Haku

VKL 481/13

Tulosta

Asianumero: VKL 481/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Lakipykälät: 69, 70

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko omaisuuden säilytyspaikkaan murtauduttu lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivaltaa käyttäen? Vahingon käsittelyaika.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun autosta varastettiin tutkintailmoituksen mukaan matkalla Milanossa 10.1.2013 matkalaukku, jossa oli mm. vaatteita, kenkiä, laukkuja ja hajuvettä. Matkalaukkua säilytettiin vuokra-auton tavaratilassa. Korvausta on haettu laajasta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 27.5.2013 päivätyssä päätöksessään katsonut, että korvausta ei voida suorittaa, sillä autossa ei ollut havaittavissa murtojälkiä.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan lähes kaikissa autoissa on kauko-ohjattavat lukot, jotka toimivat signaalilla. Italiassa signaalin varastaminen on yleistä tai vaihtoehtoisesti varkailla on käytössään jonkinlainen "yleisavainkoodi". Koodin käyttöä voidaan verrata lukkojen vahingoittamiseen. Vakuutuksenottaja haluaa myös painottaa, että hän avasi auton ovet signaalilla eikä mekaanisesti avaimella, joten on mahdollista, että lukko oli mekaanisesti rikkoontunut, vaikka ulkopuolisia merkkejä tästä ei näkynyt.

Vakuutusyhtiöt eivät kerro vakuutusehdoissaan, että ilman murtojälkiä tehtyjä varkauksia ei korvata, ja näin ollen anastetulla signaalilla tehdyt varkaudet jäävät korvauspiirin ulkopuolelle. Varkauksia tehdään entistä enemmän korkean teknologian menetelmin. Vakuutusyhtiön tehtävänä olisi laatia menetelmät, joilla tällaiset ilman murtojälkiä tehdyt varkaudet voitaisiin todistaa.

Vakuutuksenottaja kertoo, että vakuutusyhtiö teki korvauspäätöksen 27.5.2013, kun vahinkoilmoitus oli tehty jo 10.1.2013. Vakuutuksenottaja pyytä Vakuutuslautakuntaa lausumaan siitä, onko käsittelyaika ollut kohtuullinen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että kotivakuutukset, kuten muutkin vakuutukset, sisältävät aina rajoituksia korvattavuudelle. Vakuutusehdoissa sekä tuoteoppaassa kerrotaan, mitä vahinkoja vakuutus korvaa. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle irtaimistovakuutuksen tuoteselosteen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.4.1 (Varkaus) mukaan vakuutuksesta korvataan omaisuuden varkaus, kun rakenteellisesti ja lujuudeltaan riittävän suojan antavaan rakennukseen, huoneistoon, rakennuksen tilaan tai muuhun säilytyspaikkaan on

- murtauduttu sen rakenteita rikkomalla, lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivaltaa käyttäen

- tunkeuduttu avaimella, joka on saatu haltuun murtautumisen tai ryöstön yhteydessä.

Ratkaisu

Vakuutetun autosta varastettiin tutkintailmoituksen mukaan Milanossa 10.1.2013 matkalaukku, jossa oli mm. vaatteita, kenkiä, laukkuja ja hajuvettä. Matkalaukkua säilytettiin vuokra-auton tavaratilassa. Korvausta on haettu laajasta kodin irtaimistovakuutuksesta.

Vahingon käsittelyaika

Vakuutuksenottaja on vedonnut vakuutusyhtiön viivyttelyyn asian käsittelyssä. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut, vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Vakuutussopimuslain 69 §:ää koskevan hallituksen esityksen mukaan vastuun selvittämiseksi tarpeellisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava.

Tässä tapauksessa tarpeellisia tietoja ovat mm. tutkintailmoitus, joka on tehty 21.1.2013 eli vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen. Asiakirjoista ei käy ilmi, milloin tutkintailmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön, eikä lautakunnalla ole tiedossa, milloin kaikki tarpeellinen selvitys on saapunut vakuutusyhtiöön. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei voi arvioida vakuutusyhtiön vahingon käsittelyyn käyttämää aikaa ja sen kohtuullisuutta.

Varkausvahingon arviointi

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen, koska asiassa ei yhtiön mukaan ole näytetty, että autoon olisi murtauduttu. Vakuutuksenottajan mukaan on mahdollista, että varas on päässyt autoon varastetulla lukkosignaalilla. Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Tässä tapauksessa korvattavuuden edellytys on, että säilytystilaan on murtauduttu sen rakenteita rikkomalla, lukkoja vahingoittaen tai muunlaista väkivaltaa käyttäen. Vakuutuslautakunta katsoo, että ehto, jossa varkauden korvattavuuden edellytyksenä on se, että tilaan on päästy nimenomaan murtautumalla, on tavanomainen.

Auton rakenteissa tai lukoissa ei ole esitetty olevan murron jälkiä, eikä asiassa muutoinkaan ole esitetty näyttöä siitä, että kyseessä olisi ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Laapotti sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta