Haku

VKL 486/15

Tulosta

Asianumero: VKL 486/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 31.05.2016

Korvattava vakuutustapahtuma. Kaarihallin sortuminen. Oliko vahinko aiheutunut vakuutusehdoissa erikseen korvattavaksi määritellystä syystä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistama kaarihalli romahti maaliskuussa 2010. Hallin romahtamisen oli ensin arvioitu johtuneen lumen painosta. Vakuutuksenottajan sittemmin toimittaman lisäselvityksen mukaan halli oli romahtanut, koska lunta oli kasattu sen sivustalle ja lumimäärä oli estänyt hallin katolle kertyneen lumen putoamisen. Tällöin poikittaiskuormituksen lisääntyminen oli johtanut hallin romahtamiseen.

Vakuutusyhtiö on päätöksellään 8.8.2013 evännyt korvauksen, koska kyseessä ei ollut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä syystä aiheutunut vahinko.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on muun muassa lausunut, että kyseessä oli äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Hovioikeuden hallin omistajan vuokramiestä vastaan ajamassa huoneenvuokrasaamisia koskeneessa asiassa 14.11.2014 antaman lainvoimaisen tuomion mukaan hallin romahtamisen syy oli ollut hallin rakenteen teräslevyjen väsyminen. Poikkeukselliset lumiolosuhteet olivat vain edesauttaneet vahingon syntymistä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen. Kysymyksessä oleva vakuutus on kattanut ainoastaan vakuutusehdoissa määritellyistä tapahtumista aiheutuvat vahingot. Koska hallin romahtamisen syynä ei ollut mikään vakuutusehdoissa määritelty tapahtuma, romahtaminen ei kuulunut vakuutuksesta korvattavaksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus hallin romahtamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1, kiinteistövakuutuksen turva, perusteella vakuutuksesta korvataan seuraavat ehtokohdissa tarkemmin määritellyt vahinkotapahtumat:

3.1.1 Palo tai noki

3.1.2 Salama

3.1.3 Räjähdys

3.1.4 Sammutuslaitteiston laukeaminen

3.1.5 Murtautumisen yhteydessä tapahtunut varkaus ja vahingonteko

3.1.6 Vahingonteko

3.1.7 Vuoto

3.1.8 Vesikatteen vuoto

3.1.9 Myrsky

3.1.10 Villieläimen tunkeutuminen sisälle

3.1.11 Koneen tai laitteen rikkoutuminen

3.1.12 Lisävahingot

Vakuutusehtojen kohdan 5.2.2, muut korvattavat kustannukset, mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka vakuutuksenottajalle aiheutuu vuokratulon tai hoitovastikkeen menetyksenä sen johdosta, että vakuutuksen kohteena olevaa rakennusta ei voida käyttää sille sattuneen, ehtojen mukaan korvattavan esinevahingon johdosta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat ainoastaan vakuutusehdoissa erikseen määritellyistä tapahtumista aiheutuneet vahingot. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vahinko oli aiheutunut aineen väsymisen ja lumen yhteisvaikutuksesta. Kuvatulla mekanismilla aiheutunut vahinko ei kuulu vakuutusehtojen kohdassa 3.1 määriteltyjen korvattavien vahinkojen joukkoon. Näin ollen kyseessä ei ole ollut korvattava vakuutustapahtuma, joten vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Partanen

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia