Haku

VKL 488/12

Tulosta

Asianumero: VKL 488/12 (2013)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2013

Murto Varkaus Vahingonteko Yksittäinen ja äkillinen tapahtuma Näyttö Käytöstä poistetussa ravintolarakennuksessa havaitut vahingot

Tapahtumatiedot

Vakuutettuun A Oy:n omistamaan rakennukseen oli vahinkoilmoituksen mukaan murtauduttu kesän 2010 aikana ja rakennuksesta oli varastettu tavaraa ja sotkettu paikkoja. Rikoksen tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Ravintolana toiminut rakennus oli A:n mukaan poissa käytöstä ja kaikki ovet lukittuina. A oli saanut poliisilta tiedon vahingonteoista 21.6.2010, jonka jälkeen A oli ryhtynyt toimenpiteisiin lisävahinkojen estämiseksi. Asiassa on kyse siitä, onko korvausta suoritettava vakuutusehtojen murtoa, varkautta tai vahingontekoa koskevien kohtien nojalla.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksissään 30.3.2011 ja 4.9.2012 lausunut, että poliisilta saatujen tietojen ja tutkintailmoituksen mukaan kuistin ikkuna oli rikki ja ovi lukitsematon. Ovi ei mennyt lukkoon, eikä terassin salpalukitukselle ollut vastakappaletta. Toimitettujen selvitysten mukaan rakennukseen ei ollut murtauduttu, vaan tiloihin oli päästy avoimista ovista ja vain ikkunoita oli rikottu. Näin ollen kysymys ei ollut vakuutusehtojen tarkoittamasta murrosta.

Kohteeseen oli tehty vahinkotarkastus 3.11.2010. Varkautta ei ollut havaittu välittömästi eikä tekijää tiedetty, joten kyse ei ollut korvattavasta varkausvahingosta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että A:n toimittamien selvitysten perusteella ei ollut vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla yksilöitävissä yhtä, äkillistä tapahtumaa, joka olisi vahingon syynä. Siten vahinkoja ei voitu korvata myöskään vahingontekoa koskevan vakuutusehdon nojalla.

 

Valitus

A on lausunut, että kyseessä oleva vahinkotapahtuma on yksilöity vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla. Se, että vahinkoilmoituksessa ja poliisitutkinnassa oli arveltu, että kohteeseen oli murtauduttu jo aikaisemmin, oli vain arvailua. Ainoa todistettu tapahtuma on ovien lukkojen särkeminen ja murtautuminen, josta oli ilmoitettu A:lle 21.6.2010.

Lausumillaan perusteilla A on vaatinut korvausta vahingosta vahinkotarkastusarvion mukaisesti 13 000 euroa.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut määritettävissä, milloin rakennukselle aiheutuneet vahingot olivat syntyneet ja olivatko ne syntyneet yhdellä vai useammalla kerralla. Vakuutusyhtiö on katsonut, että A ei ollut toimittanut vakuutusyhtiölle sellaisia tietoja, joiden perusteella vakuutusyhtiön vastuu olisi määriteltävissä.

 

Selvitykset

Asiassa on tehty rikosilmoitus 21.7.2010. Tapahtuma-ajaksi on rikosilmoituksessa kirjattu 1.4.2010–20.7.2010. Rikosilmoituksen mukaan ravintolaan on murtauduttu kevään ja kesän 2010 aikana useamman kerran. Rikosilmoituksen mukaan sisään on menty sivuovesta ja ravintolasta on varastettu tavaraa. Nuorison on ilmoitettu menevän viikonloppuisin ravintolaan sisälle ikkunoita särkemällä. Esineluetteloon on merkitty vastaanottotiski, öljypoltin, keittiötavarat, ilmastointilaitteiden osat ja ikkunat.

Poliisin tutkintailmoituksessa on todettu, että kiinteistöön oli menty sivu­ovesta ja sieltä oli viety tavaraa. Toisessa tutkintailmoituksessa todetaan palolaitoksen yksikön ilmoittaneen, että ravintolarakennuksessa oli avattu ovia ja sisällä oli käynyt luvattomia kulkijoita. Rakennuksen vasemmalla olevan kuistin ikkuna oli rikki ja ovi lukitsematon. Rakennuksen takana olevan terassin ulko-ovi oli avoinna, ovessa oli salpalukitus, mutta salvalla ei ollut vastakappaletta. Terassilta sisälle ravintolaan menevä ovi oli raollaan. Ovessa oli parvekeoven salvat, mutta ne eivät lukinneet ovea. Takaterassilla oli pallogrillissä poltettu jotakin materiaalia ja yhden tuolin pehmustetta oli poltettu. Lisäksi terassille oli tyhjennetty jauhesammutin. Ravintolan sisälle oli myös tyhjennetty jauhesammutin, ja hotellisiiven yhden huoneen ovessa oli murtojälkiä, muut ovet olivat avoinna. Ravintolan sisällä havaittiin erilaisia jalkineenjälkiä. Ravintolan läheisyydestä tavatut nuoret kertoivat, että nuoriso tapasi oleskella ravintolan etuportailla. Sisällä nuorisoa ei ole aikaisemmin oleskellut, mutta havaintopäivää edeltävänä iltana sisällä oli kertomusten mukaan ihmisiä.

Vahinkoilmoitus on tehty 15.10.2010 ja siinä on todettu, että vahinko oli tapahtunut kesä-heinäkuussa 2010. Vahinkotarkastus on suoritettu 3.11.2010. Vahinkotarkastuksessa on todettu, että rakennuksen ikkunoita, ovia ja rakenteita oli rikottu pääosin murtautumistarkoituksessa varkauksien mahdollistamiseksi. Havaintoina on ilmoitettu, että tuulikaapin seinä puuttui, pääeteisestä puuttui vastaanottotiski, pääravintolan lattiassa oli naarmuja, esiintymislavan nurkassa oli rikkoontuma, ikkunaruutuja oli rikki viiden ikkunan kohdalla ja pääravintolan baaritiskin viereistä lattiaa sekä keittiötä oli sotkettu. Keittiöstä puuttui rasvahuuppa. Yläkerran hotellihuoneiden ovet sekä teknisen tilan palo-ovi olivat rikki, baarin seinässä oli rikkoontumakohta, ilmanvaihtokanavassa oli reikä ja öljypoltin puuttui. Edellä mainittujen puutteiden ja vaurioiden korjaustoimenpiteiden kustannusarvioksi on esitetty 13 000 euroa. Lausunnossa on todettu, että tarkastuksessa oli kiinnitetty huomiota kohteisiin, jotka vakuutuksenottajan mukaan poikkesivat vahinkopäivää edeltäneestä tilanteesta. 

A on korvauskäsittelyn aikana toimittanut yhtiöön kuvia ravintolasta ennen vahinkotapahtumaa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yritysvakuutuksen ehtojen kohdan 4.2 (”Vakuutusturvat”) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen omaisuusvahingon, jonka syynä on

4.2.3 Rikos

  • murto, jolla tarkoitetaan murtautumista rakenteellisesti riittävän suojan antavaan ja lukittuun rakennukseen, rakennuksen tilaan tai aitaukseen…
  • varkaus, jolla tarkoitetaan yksilöityä välittömästi havaittua anastusta, kun syynä ei ole ollut murto. Korvattavuuden edellytyksenä on, että anastustapahtuma havaitaan sen tapahtumahetkellä ja -paikalla sekä kyetään yksilöimään anastettu omaisuus ja antamaan anastajan tuntomerkit.…
  • vahingonteko. Vahingonteko on pystyttävä yksilöimään yksittäiseksi, äkilliseksi tapahtumaksi.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 11.2 mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Korvauksenhakijan velvollisuus on hankkia ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta, ennen kuin se on saanut tarpeelliset selvitykset. 

Ratkaisu

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksissä lausutuilla perusteilla Vakuutuslautakunta yhtyy yhtiön kantaan siinä, ettei kysymyksessä ole murtoa tai varkautta koskevien vakuutusehtojen nojalla korvattava vahinko. Ratkaistavaksi jää siten, olisiko korvausta suoritettava vahingontekoa koskevan vakuutusehdon perusteella.

Vakuutusehdoissa edellytetään, että korvauksenhakija toimittaa vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot tekoajankohdasta tai -ajankohdista sekä vahingoittuneesta omaisuudesta. Vahingonteon yksilöimisellä yksittäiseksi äkilliseksi tapahtumaksi on merkitystä ainakin omavastuuehtojen soveltamisen kannalta.

Tapauksessa on tehty rikosilmoitus, jossa tekoajankohdaksi on ilmoitettu 1.4.–20.7.2010 ja yksilöity vahingoitettua omaisuutta. A on toimittanut valokuvia ravintolasta ennen vahinkoa sekä arvion vahingoitetuiksi ilmoitettujen esineiden korjauksesta. Vakuutuslautakunta katsoo, että A on toimittanut vakuutusyhtiölle ehtojen mukaiset tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella vakuutusyhtiö voi arvioida korvausvastuunsa.

Esitetyn selvityksen mukaan ravintolan ikkunoita on rikottu. Ikkunan rikkominen on tyypillisesti sellainen vahingonteko, jossa vaurioituminen on tapahtunut äkillisesti. Asiassa on esitetty näyttöä myös paikkojen sotkemisesta ja ovien rikkomisesta. Paikkojen sotkeminen ja esineiden rikkominen täyttävät äkillisen, yksittäisen vahingonteon määritelmän. Vaikka tarkkaa ajankohtaa tapahtumille ei ilmeisesti olosuhteiden vuoksi tiedetä, lautakunta katsoo, että asiassa on esitetty riittävästi näyttöä siitä, että vakuutettuun ravintolaan on kohdistunut ainakin yksi vakuutusehtojen määritelmän mukainen vahingonteko. Sen vuoksi Vakuutuslautakunta suosittaa korvauksen maksamista vahingonteon perusteella. Korvauksen määrään ei ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta