Haku

VKL 489/09

Tulosta

Asianumero: VKL 489/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.11.2009

Kiinteistönomistajan vastuu Korostunut huolellisuusvelvoite Asiakkaan kaatuminen kengänkoron juututtua lattiamattoon

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsijän kengänkorko oli juuttunut kauppaliikkeen eteisessä olleeseen tuulikaappimattoon. Vahingonkärsijä oli kaatunut, minkä seurauksena hän on loukannut olkapäänsä.

Korvausta henkilövahingosta haetaan kiinteistön omistajana olevan liikeyrityksen vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoo päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, joten perustetta vahingonkorvaukselle ei ole. Perusteena vakuutusyhtiö mainitsee seuraavaa:

Vahingonkorvausoikeuden mukaan jokaisen tulee lähtökohtaisesti kärsiä kohtaamansa vahingot itse. Jos osoitettavissa on taho, jonka tahallinen tai tuottamuksellinen teko on aiheuttanut vahingon, voi joku muu olla korvausvastuussa vahingosta. Tuottamuksella tarkoitetaan vahingon aiheuttajan virheellistä menettelyä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Elinkeinonharjoittaja on vastuussa siitä, että sen toiminnassa käytettävät tilat ovat asiakkaalle turvalliset liikkua. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta. Korvausta vaativan on näytettävä toteen vahingon aiheuttajan tuottamus, tuottamuksellisen teon ja aiheutuneen vahingon välinen syy-yhteys sekä vahingon määrä.

Vakuutusyhtiön selvityksen mukaan vahingonkärsijän kengänkorko on jäänyt kiinni tuulikaappimaton reikään. Käytetty matto on nimenomaan tarkoitettu julkis- ja tuotantotiloihin sen helpon käsiteltävyyden vuoksi. Maton tarkoituksena on pysäyttää irtolian kulkeutuminen sisätiloihin. Matto on ollut tavanomainen eikä sen ole todettu tapahtuma-aikana olleen rikki tai rullalla eikä siinä ole todettu muuta vikaa tai puutetta.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kiinteistön omistajan toiminta tilojen kunnossapidossa on ollut huolellista, eikä vahinko siten ole ollut kohtuudella tämän estettävissä. Koska selvityksistä ei ilmene vakuutuksenantajasta johtuvaa syytä vahinkotapahtumalle, vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä on tapaturma, josta kiinteistönomistaja ei ole vastuussa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole suorittanut korvausta.

 

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössä katsotaan, että tapahtumaa ei ole luokiteltava tapaturmaksi vaan kyseessä on liikkeenharjoittajan vastuulle kuuluva vahinko. Vahingonkärsijän kenkä on ollut tavanomainen, melko kapealla kengänkorolla varustettu talvikenkä. Kaatumisen on aiheuttanut eteismaton reikäisyys, joka on mahdollistanut kengänkoron tarttumisen siihen.

Lausuntopyynnössä on viitattu kahteen Korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen, joissa kiinteistön omistaja on ollut vastuussa kiinteistön käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. Oikeuskäytäntö osoittaa, että liikkeen omistajalla on korostettu vastuu tiloistaan ja asiakkaiden turvallisuudesta.

Liikkeen tilojen tulee lausuntopyynnön mukaan olla kaikissa tilanteissa niin turvallinen, ettei asiakkaille aiheudu vahinkoa. Jos kuitenkin ilmenee jokin piilevänä turvallisuutta vaarantava seikka, tulee liikkeen harjoittajan ottaa vastuu vahingosta tai hänet on asetettava vastuuseen siitä. Asiakkaan vastuulle ei tulisi siirtää vahinkoja sellaisella tapaturmaa tai vahinkoa koskevalla tulkinnalla, jota oikeuskäytääntö ei tue. Lausuntopyynnössä todetaan myös, että vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa vammaan, joka on aiheutunut tyypillisesti juuri kaatumisesta.

Näillä perusteilla lausuntopyynnössä katsotaan, että kiinteistönomistaja on tapauksessa vahingonkorvausvastuussa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että vakuutuksenottaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheutuneesta vahingosta, eikä korvausta voida siksi maksaa vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiön mukaan liiketoimintaa harjoittavalla on korostettu huolellisuusvelvoite tarjoamiensa tilojen turvallisuudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kysessä olisi tuottamuksesta riippumaton ankara vastuu. Vahingonkorvaus edellyttää tässäkin tapauksessa aina tuottamuksellista tekoa tai laiminlyöntiä, sekä syy-yhteyttä laiminlyönnin ja vahingon välillä. Liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi laiminlyöntiä sen tarjoamien tilojen turvallisuudesta.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että vahinko on tapahtunut, kun lausunnonpyytäjän korko on uponnut tuulikaapin matossa olevaan reikään. Lausuntopyynnössä katsotaan, että maton reikäisyys on piilevä, turvallisuutta vaarantava seikka ja liikkeenharjoittaja on tästä syystää korvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutusyhtiön mukaan kyseisenkaltaista mattoa käytetään yleisesti erityisesti market-myymälöissä. Matto ei ole ollut rullalla tai epäkunnossa. Pelkästään maton reikäisyys ei ole sellainen asiakkaan kannalta yllättävä seikka, johon tällä ei olisi mahdollisuutta varautua. Koska selvityksistä ei käy ilmi sellaista liikkeenharjoittajan laiminlyöntiä tilojen turvallisuudessa tai muuta seikkaa, jonka perusteella tämä voisi olla vahingonkorvausvastuussa, ei liikkeenharjoittaja ole vastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vahinko on tapahtunut liikkeenharjoittajan tiloissa, joissa on käytetty julkisissa tiloissa yleisesti käytettävää rakennetta, ei aiheuta korvausvastuuta.

Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei liikkeenharjoittaja ole vastuussa lausunnonpyytäjälle aiheutuneesta vahingosta, eikä korvausta tule maksaa tämän vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- ja varallisuusvahinko, kun seuraavat edellytykset ovat voimassa yhtäaikaisesti:

- vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksen voimassaoloalueella

- vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa

Tapauksessa kiista on siitä, onko lausunnonpyytäjän vahinko aiheutunut sellaisesta syystä, jonka perusteella vakuutettu on korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistöön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön rakenteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville henkilöille. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vahinkoa kärsinyt on ollut ostoksilla vakuutuksenottajana olevan yrityksen liiketiloissa. Poistuessaan tiloista vahingonkärsijän kengänkorko on juuttunut tuulikaapin kumimaton reikään, minkä seurauksena hän on kaatunut ja loukannut olkapäänsä.

Tapauksessa kiinteistönomistaja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta, jos käytetty eteismatto on ollut sellainen, että se on aiheuttanut kiinteistön käyttäjille vaaraa. Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan matto on valmistettu kumimaisesta muovista ja sen tarkoituksena on estää irtolian pääseminen sisätiloihin, minkä vuoksi siinä on reikiä. Samanlaisia mattoja käytetään yleisesti julkisissa tiloissa. Näin ollen kyseessä ei ole sellainen piilevä turvallisuutta vaarantava seikka, johon vahingonkärsijä ei olisi voinut varautua.

Koska kyseessä on tyypillinen julkisissa tiloissa kääytetty tuulikaappimatto, joka ei sinänsä aiheuta käyttäjälleen vaaraa, on vastuun syntymisen edellytyksenä se, että kiinteistön omistaja on asentanut maton virheellisesti tai laiminlyönyt sen kunnossapidon, jolloin se on aiheuttanut vaaraa käyttäjälleen. Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan matto on ollut ehjä ja oikein asennettu eikä se ole ollut rullalla. Kiinteistön omistaja ei ole korvausvastuussa pelkästään sillä perusteella, että se on käyttänyt eteisessään vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan tavanomaista mattoa.

Vakuutuslautakunta toteaa lisäksi, että lausuntopyynnössä mainituissa korkeimman oikeuden ennakkotapauksissa kyse oli lasin rikkoutumisesta kiinteistössä asioivan päälle. Molemmissa tapauksissa lasin rikkoutumisen syy jäi epäselväksi. Kiinteistönomistajien vastuu johtui siitä, että he eivät pystyneet näyttämään, että lasin rikkoutuminen olisi johtunut sellaisesta syystä, joka ei olisi kuulunut heidän vastuulleen. Tässä tapauksessa vahingon aiheutumissyy sen sijaan tiedetään. Vakuutuslautakunnan katsoo saamansa selvityksen perusteella näytetyn, että vahingon syy on sellainen, josta kiinteistön omistaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Siten myöskään vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingosta vastuuvakuutuksen perusteella.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta