Haku

VKL 488/15

Tulosta

Asianumero: VKL 488/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Vakuutusehtojen soveltaminen. Työvirhettä koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan A Oy:n työntekijä suoritti koneistusta aarporalla 13.8.2013. Koneistustyökaluna oli kulmapää teräpäällä. Työstövoima saatiin kulmapäähän kiinnitetystä sähkömoottorista. Tällöin ukonilma aiheutti sähkökatkoksen, minkä seurauksena työstövoima loppui. Teräpään pyöriminen jatkui kuitenkin hetkellisesti ilman lastuavaa työstöä, jolloin työstettävä materiaali kampesi teräpäätä, mikä aiheutti muutoksen kulmapään asennossa. Muutosta ei havaittu ja työtä jatkettaessa huomattiin kulmapään asennon muutoksen aiheuttaneen mittapoikkeaman työstettävän uran pohjan korkeudessa. Koska työn tulos ei ollut vaatimusten mukainen, asiakas ei hyväksynyt sitä. Vahingosta aiheutui 354 926,42 euron kustannus, josta vakuutuksenottaja oli hakenut korvausta yritysvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on 11.11.2014 päivätyllä ratkaisullaan evännyt korvauksen työvirhettä koskevan rajoitusehdon perusteella. Vakuutuksenottajan työntekijän olisi tullut tarkistaa kulmapään asento ennen työn jatkamista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että vahingon ensisijaisena syynä oli ukonilmasta aiheutunut sähkökatkos, jonka aiheuttamia vahinkoja ei ollut suljettu vakuutuksen korvauspiiristä. Koneistustyön olivat tehneet kokeneet työntekijät, eikä vahinko ollut aiheutunut heidän tuottamuksestaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vahinko johtui siitä, ettei kulmapään asentoa ollut muiden korjaustoimien yhteydessä tarkistettu ja korjattu. Sähkökatkokset olivat tapahtumia, joihin tuli varautua. Työohjeiden, prosessien ja korjauksien tuli olla sellaisia, että työstöä voitiin jatkaa oikein sähköjen paluun jälkeen varsinkin nyt kyseessä olevan kaltaisessa tarkkuutta vaativassa työssä. Vakuutusyhtiö on lausunut lisäksi, ettei kyseessä ollut rajoitusehdossa 4.4 tarkoitettu ennalta arvaamaton ja äkillinen seurannaisvahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut rajoitusehdon 4.4 tarkoittamalla tavalla työvirheestä ja oliko vahinko korvattava rajoitusehtokohdassa 4.4 mainittuna seurannaisvahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

3 Perils Insured

This policy issues against all risks off sudden and unforeseen direct physical loss or damage to property described herein, except for perils as hereinafter excluded.

4 Perils Excluded

This policy does not insure against loss or damage caused by or resulting from:

4.4 Loss attributable to faulty manufacturing or processing operations which result in damage to stock or materials while such stock or materials are being processed, manufactured tested or otherwise being worked upon; all unless physical damage not excluded by this policy results, in which event, this policy shall cover only such resulting damage.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan sähkökatkoksen seurauksena eriaikaisesti tapahtunut teräpään pyörimisen ja aarporan liikkeen pysähtyminen aiheutti teräpäähän hetkellisen väännön, jonka seurauksena aarporan pinoliin kiinnitetty kulmapää liikahti ja teräpää katkesi.

Teräpään vaihdon yhteydessä ei varmistauduttu siitä, että kulmapää oli edelleen oikeassa asennossa. Tämän jälkeen roottorin työstöä jatkettiin olettaen, että paikoitus oli kohdallaan. Teräpään asennon muuttumisen vuoksi työstettävän uran toisesta reunasta tuli noin 1 mm syvempi kuin toisesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei kyse ollut sähkökatkoksesta aiheutuneesta vahingosta vaan vahinko oli aiheutunut A Oy:n työntekijän laiminlyönnistä varmistaa kulmapään asento teräpään rikkoutumisen jälkeen. Näin ollen vahinko oli aiheutunut vakuutusehtojen 4.4 kohdan ensimmäisen lauseen tarkoittamalla tavalla työvirheestä. Kyseistä työvirheestä aiheutunutta vahinkoa ei korvata myöskään vakuutusehtojen 4.4 kohdan toisen lauseen nojalla, koska sen mukaan korvauksen suorittamisen ehtona on, ettei korvausta siinä tarkoitetusta fyysisestä vahingosta ole muiden vakuutusehtojen perusteella suljettu pois, kuten työvirheestä aiheutuneiden vahinkojen suhteen on selvästi menetelty. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta