Haku

VKL 485/13

Tulosta

Asianumero: VKL 485/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 21.03.2014

Omakotitalon kosteusvahinkoja koskeva riita. Yksi tai useampi vakuutustapahtuma.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja J.J. tilasi TT Oy:ltä sen myyntiedustajan välityksellä talopaketin. Omakotitalo valmistui marraskuun lopulla 2004. Valvojana ja työnjohtajana toimi K.H. Parvekkeen vedeneristyksen teki K Oy. Vuonna 2008 sattui ensimmäinen itäisen parvekkeen puutteellisesta vedeneristyksestä aiheutunut vesivahinko, mutta TT Oy:n kiistäessä korvausvastuunsa ja valvojan vastatessa työn ohella kustannuksista, ei asiaa riitautettu.

Kesäkuussa 2011 itäisen parvekkeen vesivahinko toistui ja J.J. lähetti reklamaatiot TT Oy:lle, kirvesmiehille, pääsuunnittelijalle ja valvojalle. TT Oy kiisti jälleen korvausvastuunsa ja asia päättyi sovintoon. Kolmas vesivahinko sattui lokakuussa 2012. Tallöin vettä oli päässyt sisään läntisen parvekkeen kynnyksestä. J.J. vaati toimittajaa korjaamaan virheen, joka oli aiheuttanut veden pääsyn rakenteisiin. TT Oy kiisti jälleen vastuunsa ja asia päättyi sovintoon.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö myönsi asiaan oikeusturvaedun. Koska asia päättyi sopimukseen J.J:n, K Oy:n ja K.H:n välillä, vakuutusyhtiö maksoi asianajokulut laskun mukaisesti. Kolmas vesivahinko sattui lokakuussa 2012. Vakuutusyhtiö myönsi jälleen oikeusturvaedun, mutta katsoi, että kyseessä oli yksi vakuutustapahtuma edellisen vesivahingon kanssa. Riidan päätyttyä sopimukseen vakuutusyhtiö maksoi asianajokuluja vakuutusmäärään asti.

Valitus

Valituksen mukaan vakuutusyhtiön korvaama osuus jäi pienemmäksi kuin jos sovintosopimuksia olisi käsitelty toisistaan erillisinä. Aiempi, omakotitalon itäistä parveketta koskeva vesivahinko tapahtui kesäkuussa 2011. Tämän riidan sovintosopimuksen osapuolina olivat vakuutuksenottajan lisäksi valvoja K.H. ja K Oy. Jälkimmäinen vesivahinko koski toista, läntistä parveketta. Tämän riidan sovinto-osapuolena oli vakuutuksenottajan lisäksi K Oy.

Vakuutuslautakunnalta pyydetään lausuntoa siitä, onko vakuutusyhtiö menetellyt oikein yhdistäessään nämä kaksi eri aikoina tapahtunutta ja eri kohteita koskeneet vahinkotapahtumat ja niitä koskevat oikeustoimet yhdeksi ja samaksi vahinkotapahtumaksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutuksesta korvattavien kustannusten määrä voi olla enintään 10.000 euroa, josta vähennetään 15 %:n omavastuu, kuitenkin vähintään 150 euroa. Vakuutuksen perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on näin ollen 8.500 euroa.

Ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn aloittamista aiheutuneiden kulujen osalta sekä ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavissa asioissa vakuutuksesta maksettavien korvausten enimmäismäärä on kuitenkin 50 % mainitusta korvauksen enimmäismäärästä, eli 4.250 euroa.

Ensimmäisen kerran vakuutusyhtiö korvasi asianajokuluja kesäkuun 2011 vesivahingon jälkeen 3.000,81 euroa, joten korvausmäärää oli lokakuun 2012 vesivahingon kohdalla jäljellä 5.499,19 euroa. Koska riita ei myöskään lokakuun 2012 vesivahingossa edennyt pääkäsittelyyn asti, vaan päättyi sovintoon, oli korvausmäärä jäljellä 1.249,19 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi lokakuun 2012 vesivahingon asianajokulut jäljellä olevaan korvausmäärään asti.

Kesäkuussa 2011 ja lokakuussa 2012 sattuneissa vesivahingoissa oli kyse eri puolilla taloa olevien parvekkeiden puutteellisista vedeneristyksistä. Molempien vesivahinkojen seurauksena alkaneet riidat osapuolten välillä perustuivat saman rakennusurakan aikana tehtyihin virheellisiin asennuksiin.

Vakuutuksenottaja toimitti vakuutusyhtiölle lokakuun 2012 vesivahingon oikeusturvahakemuksen yhteydessä TT Oy:lle lähettämänsä reklamaation, jossa J.J. oli vedonnut ulkopuolisen asiantuntijan K.K:n 23.9.2011 päivättyyn tarkastusraporttiin. Raportin mukaan omakotitalon itäisen parvekkeen osalta vuosina 2008 ja 2011 sattuneissa kahdessa vesivahingossa olohuoneen välipohjaan ja sitä kautta olohuoneen lattialle oli päässyt vettä. Tarkastusraportin mukaan todennäköisesti pääasiallisin syy veden valumiseen välipohjarakenteen läpi olohuoneeseen oli ollut se, että parvekkeen vesieristeenä toimiva bitumihuopa ei ollut ulottunut eikä liittynyt parvekeoven karmirakenteeseen. Tämän johdosta hyvää ja kunnollista työtulosta ei ollut saavutettu vesieristyksen asennuksen osalta parvekeoven aukon kohdalla. Itäisen parvekeoven aukon kohdalle asennettiin 7.11.2011 bitumihuopa vesieristeeksi, eikä vuotoa tämän jälkeen esiintynyt mainitun parvekkeen osalta.

Omakotitalon läntisen parvekkeen osalta lokakuussa 2012 sattui vastaavanlainen vesivahinko, jossa tämän läntisen parvekkeen kynnyksen kohdalta vettä pääsi valumaan sisäseinän pintaa myöten välipohjan läpi alla olevan ensimmäisen kerroksen eteisen lattialle kynnyksen viereen. J.J:n reklamaation mukaan oli oletettavaa, että myös läntisestä parvekkeesta puuttui asianmukainen vesieristys, joten oli erittäin todennäköistä, että tämänkin parvekkeen osalta vesieristyksen puute oli aiheuttanut vuodon rakennuksen sisätilaan. Myös lokakuun 2012 vesivahingon sovintosopimuksessa mainittiin parvekkeiden vikojen olevan samanlaiset. Molemmat parvekeriita-asiat perustuvat näin ollen samaan rakennusurakkasopimukseen ja urakassa tehtyihin virheisiin parvekkeiden vesieristyksen osalta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen perustuva riita-asia, jota vakuutusehtojen mukaan tulee käsitellä yhtenä vakuutustapahtumana ja vakuutetun käytettävissä on yksi vakuutusmäärä. Se, että osa virheistä havaittiin tai vaatimukset muusta syystä esitettiin eri ajankohtana, ei tee niistä eri vakuutustapahtumaa. Vakuutusehtojen mukaan ratkaisevaa on vaatimusten samanperusteisuus.

Vakuutusyhtiön mukaan sen tekemä korvauspäätös on lain, vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen soveltamiskäytännön mukainen eikä sitä siksi tule suosittaa muutettavaksi.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

–– kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella

–– vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutetun omakotitalon kosteusvahinkoja koskevia riitoja käsitellä yhtenä vai useampana vakuutustapahtumana.

Vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulla on ollut kaksi käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon päättynyttä riita-asiaa, jotka ovat johtuneet hänen omakotitalossaan aiheutuneista kosteusvahingoista. Vakiintuneen tulkinnan mukaan vakuutussopimuksen rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti. Vakuutusehdon sanamuodon mukaan vakuutustapahtuma voidaan katsoa yhdeksi vakuutustapahtumaksi vain silloin, jos vakuutetulla on sekä riita-, rikos ja hakemusasioita, jotka perustuvat samaan olosuhteeseen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutetulla ei ole ollut samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen liittyviä rikos- tai vahingonkorvausasioita.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö myöntää oikeusturvaedun myös jälkimmäiseen riitaan omana vakuutustapahtumana.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros, jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta