Haku

VKL 489/12

Tulosta

Asianumero: VKL 489/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Fastighetsförsäkring. Tolkning av försäkringsvillkor. Begränsningsvillkor. Arbetsfel.

Uppgifter om händelseförloppet

Enligt skadeanmälan hade Bost. Ab N sökt ersättning med anledning av en vattenskada som hade uppkommit när en handdukstork i badrummet i S.W:s bostad hade rostat sönder.

S.W. hade år 2008 själv köpt en Hafa Ellips handdukstork i samband med att badrummet renoverades. D Oy hade monterat upp handdukstorken på badrumsväggen. På uppdrag av D Oy installerades handdukstorken senare av PJ Oy, som utförde också andra installationsuppdrag i sammanhanget. PJ Oy hade emellertid inte längre någon monteringsanvisning till sitt förfogande. Inte heller hade D Oy lämnat några anvisningar om hur anordningen skulle installeras/kopplas. Därför anslöt PJ Oy handdukstorken till cirkulationssystemet för tappvarmvatten (bruksvattensystemet).

Handdukstorken gav 18.10.2011 upphov till en läckageskada i bostaden. Skadan orsakades av att handdukstorken borde ha kopplats till uppvärmningssystemet i stället för till cirkulationssystemet för tappvarmvatten. Den felaktiga installeringen medförde att handdukstorken gick sönder, varvid vatten sprutade ut ur handdukstorken och rann ner på golvet.

Bost. Ab N sökte ersättning för vattenskadan ur fastighetsförsäkringen.

 

Försäkringsbolagets beslut

I ersättningsbeslutet upprepar bolaget uppgifterna om händelseförloppet och hänvisar till de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet.

I beslutet konstaterar bolaget att försäkringen i enlighet med villkoren för fastighetsförsäkringen inte ersätter skada som orsakats av arbetsfel eller av att en anordning som tillverkats av för sitt ändamål olämpliga material gått sönder.

Enligt beslutet har handdukstorken i det aktuella fallet kopplats till cirkulationssystemet för tappvarmvatten, något som uttryckligen förbjuds i monteringsanvisningarna. Bolaget anser att det härvid är fråga om en anordning som installerats felaktigt i förhållande till ändamålet och att anordningen därför har kommit åt att gå sönder. Eftersom anordningen är olämplig för ändamålet och felkopplad är det i fallet därmed inte fråga om ett ersättningsgillt skadefall utan om en i försäkringsvillkoren avsedd skada som orsakats av ett arbetsfel.

På de ovannämnda grunderna kan ersättning för läckageskadan inte betalas från fastighetens försäkring.

 

Besvär

Bost. Ab N var missnöjt med försäkringsbolagets beslut och bad Försäkringsnämnden ge en rekommendation till avgörande i ärendet.

I besvärsskriften upprepas händelseförloppet och preciseras det att handdukstorken förorsakade en läckageskada i bostaden 18.10.2011, när den felaktigt installerade torken hade gått sönder därför att det syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i torken att rosta sönder.

Bostadsinnehavaren S.W. berättar också att hon själv köpt den handdukstork som orsakat skadan. S.W. har emellertid berättat att hon vid köpet inte visste att det finns olika vattenburna handdukstorkar som passar till olika vattensystem. 

Avslutningsvis konstateras det i besvärsskriften att ersättning för läckageskadan har sökts också ur D Oy:s ansvarsförsäkring, bostadsinnehavaren S.W:s ansvarsförsäkring och PJ Oy:s ansvarsförsäkring, men att det i samtliga fall har ansetts att det inte är fråga om ett ersättningsgillt skadefall.

 

Försäkringsbolagets bemötande

I sitt bemötande upprepar försäkringsbolaget uppgifterna om händelseförloppet och de tillämpliga försäkringsvillkoren. Vidare hänvisar bolaget till ersättningsbeslutet i ärendet och den övriga tillgängliga utredningen.

Enligt bemötandet ersätter fastighetens läckageförsäkring direkta sakskador som orsakats den försäkrade egendomen till följd av läckage. Skador orsakade av arbetsfel omfattas inte av försäkringen. I det aktuella fallet har handdukstorken av märket Hafa kopplats till fel vattensystem, dvs. bruksvattennätet. I monteringsanvisningarna för handdukstorken konstateras det att handdukstorken ska kopplas till uppvärmningsnätet, och koppling till bruksvattennätet förbjuds uttryckligen.

I bemötandet konstaterar kommunen att monteringsanvisningarna baserar sig på att vattnet i uppvärmningssystemet är syrefritt. Syret i bruksvattennätet gör i stället att anordningen småningom rostar sönder, alldeles som i det aktuella fallet. Enligt försäkringsbolagets uppfattning bör en fackman som utför installationer vara medveten om detta, och också i övrigt ska anordningarna alltid installeras i enlighet med bruks- och monteringsanvisningen just för att skador ska kunna undvikas. 

Avslutningsvis konstaterar bolaget att eftersom det i fallet uttryckligen har gåtts till väga i strid med bruksanvisningen för anordningen är det fråga om ett entydigt arbetsfel, inte om en skada som är ersättningsgill på grundval av villkoren för fastighetsförsäkring.

 

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Tillämpliga försäkringsvillkor

Enligt punkt 1.7.1. i de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringen direkta sakskador som orsakats den försäkrade egendomen till följd av läckage. Med läckage avses att vätska, gas eller ånga oförutsett och plötsligt direkt strömmar ut ur följande anordningar och ledningsnät som gått sönder eller ur funktion:

- det fasta vatten-, avlopps- eller värmeledningsnätet

- bruksmaskiner, såsom tvättmaskiner, som är fast anslutna till vattenledningsnätet

- till byggnaden hörande fastmonterade rörledningar, cisterner eller till dem hörande bruksmaskiner som betjänar byggnaden.

Enligt punkt 1.7.2 i villkoren ersätter försäkringen inte skada som orsakats av planeringsfel, arbetsfel eller av att en anordning som tillverkats av för sitt ändamål olämpliga material gått sönder.

Rekommendation till avgörande

Tvisten i det aktuella fallet gäller om den läckageskada som uppkom till följd av att handdukstorken rostat sönder är ett ersättningsgillt skadefall enligt villkoren för fastighetsförsäkring eller om det är fråga om ett arbetsfel som avses i försäkringens begränsningsvillkor.

Enligt den utredning som Försäkringsnämnden haft tillgång till orsakades den aktuella läckageskadan när en handdukstork som år 2008 hade anslutits till fel vattensystem i S.W:s bostad började läcka och hett vatten rann ut i badrummet. Läckaget inträffade 18.8.2011 och upptäcktes en kort tid efter att det hade börjat. Handdukstorken hade börjat läcka på grund av att det alltför syrerika vattnet i bruksvattensystemet hade fått stålmaterialet i handdukstorken att rosta sönder. Enligt den inlämnade utredningen borde handdukstorken ha kopplats till uppvärmningssystemet i stället för till bruksvattensystemet.

Enligt de försäkringsvillkor som är tillämpliga i fallet ersätter försäkringen inte en skada som orsakats av ett arbetsfel. Enligt nämndens uppfattning är det ostridigt i fallet att anordningen gått sönder just på grund av att den kopplats till fel vattensystem. Försäkringsnämnden anser därmed att det i fallet är fråga om en sådan av arbetsfel orsakad skada som avses i försäkringens begränsningsvillkor.

På de ovannämnda grunderna och på basis av den tillgängliga utredningen anser Försäkringsnämnden att försäkringsbolagets ersättningsbeslut är förenligt med försäkringsvillkoren.

I givandet av denna rekommendation deltog enhälligt ordförande Norros och ledamöterna Eskuri, Korpiola och Rusanen samt suppleant Rantala. Sekreterare var Hanén.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia