar bolaget också till konsumentskyddslagens bestämmelser om det krav på yrkesskicklighet och noggrannhet som ställs på näringsidkare / uppdragstagare och om att den norm som fackmän ska uppfylla i sådant som hänför sig till området för deras specialkompetens är striktare än den norm som tillämpas i vardagslivet. 

Bolaget konstaterar i sitt bemötande att det i det aktuella fallet förhåller sig så att S.W. själv har köpt den handdukstork som gett upphov till skadan men att hon anlitat fackmän vid monteringen och installationen. När handdukstorken monterades upp skulle D Oy ha kunnat lägga märke till att den inte lämpar sig för bruksvattensystemet. Också PJ Oy borde vid installeringen ha konstaterat och säkerställt att handdukstorken kan anslutas till nätet i fråga, något som i detta fall inte var möjligt på grund av handdukstorkens typ. PJ Oy borde i denna situation ha lagt märke till att handdukstorken inte lämpade sig för ändamålet och underrättat beställaren, alltså S.W, om saken. S.W. har haft rätt att vänta sig att när hon i egenskap av konsument köper en tjänst av ett företag sköter företaget installationsarbetet på behörigt sätt och yrkesskickligt.

Enligt bemötandet är inte heller de bestämmelser om skadeståndsansvar för aktieägare som finns i lagen om bostadsaktiebolag tillämpliga i fallet, eftersom också eventuell skadeståndsskyldighet enligt 24 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag uppstår till följd av uppsåt eller oaktsamhet. Försäkringsbolaget anser att det i detta fall ändå inte kan visas att S.W. handlat oaktsamt, och i synnerhet har hon inte handlat uppsåtligen.

I bemötandet anser försäkringsbolaget att vattenskadan i första hand orsakats av ett fel / en försummelse som rörfirman begått när handdukstorken installerades, inte av S.W:s agerande. Därmed har S.W. enligt bemötandet inte gjort sig skyldig till sådan oaktsamhet eller försumlighet till följd av vilken skadan har uppkommit.

Avslutningsvis konstaterar bolaget i sitt bemötande att S.W. inte är ersättningsansvarig för den uppkomna fuktskadan och att den därmed inte heller kan ersättas från försäkringstagarens ansvarsförsäkring.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Lagrum

Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den, om inte något annat följer av vad som bestäms i skadeståndslagen. 

Tillämpliga försäkringsvillkor

l punkt 190.4.1.1 i de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringen person- och sakskada som den försäkrade förorsakat annan person i egenskap av privatperson och som inträffat och konstaterats under försäkringsperioden, och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

Rekommendation till avgörande

I fallet är det fråga om huruvida försäkringstagaren S.W. har vållat läckageskadan i badrummet genom en försummelse eller oaktsamhet när hon själv köpte den handdukstork som gav upphov till läckageskadan och sedan inte klargjorde för vare sig D Oy som monterade upp handdukstorken eller PJ Oy som installerade den om den skulle anslutas till cirkulationssystemet för tappvarmvatten eller det vattenburna uppvärmningssystemet.

Försäkringsnämnden anser att det i ärendet är ostridigt att S.W. inte i något som helst skede har varit delaktig i vare sig uppmonteringen eller anslutningen av handdukstorken. Av den utredning som nämnden haft till sitt förfogande framgår inte heller om det ens har tillfrågats S.W. om hon visste vilket system handdukstorken skulle kopplas till. S.W. har också själv berättat att hon inte visste att olika slags handdukstorkar ska kopplas till olika vattensystem. Enligt utredningen i ärendet hade S.W. bara köpt handdukstorken och sedan överlämnat den till D Oy, som ansvarade för badrumsrenoveringen, för att installeras så att den kunde tas i bruk.

Enligt nämndens uppfattning kan den omständigheten att S.W. själv köpt handdukstorken inte anses vara sådan vårdslöshet eller försumlighet att S.W. skulle kunna anses vara ersättningsansvarig för den uppkomna skadan.

På de ovannämnda grunderna och på basis av den tillgängliga utredningen anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren och rekommenderar inte en ändring av det.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleant Rantala. Sekreterare var Hanén.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia