Haku

VKL 490/15

Tulosta

Asianumero: VKL 490/15 (2016)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2016

Järjestysrikkomusta ja vammantuottamusta koskeva riita-asia. Välttämättömät ja kohtuulliset asiamiehen käytöstä aiheutuneet kustannukset.

Tapahtumatiedot

Valittaja on ollut vastaajana järjestysrikkomusta ja vammantuottamusta koskevassa rikosasiassa, johon vakuutusyhtiö on 9.6.2014 myöntänyt oikeusturvaedun. Valittajien asiamiehen lasku on ollut 8095,00 euroa. Vakuutusyhtiö on korvannut päätöksellään 3.7.2015 kohtuullisiksi kuluiksi katsomansa 4500 euroa vähennettynä omavastuulla.

Vakuutusyhtiön mukaan jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Käräjä- ja hovioikeudessa käsitellyn riidanalaisen etuuden yhteenlaskettu määrä on yhteensä 2976,00 euroa. Vastapuolen asianajokulut ovat 3800 euroa. Koska kysymyksessä on rikosasia, vahingon määrää ei voi pelkästään mitata riidanalaisen etuuden määrällä. Itse rikoksen johtaneen asian eli koiran pureman ja siitä johtunut rikosasia on kuitenkin oikeudellisesti yksinkertainen, eikä laskutettava tuntimäärä ole kohtuullinen asian vaikeuteen nähden.

Asiakkaan valitus

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään muuttanut kulujen korvattavuutta asettamalla korvattavuudelle alkuperäisestä oikeusturvapäätöksestä ilmenemättömiä edellytyksiä ja rajoituksia. Korvauspäätös vaarantaa siten paitsi asian ennakoitavuuden, myös valittajien oikeusturvan saatavuuden.

Muuttaessaan edellä mainitulla tavalla yksipuolisesti korvattavuuden edellytyksiä, vakuutusyhtiö on samalla toiminut räikeästi vastoin heikommassa asemassa olevien valittajien oikeussuojaa. Asian hoitamisesta aiheutunut todellinen, tarpeellinen ja välttämätön laskutettavan työn tuntimäärä on ollut laskun mukaisesti vain 32,25 tuntia. Ottaen huomioon, että asian käsittely tuomioistuimessa ja erityisesti muutoksenhaku hovioikeuteen oikeuskäytännön ristiriitaisuuksista ja tulkinnanvaraisuudesta johtuen on ollut paitsi vastaajan oikeusturvan kannalta oikeudellisesti perusteltua, myös periaatteellisesti erittäin tärkeää, ei edellä mainittua summaa ja tuntimäärää voida pitää kohtuuttomana edes verrattain yksinkertaisissa rikosasioissa. Huomionarvoista on lisäksi, että vakuutusyhtiö ei ole päätöksessään perustellut, miten se on kohtuulliseksi katsomaansa summaan päätynyt tai mitä suoritetuista toimista se on pitänyt tarpeettomina ja siten kohtuuttomia kuluja aiheuttaneina.

Korvauspäätöstä 3.7.2015 on muutettava siten, että maksettava korvaus kattaa kaikki asian hoitamisesta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 8095 euroa ja vastapuoli on velvoitettava suorittamaan maksamatta jätetty vakuutusyhtiön osuus 3055,75 euroa korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen korvauspäätöksen päiväyksestä 3.7.2015 lukien valittajien asiamiehelle.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan korvauspäätöksessä tehty asiamiehen palkkion kohtuullistaminen ei ole ollut alkuperäisestä korvauspäätöksestä ilmenemätön rajoitus, vaan kohtuullistaminen perustuu asiassa sovellettaviin vakuutusehtoihin. Voimassaolevien vakuutusehtojen soveltaminen korvauksen määrää arvioitaessa ei ole vakuutusyhtiön käsityksen mukaan voinut olla mitenkään ennakoimaton tai yllätyksellinen seikka muutoksenhakijoille, sillä vakuutusehtojen soveltaminen on ilmaistu selkeästi sekä 9.6.2014 annetussa korvauspäätöksessä että 17.6.2013 vakuutuksenottajalle toimitetussa vakuutuskirjassa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että käsillä ollut asia on ollut oikeudellisesti yksinkertainen, eikä kyse ole ollut miltään osin laajasta rikosasiasta. Asiassa on ollut kaksi syytekohtaa, joiden nojalla asiassa olisi voitu tuomita enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös asianomistajan käräjäoikeudessa esittämät vahingonkorvausvaatimukset ovat pääomaltaan suhteellisen pienet, yhteensä 700,00 euroa. Tällaisen asian hoitaminen ei edellytä asiamieheltä erityistä oikeudellista osaamista eikä aikaa vieviä tai vaativia toimenpiteitä.

Tässä asiassa vastapuolen, eli asianomistajan avustaja on käräjä- ja hovioikeusvaiheessa laskuttanut asiassa annettujen tuomioiden mukaan yhteensä 3744,80 euroa, kun samalla valittajan asiamies on esittänyt välttämättömiksi ja kohtuullisiksi kuluikseen valituksessa mainitsemansa 8095,00 euroa. Vaikka osapuolet ovat olleet rikosprosessissa eri rooleissa, niin yli kaksinkertainen laskutus vastapuoleen nähden ei ole kohtuullista tai välttämätöntä asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa. Muun muassa tähän seikkaan vakuutusyhtiö on perustanut kohtuullistamisen 3.7.2015 annetussa päätöksessä.

Vakuutusyhtiö on laskua kohtuullistaessaan kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin: asiamies on laskuttanut neuvotteluista päämiehen ja todistajien kanssa käräjäoikeusvaiheessa noin 4 tuntia ja myös hovioikeusvaiheessa noin 4 tuntia. Lisäksi jo jutun käräjäoikeusvaiheessa laskutettava työmäärä on ollut noin 17 tuntia. Myös yksinomaan kirjelmien laatimiseen ja asiakirjojen tutkimiseen on koko asiassa käytetty aikaa yli 10 tuntia. Samoin oikeusturvahakemuksen laadinnasta ja lähettämisestä on jo itsessään laskutettu 100 euroa. Kohtuullinen määrä oikeusturvahakemuksen laadinnasta ja lähettämisestä on lautakuntakäytännössä vakiintunut 50 euroon.

Asiamiehen esittämä 200 euron tuntiveloitus on sinänsä tavanomainen, mutta asiassa laskutettujen työtuntien (32,25 h) määrä ei ole kohtuullisessa suhteessa asian luonteeseen nähden. Asiassa ei ole käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioista ilmenevästi ollut ratkaistavana vaikeita tai erityisen tulkinnanvaraisia oikeuskysymyksiä, vaan kyse on ollut tuomioiden perusteella lähinnä näyttökysymysten ratkaisemisesta, jonka johdosta tuomioistuimissa on esitetty todistelua muutamien henkilöiden ja asiaosaisten tahoilta.

Vastaavanlaisissa yksinkertaisissa rikosasioissa kohtuullinen työn määrä on tyypillisesti noin 10 tuntia käräjäoikeusvaiheessa ja hovioikeusvaiheessa noin 5 tuntia. Vakuutusyhtiön kohtuulliseksi katsoma korvaus on arvioitu noin 18 tunnin laskutuksen perusteella. Myös edellä mainittu vastapuolen esittämän kululaskun summa puoltaa muutoksenhakijoiden asiamiehen laskun kohtuullistamista.

Edellä esitetyn perusteella vakuutusyhtiö katsoo, että 3.7.2015 annettu korvauspäätös, jonka nojalla asiamiehelle maksettava korvaus on vakuutuksenottajan omavastuuosuus huomioiden kohtuullistettu 3825,00 euroon, kattaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut tässä asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys kohtuullisten ja välttämättömien asianajokulujen määrän arvioinnista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määritetään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavia kustannuksia määriteltäessä otetaan huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut.

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Jos riidanalaisen etuuden arvo voidaan arvioida rahassa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiö on pitänyt asiamiehen käyttämää tuntiveloitusta kohtuullisena, mutta katsonut asian hoitamisesta laskutetun ajan liialliseksi. Lautakunta toteaa, että vakuutusyhtiöllä on oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen perusteella oikeus arvioida asiamiehen laskuttamien palkkioiden kohtuullisuus oikeusturvavakuutuksesta maksettavaa korvausta määrätessään. Myös korvauspäätöksessä on mainittu, että vakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutusehtojen mukaisesti.

Asiassa oikeudenkäynnin kohteena oleva rikosasia ja tähän liittyvä vahingonkorvausvaatimus on ollut oikeudellisesti yksinkertainen. Asian hoitaminen ei ole edellyttänyt asiamieheltä erityistä oikeudellista osaamista tai vaativiksi taikka muutoin erityisen aikaa vieviksi arvioitavissa olleita oikeudellisia toimenpiteitä ja asiakirjojen laatimista. Asiamiehen laskun mukaan toimenpiteet ovat kohdistuneet merkittäviltä osin neuvotteluihin päämiehen kanssa sekä tapahtumienkulun eli tosiseikkojen selvittämiseen asiakirjoihin perehtymällä. Lisäksi asianomistajan vahingonkorvausvaatimukset ovat olleet euromääräisesti vähäiset.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa suorittama 4500 euron korvaus omavastuulla vähennettynä kattaa valittajan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia