Haku

VKL 490/12

Tulosta

Asianumero: VKL 490/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Ansvarsförsäkring. Tolkning av villkor. Begränsningsvillkor.

Uppgifter om händelseförloppet

Den skadelidande S.W. hade år 2008 själv köpt en Hafa Ellips handdukstork i samband med att badrummet renoverades. D Oy hade monterat upp handdukstorken på badrumsväggen. I det sammanhanget hade D Oy avlägsnat skyddsplasten med tillhörande monteringsanvisning, varvid också monteringsanvisningen uppenbarligen slängdes bland soporna.  

På uppdrag av D Oy installerades handdukstorken senare av PJ Oy, som utförde också andra installationsuppdrag i sammanhanget.. PJ Oy hade emellertid inte längre någon monteringsanvisning till sitt förfogande. Inte heller hade D Oy lämnat några anvisningar om hur anordningen skulle installeras/kopplas. Därför anslöt PJ Oy handdukstorken till cirkulationssystemet för tappvarmvatten (bruksvattensystemet).

Handdukstorken gav 18.10.2011 upphov till en läckageskada i bostaden. Skadan orsakades av att handdukstorken borde ha kopplats till uppvärmningssystemet i stället för till cirkulationssystemet för tappvarmvatten. Den felaktiga installeringen medförde att handdukstorken gick sönder, varvid vatten sprutade ut ur handdukstorken och rann ner på golvet.

S.W. sökte ersättning för läckageskadan ur den ansvarsförsäkring som D Oy hade tecknat för sin verksamhet.

 

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget gav i ärendet ett ersättningsbeslut där det hänvisas till punkt 201.2 i de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet. Enligt punkten ersätter försäkringsskyddet inte skador som orsakas av fukt eller vatten. Enligt villkor 201.2 ersätter försäkringsskyddet dock skada som orsakats av en plötsligt och oförutsett uppkommen defekt eller brist i byggnad eller anordning, förutsatt att även skadan uppstått plötsligt, oförutsett och snabbt.

I beslutet konstaterar bolaget att huvudregeln alltså är att skador som orsakas av fukt inte ersätts från ansvarsförsäkringen. Enligt beslutet framgår det av utredningarna om skadan inte att skadan skulle ha orsakats av någon tillfällig händelse eller omständighet som berott på ett sporadiskt fel. Enligt bolaget framgår det av utredningen inte heller att orsaken skulle ha varit en plötsligt och oförutsett uppkommen defekt eller brist i byggnad eller anordning.

På dessa grunder anser bolaget att skadan inte kan ersättas från D Oy:s ansvarsförsäkring.

 

Besvär

S.W. var missnöjd med försäkringsbolagets beslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

I besvärsskriften upprepar S.W. händelseförloppet och preciserar att handdukstorken förorsakade en läckageskada i bostaden 18.10.2011, när den felaktigt installerade torken hade gått sönder därför att det syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i torken att rosta sönder.

S.W. berättar också att hon själv köpt den handdukstork som orsakat skadan. I besvärsskriften konstaterar S.W. emellertid att hon vid köpet inte visste att det finns olika vattenburna handdukstorkar som passar till olika vattensystem. 

Avslutningsvis konstaterar S.W. att ersättning för läckageskadan har sökts också ur PJ Oy:s ansvarsförsäkring, hennes egen ansvarsförsäkring och fastighetsbolagets försäkring men att det i samtliga fall har ansetts att det inte är fråga om ett ersättningsgillt skadefall.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de tillämpliga försäkringsvillkoren.

I bemötandet konstateras det att det villkor om plötslig uppkomst av en skada som orsakats av fukt och vatten ska uppfyllas för att skadan ska kunna ersättas från försäkringen. I det aktuella fallet har skadan medfört kostnader för reparation av det tillstånd som uppkommit efter det att vatten sprutat ut och gett upphov till fukt.

Enligt bemötandet hade den handdukstork som gett upphov till vattenskadan installerats hösten 2008 i samband med en badrumsrenovering.  Det fel eller den brist som orsakat skadan har uppkommit genom att handdukstorken felaktigt anslöts till fel vattensystem. I bemötandet konstaterar bolaget att även om vatten i november 2011 sprutade ut från det sönderrostade stället så har felet i anordningen ändå inte uppstått plötsligt eller snabbt på det sätt som avses i punkt 201 i försäkringsvillkoren. Felet har däremot uppkommit därför att det syrerika vattnet i bruksvattenledningarna småningom har fått stålmaterialet i handdukstorken att rosta sönder.  Enligt bemötandet har metallen oxiderats långsamt, varvid felet har uppstått långsamt och småningom till följd av korrosion.

Avslutningsvis konstaterar bolaget att handdukstorken installerades tre år innan skadan framträdde och att den skada som uppkommit till följd av korrosionen därmed inte är plötslig på det sätt som avses i försäkringsvillkoren. Till stöd för sin uppfattning hänvisar bolaget också till Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande i ärendet VKL 452/10.

På de ovannämnda grunderna anser försäkringsbolaget att ersättningsbeslutet i ärendet är förenligt med försäkringsvillkoren.

 

Försäkringstagarens bemötande

Försäkringstagaren D Oy har meddelat att den inte har några kommentarer att framföra i ärendet.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Lagrum

Enligt 2 kap. 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada ersätta den, om inte något annat följer av vad som bestäms i skadeståndslagen. 

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 201.1 i de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringsskyddet person- och sakskador som åsamkats annan vid sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet, förutsatt att skadan konstateras under försäkringsperioden  och inom försäkringens giltighetsområde och försäkringstagaren enligt gällande rätt är ersättningsansvarig för skadan.

Enligt punkt 201.2 i försäkringsvillkoren ersätter försäkringsskyddet inte skada som orsakas av

  • fukt eller vatten
  • översvämning till följd av regn-, smält- eller avloppsvatten antingen direkt eller genom att avlopp, brunnar, rännor, diken eller motsvarande har fyllts.

Enligt villkorspunkten ersätter försäkringsskyddet dock, med undantag i Förenta staterna och Kanada, skada som orsakats av en plötsligt och oförutsett uppkommen defekt eller brist i byggnad eller anordning, förutsatt att även skadan uppstått plötsligt, oförutsett och snabbt.

Enligt villkoret är en händelse inte plöslig och oförutsedd, om den grundar sig till exempel på 

  • långsamt eller småningom framskridande påverkan
  • återkommande händelser
  • fortsatt handling eller försummelse.

Rekommendation till avgörande

I fallet är det fråga om huruvida den vattenskada som uppkommit i badrummet i S.W:s radhusbostad till följd av att handdukstorken rostat sönder är en ersättningsgill skadehändelse.

Enligt de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätts från ansvarsförsäkringen för verksamhet inte skada som orsakas av fukt eller vatten. Enligt villkoret ersätter försäkringsskyddet dock skada som orsakats av en plötsligt och oförutsett uppkommen defekt eller brist i anordningen, förutsatt att även skadan uppstått plötsligt, oförutsett och snabbt. Enligt villkorspunkten är en händelse inte plöslig och oförutsedd, om den grundar sig på långsamt eller småningom framskridande påverkan.

Enligt den utredning som Försäkringsnämnden haft tillgång till orsakades den aktuella läckageskadan när en handdukstork som år 2008 hade anslutits till fel vattensystem började läcka och hett vatten rann ut i badrummet. Läckaget inträffade 18.8.2011 och upptäcktes en kort tid efter att det hade börjat. Handdukstorken hade börjat läcka på grund av att det alltför syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i handdukstorken att rosta sönder. 

Enligt Försäkringsnämndens uppfattning är det i fallet uppenbart att skadan har uppkommit plötsligt och snabbt när handdukstorken 18.8.2011 började läcka kraftigt. Nämnden anser dock att det faktum att handdukstorken skadats på grund av att det alltför syrerika vattnet hade fått stålmaterialet att rosta sönder inte kan anses vara ett sådant i anordningen plösligt och oförutsett uppkommet fel som avses i försäkringsvillkoren. I stället har korrosionen grundat sig på långsamt och småningom framskridande påverkan. Nämnden anser således att det i fallet inte är fråga om en sådan undantagssituation som definieras i begränsningsvillkoret och med anledning av vilken den uppkomna skadan bör ersättas från försäkringen. 

På de ovannämnda grunderna och på basis av den tillgängliga utredningen anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren och rekommenderar inte en ändring av det.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleant Rantala. Sekreterare var Hanén.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta