Haku

VKL 485/15

Tulosta

Asianumero: VKL 485/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 17.03.2016

Äkillinen ja ennalta arvaamaton kalustesulun rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön asunnossa A 12 havaittiin elokuussa 2014 lattiapinnoitteiden poiston yhteydessä vettä keittiössä, olohuoneessa ja eteiskäytävässä. Kosteuskartoituksen yhteydessä ei todettu vuodon syytä. Huoltomies havaitsi kesäkuussa hormin pohjalla kosteutta, mutta ei vuotoa venttiilissä tai irrotetun sekoittajan tulppauksissa. Kosteuskartoitusraportin mukaan lattiapinnoitteen alla on ollut laajalti vettä, joka viittaa joko tuoreeseen runsaaseen vuotoon tai pitkäaikaiseen, hitaaseen vuotoon. Todennäköisin vuotopaikka oli raportin mukaan keittiössä sekoittajan vesiliitoksissa.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että palloventtiili olisi rikkoutunut mekaanisesti.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että kyseessä oli äkillinen ja ennalta arvaamaton kalustesulun rikkoutuminen. Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vahingon korjauskuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei venttiili tai sen liitos ollut rikkoutunut, koska vuoto saatiin loppumaan kiristämällä venttiilin liitosta eikä vuodon ole osoitettu aiheutuneen äkillisestä syystä. Asiassa on jäänyt epäselväksi, mistä kesäkuussa havaittu kosteus oli peräisin ja oliko kyseinen venttiili ollut löydetyn kosteuden lähde.

11.8.2014 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan löytynyt vesi lattialla oli todennäköisesti pitkäaikaisen tihkuvuodon seurausta. Huoltomies oli käynyt paikalla noin kaksi kuukautta aiemmin ja silloin havainnut keittiön hormin pohjalla kosteutta, mutta ei vuotoa venttiilistä tai irrotetun sekoittajan tulppauksissa.

Jos venttiili oli huoltomiehen kertomuksen mukaisesti pettänyt, tällöin se normaalimenettelyssä tulisi vuodon lopettamiseksi vaihtaa ehjään. Kartoitusraportin sivulla viisi on nähtävissä kaksi venttiiliä, mutta ei ole selvinnyt, oliko toinen niistä vuodon takia uusittu. Ainoa lausunnoissa mainittu huoltotoimenpide on ollut kyseisen venttiilin painepuolen kiristäminen, mikä kertoisi siitä, että venttiilin liitos on ollut pelkästään löysä, ei rikki, eikä itse venttiiliä ollut vaihdettu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla vesikalusteen mekaanisesta rikkoutumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.1 (Vahingosta ilmoittaminen ja vahingon tarkastaminen) mukaan vahingosta on ilmoitettava vakuutusyhtiölle välittömästi, kun vahinko on havaittu. Vakuutusyhtiölle on varattava mahdollisuus tarkastaa vahingoittunut omaisuus ennen korjausten aloittamista tai omaisuuden jälleenhankintaa. Jos korjausten aloittaminen on liiketoiminnan keskeytyksen välttämiseksi tai muun lisävahingon syntymisen estämiseksi välttämätöntä, voidaan tällaiset korjaukset aloittaa, vaikka ilmoitusta vakuutusyhtiölle ei ole kyetty tehdä.

Vakuutusehtojen kohdan 6 (Korvattavat vahingot, niihin liittyvät rajoitukset, ikävähennykset ja korotetut omavastuut) mukaan kiinteistövakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti aiheutuneet suoranaiset esinevahingot ja muut erikseen mainitut kustannukset. Korvauksen edellytyksenä on, että esinevahinko on suoranainen seuraus kohdissa 6.1 - 6.9 määritellyistä tapahtumista.

Vakuutusehtojen kohdan 6.6.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuotaminen äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta 

- rakennukseen kiinteästi asennetusta käyttövesi- tai viemäriputkistosta

- rakennuksen käyttövesi- tai viemäriputkistoon kiinteästi liitetystä vesikalusteesta tai käyttölaitteesta tai näiden liitännästä. Korvauksen edellytyksenä kuitenkin on, että liitäntä on tehty hyväksytysti yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkulla ja että vesiliitännässä on tarkoitukseen sopiva venttiili tai hana ja että vuodon syynä on vesikalusteen, käyttölaitteen tai näiden liitännän mekaaninen rikkoutuminen

- rakennuksen lämmitystä tai ilmastointia palvelevasta kiinteästi asennetusta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä

- kiinteästi asennetusta pore- tai uima-altaan putkistosta tai rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta

- rakennuksessa harjoitettavaa liike, tuotanto-, harrastus- tai muuta vastaavaa toimintaa palvelevasta putkistosta, laitteesta tai suljetusta säiliöstä

...

Jos edellä kuvattu vuoto on vaurioittanut vakuutuksen kohteena olevaa rakennusta, vakuutuksesta korvataan myös rakennusvaurion korjaamisesta aiheutuneet välttämättömät rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maankaivu- ja täyttökustannukset.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan huoltomies kertoi havainneensa kesäkuussa 2014 vettä viemärin läpivientikotelon sisällä ja olettaneensa, että vesi oli peräisin aiemmin poistetusta lavuaarista ja sen poistoputkesta, koska kaappi oli osittain purettu ja keittiön hanasekoittaja oli irrotettu. Huoltomies ei todennut tässä yhteydessä vuotoa, mutta hänen arvionsa mukaan Ballofix-venttiili olisi pettänyt elokuussa kun huoneiston asukkaat olivat palanneet lomalta. Hormista tai putkistoista ei löytynyt vuotoa. Urakoitsijan ottamien valokuvien perusteella lattiapinnan alla oli runsaasti vettä.

29.8.2014 päivätyssä huoltolaskussa on todettu, että "keittiön purun yhteydessä oli huomattu, että lattia oli märkä. Vuoto oli putken alapuolella ja Ballofix-venttiilien paineen alainen puoli oli kiristetty. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla käyttölaitteen mekaanisesta rikkoutumisesta, vaan vahingon syyksi on esitetty venttiilin löystyminen. Näin ollen kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta