Haku

VKL 486/07

Tulosta

Asianumero: VKL 486/07 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.11.2007

Osakassopimuksen rikkominen Kilpaileva toiminta Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa Yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuden luovuttamista koskeva rajoitusehto

Toimitetun asiakirja-aineiston mukaan moottoriajoneuvojen huoltoa ja korjausta harjoittavan vakuutuksenottaja Oy P Ltd:n pääosakas ja toimitusjohtaja M.M. oli 28.9.2006 irtisanonut I.S:n työsuhteen päättymään välittömästi. Irtisanomisen syiksi todettiin, että I.S. vakuutuksenottajayhtiön osakkaana, hallituksen jäsenenä ja työntekijänä oli:

-         pantannut liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitetun merkittävän tiedon
-         rikkonut erikseen sovitun vaitiolovelvollisuuden ja
-         osallistunut harhauttavaan liiketoiminnan kaappaussuunnitelmaan.
 
I.S. oli edellisenä päivänä myynyt osakeomistuksensa Oy P Ltd:ssä sen kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan D Ky:n omistajalle M.J:lle. M.M:n ja I.S:n 7.11.2006 allekirjoittamalla sopimuksella he olivat sopineet I.S:n työsuhteen päättämisestä sekä I.S:n myymien osakkeiden lunastuksesta ja siirrosta M.M:lle.
 
Kirjeellä 4.1.2007 I.S:lle vakuutuksenottaja Oy P Ltd:n asianajotoimisto K Oy totesi, että toimiston tietojen mukaan I.S. oli mukana D Ky:n toiminnassa, mikä rikkoi osakassopimuksen mukaista kilpailukieltoa. I.S:n edellytettiin saattavan toimintansa osakassopimuksen mukaiseksi 60 päivän kuluessa.
 
Kirjeellä 11.1.2007 D Ky:lle asianajotoimisto K Oy katsoi D Ky:n ja sen omistajan M.J:n harjoittavan I.S:ää hyväksi käyttäen vilpillistä kilpailua vakuutuksenottaja Oy P Ltd:tä kohtaan.
 
Kirjeellä 16.1.2007 asianajotoimisto K Oy:lle I.S. kiisti osakassopimuksen rikkomisen.
 
Kirjeellä 18.1.2007 I.S:lle asianajotoimisto K Oy katsoi I.S:n edelleen jatkavan osakassopimuksen vastaista kilpailutoimintaa. Tämän vuoksi Oy P Ltd. vaati I.S:ltä osakassopimuksen mukaista sopimussakkoa.
 
Kirjeessään 22.1.2007 asianajotoimisto K Oy:lle I.S. kiisti edelleen osakassopimuksen rikkomisen. Hän oli kuitenkin huomautuksen jälkeen päättänyt katkaista kaikki yhteydet M.J:hin ja tämän edustamaan yhtiöön.
 
Oikeusturvahakemuksella 24.1.2007 asianajotoimisto K Oy vakuutuksenottaja Oy P Ltd:n asiamiehenä haki oikeusturvaetua vakuutuksenottajalle riita-asiassa, joka koski osakassopimuksen rikkomista, kilpailevaa toimintaa ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Vakuutuksenottajan vastapuolina olivat I.S., D Ky sekä M.J. Hakemuksen mukaan Oy P Ltd:n entinen osakas, työntekijä ja hallituksen jäsen I.S. oli rikkonut osakassopimuksen ja työsopimuslain mukaista kilpailevan toiminnan kieltoa. D Ky:n ja M.J:n toimet vakuutuksenottajan vahingoittamiseksi täyttivät sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisen kielletyn toiminnan ja lisäksi oli muita rikkomuksia.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 9.2.2007 vakuutusyhdistys totesi oikeusturvahakemuksen.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
Kohta 5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
3) joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien
    osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen.
 
Riita liittyy yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovuttamiseen. Kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen vakuutusyhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta oikeusturvavakuutuksesta.
 
Uudella päätöksellään 21.5.2007 vakuutusyhdistys toisti kielteisen ratkaisunsa asiassa. Osakassopimusriita on seurausta osakkeiden myynnistä ja liittyy näin ollen yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovuttamiseen.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 24.7.2007 vakuutuksenottaja Oy P Ltd. katsoo, että vakuutusyhdistyksen korvauspäätös on ollut virheellinen, sillä vahinkotapahtuma ei liity osakkeiden tai yhtiöosuuden luovutukseen.
 
Vahinkotapahtuman ajankohta sijoittuu 25.9.2007 edeltävään aikaan. Oy P Ltd:n entinen osakkeenomistaja ja työntekijä I.S. valmisteli ja harjoitti työsopimuslain 3 luvun 3 §:ssä kiellettyä kilpailevaa toimintaa M.J:n omistaman D Ky:n hyväksi. D Ky on Oy P Ltd:n toiminnan kanssa kilpaileva yritys, joka harjoittaa ajoneuvojen varustelua.
 
I.S:n työskennellessä Oy P Ltd:n palveluksessa hän tosiasiassa valmisteli yhdessä M.J:n kanssa D Ky:n toiminnan aloittamista. Tästä on lukuisia todisteita ja viitteitä. Myöhemmin I.S:n työsopimuslain vastaisen menettelyn tultua Oy P Ltd:n tietoon I.S. irtisanottiin työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaisilla työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla. I.S. on luovuttanut 27.9.2007 osakeomistuksensa Oy P Ltd:ssä M.J:lle, mutta M.M. käytti yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta osakkeisiin. Irtisanominen ei liittynyt osakkeiden luovutukseen, vaan nimenomaisesti kiellettyyn kilpailevaan toimintaan.
 
Oy P Ltd. katsoo, että M.J. on yhdessä I.S:n kanssa syyllistynyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaiseen kilpailumenettelyrikkomukseen tai rikoslaissa kiellettyyn kilpailumenettelyrikokseen. Rikkomuksista on lukuisia viitteitä. D Ky:n toiminimi on harhaanjohtava Oy P Ltd:n omistaman D-tavaramerkin kanssa, mikä edesauttaa sitä, että yhtiöt ovat sekoitettavissa toisiinsa. Vaikka D Ky on yhtiömuodoltaan kommandiittiyhtiö, käyttää se harhaanjohtavasti ja lainvastaisesti toiminimensä perässä Ltd-tunnusta, mikä edelleen edesauttaa sekoitettavuutta Oy P Ltd:hen ja sen D-tavaramerkkiin. Oy P Ltd. on tehnyt rikosilmoituksen I.S:n ja M.J:n toimista ja tulee vaatimaan heiltä vahingonkorvausta edellä mainituilla perusteilla.
 
I.S:n sopimaton työsopimuslain vastainen menettely olisi joka tapauksessa ilman osakkeiden luovutustakin johtanut rikostutkintaan ja vahingonkorvausvaateisiin työsopimuslain ja osakassopimuksen perusteella, kuten myös M.J:n tapauksessa. Mikäli Oy P Ltd:n toimitusjohtaja M.M. ei olisi tehnyt edellä mainittuja toimenpiteitä (irtisanominen, rikosilmoitus), olisi hän toiminut vastoin osakeyhtiölakia ja Oy P Ltd:n etu olisi jäänyt valvomatta.
 
Korvauspäätöksen mukaan kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma, koska osakassopimuksen riita on seurausta osakkeiden myynnistä ja liittyy näin ollen yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovutukseen, mikä on rajattu pois korvattavista vahinkotapahtumista. Vahinkotapahtumat eivät johdu osakkeiden luovutuksesta, vaan I.S:n työsopimuslain vastaisesta kilpailevasta toiminnasta ja M.J:n sekä I.S:n lukuisista kilpailumenettelyrikkomuksista. Vahinkotapahtuma ei ole siten alkanut tai aiheutunut osakkeiden luovutuksesta.
 
Oy P Ltd. katsoo, että kyseessä on oikeusturvavakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, joten vakuutusyhdistyksen tulee muuttaa korvauspäätöstään. Oy P Ltd. pyytää, että Vakuutuslautakunta antaa lausunnon asiassa.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 27.8.2007 vakuutusyhdistys kertaa korvauspäätöksensä perusteluineen sekä vakuutusehdot.
 
Vakuutusyhdistys katsoo, että tässä vahingossa ei ole kysymyksessä pelkästään osakassopimusrikkomus, vaan rikkomus on suoraa seurausta osakkeiden luovuttamisesta.
 
Vakuutusehtojen rajoituskohtaa 5.3 tulee tulkita laajasti osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovutuksen yhteydessä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yritysvakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 1, Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa kohdassa 4 tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa.
 
Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.
 
Kohta 5, Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,…
3) joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien
    osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse osakassopimuksen rikkomisesta, kilpailevasta toiminnasta, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä yrityksen osakkeiden tai yhtiöosuuden luovuttamista koskevasta rajoitusehdosta.
 
Vakuutuksenottaja Oy P Ltd. asiamiehenään asianajotoimisto K Oy on tammikuussa 2007 hakenut oikeusturvaetua riita-asiaan, jossa sen vastapuolina ovat olleet vakuutuksenottajayhtiön entinen osakas, hallituksen jäsen ja työntekijä I.S. sekä kilpaileva yritys D Ky ja sen omistaja M.J. Vakuutuksenottajan 28.9.2006 irtisanoma I.S. on oikeusturvahakemuksen ja toimitettujen vakuutuksenottajan vaatimuskirjeiden mukaan rikkonut osakassopimuksen ja työsopimuslain kilpailevan toiminnan kieltoa. D Ky ja M.J. ovat hakemuksen mukaan toimineet sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisesti yhdessä I.S:n kanssa.
 
I.S. on kiistänyt vakuutuksenottajan väitteet. Hän on 27.9.2006 myynyt osakeomistuksensa Oy P Ltd:ssä M.J:lle, mutta tehnyt 7.11.2006 vakuutuksenottajan pääomistajan M.M:n kanssa sopimuksen työsuhteensa päättämisestä sopien samalla myymiensä osakkeiden lunastuksesta ja siirrosta M.M:lle.
 
Yrityksen oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä muun muassa riita-asioiden vakuutustapahtumissa. Vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu muun muassa asiat, jotka liittyvät vakuutetun yrityksen omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen. Vakuutusyhdistys on tämän rajoitusehdon perusteella evännyt oikeusturvaedun Oy P Ltd:ltä.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutusyhdistyksen laatimiin ehtoihin sisältyviä vakuutuksenottajan turvaa koskevia rajoituksia tulee tulkita suppeasti ja sanamuotonsa mukaisesti. Esillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajan vaatimukset vastapuolia kohtaan ovat koskeneet muita asioita kuin I.S:n myymiä osakkeita tai niiden lunastusta. Vaatimuksia ei myöskään ole perusteltu osakkeiden myynnillä tai lunastuksella Tämän vuoksi ja huolimatta siitä, että I.S. on omistuksensa vakuutuksenottajayhtiössä myynyt, lautakunta katsoo, etteivät asiat, joihin Oy P Ltd. on hakenut oikeusturvaetua, ole liittyneet rajoitusehdon tarkoittamin tavoin osakkeiden tai yhtiöosuuden luovutukseen. Näin ollen vakuutuksenottajalta ei tule evätä oikeusturvaetua tämän rajoitusehdon perusteella.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia