Haku

VKL 488/03

Tulosta

Asianumero: VKL 488/03 (2004)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.05.2004

Navetan romahdus Rakennusvirhe Vakuutuksen korvauspiiri Rakennuksen tarpeisto

Vakuutuksenottaja P.K:n vuonna 1998 rakennetun navetan katto romahti 17.2.2003. Katon alle jäi loukkuun 11 lehmää, jotka lopetettiin. Alle jäänyt vakuutuksenottajan rehuvaunu vaurioitui. 

VTT:n 28.2.2003 päivätyn tutkimusselosteen mukaan kattosortumaan johtaneet syyt ovat johtuneet ristikoiden asennuksessa ja yläpohjan rakentamisessa tehdyistä virheistä.
 
P.K. haki korvausta maatilavakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätökset
 
Korvauspäätöksessään 15.5.2003 vakuutusyhtiö toteaa P.K:n hakevan korvausta navetan katon romahtamisesta.
 
Maatilavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneet suoranaiset omaisuusvahingot. Vakuutuskirjan mukaan navettarakennus, jonka katto romahti, on vakuutettu 3-turvatasolla. 3-tason vakuutusturva kattaa myrsky- ja palovahingot.
 
Vakuutusyhtiölle toimitetun VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tekemän selvityksen mukaan kattosortumaan johtaneet syyt ovat johtuneet ristikoiden asennuksessa ja yläpohjan rakentamisessa tehdyistä virheistä.
 
Maatilavakuutusehtojen kohdan 6.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle rakennuksen perustamis- tai rakennusvirheestä. Koska vahinko ei ole aiheutunut myrsky- tai palovahingosta, vakuutusyhtiö ei voi maksaa korvausta tästä vahingosta.
 
Päätöksillään 9.5.2003 ja 6.4.2004 vakuutusyhtiö on maksanut korvausta lehmistä ja rehuvaunusta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnöllään 12.6.2003 vakuutuksenottaja hakee muutosta korvauspäätökseen ja pyytää korvausta navetan sisällä olleesta varustuksesta. Korvausta haetaan kahdesta poistoilmayksiköstä, itkupelleistä asennettuna, sähkövalaistuksesta, lypsykiskoista, 4-tievaihteista (11 kpl), kiinnittimistä, lypsyputkista, vesijohtoputkista, satulaliitoksista (22 kpl) sekä näihin liittyvistä rahdista ja työpalkoista, yhteensä 20.311,27 euroa.
 
Lypsyputket ja osittain lypsykiskot ovat parsikiinnitteisiä. Itkupellit ovat seinäkiinnitteisiä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vastineessaan 4.8.2003 vakuutusyhtiö toteaa lausunnonpyytäjän omistaman navetan katon romahtaneen 17.2.2003. Kyseinen navetta oli vakuutettuna 3-turvatason vakuutuksella, josta korvataan ainoastaan myrsky- ja palovahingot. Lausunnonpyytäjän vakuutusyhtiölle toimittaman selvityksen mukaan katon romahtaminen johtui katon ristikoiden asennuksessa ja yläpohjan rakentamisessa tehdyistä virheistä.
 
Maatilavakuutuksen ehtojen kohdan 6.4 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle rakennuksen perustamis- tai rakennusvirheestä. Edellä mainittuun viitaten vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen.
 
Valituksensa liitteeksi lausunnonpyytäjä on nyt liittänyt vakuutusyhtiölle ennestään toimittamattoman 20.311,27 euron suuruisen vaatimuksensa navetan sisällä olleen varustuksen tuhoutumisesta hänelle aiheutuneesta vahingosta. Tätä vaatimusta ei siis ole aiemmin vakuutusyhtiölle toimitettu, eikä sen osalta siis ole annettu korvauspäätöstäkään.
 
Lausunnonpyytäjän toimittama liite koskee navettarakennukseen kiinteästi kiinnitettyjä rakenteita ja lehmien lypsämisessä käytettäviä tuotantotoiminnan koneita tai laitteita. Maatilavakuutuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan rakennukseen katsotaan kuuluvaksi siihen kiinteästi asennetut tuotantotoiminnan koneet, laitteet, säiliöt ja sähköjohdot tilan alueella. Näiden osalta lausunnonpyytäjällä on siis ollut voimassa vakuutus myrskyn ja palovahingon varalta. Vahingon syynä on kuitenkin ollut rakennusvirhe, joten lausunnonpyytäjän nyt ensi kerran esittämän vaatimuksenkin osalta on vakuutusyhtiön kanta kielteinen eli kyseessä ei ole vakuutuksen ehtojen mukainen korvattava vahinko.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Maatilavakuutusehdot, voimassa 1.1.2000 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen sisältö
Vakuutuksesta korvataan
1.1    Vakuutuksen kohteelle äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneet suoranaiset omaisuusvahingot.
 
Kohta 2, Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena voi olla vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvien henkilöiden kiinteä ja irtain omaisuus. Vakuutuskirjassa omaisuus ryhmitellään seuraavasti:
2.1    Rakennukset tarpeistoineen
Kaikki yli 4 m2:n rakennukset on yksilöitävä.

Rakennuksiin katsotaan kuuluvan myös siihen kiinteästi asennetut tuotantotoiminnan koneet, laitteet, säiliöt ja sähköjohdot tilan alueella....
 
Kohta 6.4, Korvauksen ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
-         omaisuudelle tai esineelle suunnittelu-, asennus-, käsittely- tai työvirheestä, virheellisestä tietokoneen käytöstä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, esineen korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista tai rakennuksen perustamis- tai rakennusvirheestä....
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse maatilavakuutuksen korvauspiiristä sekä vakuutusehtojen määrittelemästä rakennuksen tarpeistosta.
 
Vakuutuksenottajan navetan katto romahti helmikuussa 2003. Suoritetun tutkimuksen perusteella romahduksen syynä olivat rakennusvirheet. Romahduksen vuoksi vakuutuksenottajan rehuvaunu vaurioitui ja alle jääneet lehmät oli lopetettava.
 
Vakuutusyhtiö on maksanut korvausta rehuvaunusta ja lehmistä. Vakuutusehtojen 6.4 –kohdan nojalla korvauksen ulkopuolelle jäävät rakennusvirheestä aiheutuneet vahingot. Tämän nojalla vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen navetan kärsimistä vahingoista. Lautakunta katsoo epäyksen ehtojen mukaiseksi.
 
Lausuntopyynnössään vakuutuksenottaja on hakenut korvausta navetan sisällä olleesta varustuksesta. Vakuutusehtojen 2.1 –kohdan nojalla rakennukseen katsotaan kuuluvan siihen kiinteästi asennetut tuotantotoiminnan koneet, laitteet, säiliöt ja sähköjohdot tilan alueella. Lautakunta katsoo kaikkien vakuutuksenottajan lausuntopyynnössään mainitsemien laitteiden olevan ehtokohdan tarkoittamaa rakennuksen tarpeistoa. Koska tarpeiston kohdalla noudatetaan samaa korvausmenettelyä kuin varsinaisen rakennuksen osalta, katsoo lautakunta, ettei tarpeistokaan kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann ja jäsenet Aminoff, Henriksson ja Laasonen sekä varajäsen Tervonen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia