Haku

VKL 480/11

Tulosta

Asianumero: VKL 480/11 (2012)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 04.04.2012

Saharakennuksen sortuminen Lumikuorma Näyttötaakka vahingon syystä

Varastorakennuksen katto oli romahtanut 9.3.2011. Hallin kattorakenteet olivat sortuneet noin 400 m2 alalta.

 

Selvitykset

Vahinkotarkastus

Vakuutusyhtiön tarkastaja suoritti 23.3.2011 vahinkopaikalla vahinkotarkastuksen. Vahinkoselvityksen mukaan saharakennuksen kattorakenteet olivat sortuneet noin 400 m2 alalta. Vakuutuksenottajan mukaan lumia oli poistettu osalta kattoa parikin kertaa talven aikana, mutta sortuneelta keskikohdalta ei lunta ollut poistettu.

Ilmatieteen laitoksen mukaan keskituulia oli mitattu 9.3.2011 seuraavasti: A:n kunta P:n alue - tunnin välein – keskituuli 5m/s, B:n lentoasema – kolmen tunnin välein - keskituuli 5m/s, C:n kaupungin keskituuli 6,7m/s ja puuskat maksimissaan 13,4 m/s. Puuskatuulien nopeudet A:n kunnan alueella eivät ole voineet yltää myrskylukemiin.

Vakuutuksenottajan selvitys

Vakuutuksenottaja on laatinut keskiviikkona 9.3.2011 tapahtuneesta sahan myrskytuhosta kirjallisen selvityksen.

Selvityksen mukaan säätiedotus varoitti keskiviikkona kovasta puuskittaisesta myrskytuulesta. Alueella oli kuitenkin havaittavissa keskiviikkona iltapäivällä kovempi puuskittainen tuuli kuin torstaina. Vakuutuksenottaja oli jättänyt päivällä ruokatunnin ajaksi hallin ovet auki, jolloin puuskittainen tuuli pääsi puhaltamaan suoraan hallin sisään. Noin kello 16 puuskittaisen tuulen voimasta saharakennus äkillisesti ja arvaamattomasti sortui. Saharakennus ei sortunut lumen voimasta.

Vakuutuksenottajan kertoman mukaan lumet oli pudotettu kahteen eri kertaan ennen vahinkotapahtumaa rakennuksen katolta. Viimeisin kerta oli noin kaksi viikkoa ennen vahinkoa. Tuolloin tarkastettiin katon keskitakaton lumimäärä, jota ei ollut niin paljon, että sitä olisi pitänyt sieltä poistaa. Tarkastuksen jälkeen lunta ei tullut lisää.

Tuulet tulevat sahalle D:n järveltä ja paikka on todella tuulinen, erilainen kuin P:n alueen pellolla sijaitseva mittausasema. Kyseisen paikan mittauspisteen tuloksista on nähtävillä, että tuuli on ollut kovimmillaan klo 16 aikoihin. P:n mittausasema on taajamassa 20 kilometrin päässä vahinkopaikalta eivätkä sen tulokset osoita D:n järveltä puhaltavan äkillisen tuulen voimakkuutta.

Sortuneen saharakennuksen kattotuolit eivät ole pettäneet vaan sivuilla ollut kantava seinä on lähtenyt pois tuulen voimasta paikaltaan ja romahduttanut katon. Syynä vahinkoon on ollut D:n järveltä tuleva arvaamaton puuskittainen tuuli. Tuuli on päässyt hallin sisään 28 neliön avonaisesta liukuovesta.

Lausunto myrskyvaurioista

Rakennusinsinööri KL on laatinut lausunnon myrskyvaurioista. Lausunnon mukaan sahan varaston kattorakenteet sortuivat päivän aikana riehuneen puuskaisen tuulen johdosta. A:n kunnan alueella on mittauspiste, joka sijaitsee taajaman läheisyydessä P:n alueella. Mainitun päivän aikana ko. mittauspisteessä on mitattu tuulen nopeudeksi noin 29–30km/h. P:n alueen mittauspiste antanee oikean kuvan ko. pisteen kohdalla olleesta tuulesta. T:n alueen puuskaisuus oli kyseisen päivän aikana pantu merkille usean asukkaan toimesta. Kenelläkään ei ole alueella omaa ”mittausta”, mutta arvioiden mukaan tuuli oli aika-ajoin voimakasta/kovaa ja jos sitä arvioidaan tuulen nopeutena, se lienee 14–17m/s luokkaa ja hetkittäin sen yli eli erittäin voimakasta.

Ottaen T:n alueen (sahan seutu) maaston muodon ja kyseisen päivän tuulen suunnan huomioon voidaan hyvinkin varmuudella olettaa ja arvioida, että tuuli juuri mainitulla alueella on ollut yleistä tuulitasoa (P:n alue) selvästi voimakkaampi.

Lisäksi lausunnonantaja on rakennusasiantuntijana ja paikalla käyneenä todennut, etteivät kyseiset rakenteet ole voineet aivan pienestä tuulesta romahtaa.

Korvausta saharakennuksen kattorakenteiden vaurioitumisesta haettiin yrityksen esinevakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi kirjallisen päätöksen 30.3.2011

Vakuutusyhtiö on todennut päätöksessään, ettei vahinkoa korvata vakuutuksesta. Saharakennuksen ei ole voitu osoittaa sortuneen äkillisesti ja ennalta arvaamattoman ulkoisen vahinkotapahtuman esimerkiksi myrskyn vaikutuksesta. Rakennuksen kattorakenteet eivät ole kestäneet lumen painoa. Saharakennuksen katolta oli poistettu lumia talven aikana, mutta sortuneelta keskikohdalta niitä ei ollut poistettu.

Ilmatieteen laitokselta saatujen tietojen mukaan keskituulia on mitattu vahinkoajankohtana alueella 5–7,6 m/s ja puuskissa maksimissaan 13,4 m/s. Puuskatuulet eivät näin ollen A:n kunnan alueella ole voineet yltää myrskylukemiin. Jotta vahinko tulisi korvattavaksi rajoitetun luonnonilmiövakuutuksen perusteella, tuulen nopeuden pitäisi yltää myrskylukemiin eli yli 20 m/s. Tapauksessa ei ole voitu osoittaa myrskyn aiheuttaneen rakennuksen sortumista. 

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön antamaan päätökseen ja pyytää Vakuutuslautakuntaa antamaan asiassa ratkaisusuosituksensa.

Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiön tekemä päätös on virheellinen. Saharakennuksen kattorakenteet eivät ole sortuneet lumen painosta. Saharakennus on vaurioitunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta puuskatuulesta. Vakuutuksenottaja on viitannut kirjallisiin selvityksiin tapahtumien kulusta ja kattorakenteiden sortumisen syystä. Toimitettujen kuvien perusteella on nähtävissä seinän siirtyminen ja lumen vähäisyys. Kuvista on pääteltävissä, ettei keskikohta ole sortunut lumen vaikutuksesta. Tapahtumien jälkeen paikalla on käynyt rakennusmestari TP, joka oli sitä mieltä, että sortuminen ei ole aiheutunut lumen painosta. KL:n antamasta lausunnosta käy myös ilmi, että sahan varaston rakenteet ovat sortuneet D:n järveltä puhaltaneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman puuskaisen tuulen aiheuttamasta seinän siirtymisestä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että alkuperäinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen eikä sitä ole syytä muuttaa.

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Ilmatieteen laitokselta tuulilukemia vahinkopäivältä A:n kunnan P:n mittauspisteeltä. Saadun tiedon mukaan keskituulen nopeus on ollut 5 m/s eikä puuskatuulesta ole vahinkopäivältä tietoja lainkaan. Lisäksi vakuutusyhtiö on selvittänyt tuulen nopeuksia muilta lähialueen mittauspisteiltä. Selvitysten perusteella on todettavissa, ettei millään lähialueen mittauspisteillä ole ylittynyt korvattavan myrskyvahingon rajana oleva 20 m/s nopeus.

Vakuutusyhtiö on todennut, ettei vakuutuksenottaja ole toimittanut mitään mittaustuloksia tuulen nopeudesta. Siten tapauksessa ei ole osoitettu tuulen nopeuden alueella ylittäneen korvattavan myrskyvahingon rajana olevaa 20 m/s nopeutta, jolloin kyseessä ei ole rajoitetun luonnonilmiövakuutuksen perusteella korvattava vahinko.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Rajoitettu luonnonilmiöturva
12.1 Korvattavat vahingot

12.1.1 Myrsky

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky, sen kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine sekä vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttama vesistön vedenpinnan nousu.

Myrkyssä tuulen nopeus on yli 20 m/s.

12.1.5 Sääolosuhteet

Vakuutuksesta korvataan normaalien sääolosuhteiden, kuten vesi- ja lumisateen, sulamisveden, kosteuden, kylmyyden ja lämmön aiheuttama vahinko, jos vahinko on välitön seuraus kohdan 12.1. mainitusta korvattavasta vahingosta.

 

Ratkaisu

Sahan varastorakennuksen katto oli sortunut ja vakuutuksenottajan mukaan syynä sortumiseen oli äkillinen ja ennalta arvaamaton puuskatuuli. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkopaikan sääolosuhteista saatujen selvitysten mukaan alueella ei ole ollut korvattavan myrskyvahingon ylittäviä tuuliolosuhteita. Vakuutusyhtiö on pitänyt todennäköisimpänä syynä vahinkoon katolla ollutta lunta.

Tapaukseen soveltuvien vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan myrskyn aiheuttama ja siitä välittömästi seurannut vahinko. Vakuutusehtojen mukaan myrskyssä tuulen nopeus on yli 20 m/s.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa sahan varastorakennuksen kattorakenteet ovat pettäneet ja katto on osittain romahtanut alas. Romahtamisen tarkkaa syytä ei ole pystytty selvittämään. Romahduksen syyksi on arveltu toisaalta tuulenpuuskia ja toisaalta katon harjan lumikuormaa.

Vahinkopaikalla on käynyt vakuutusyhtiön tarkastaja. Tarkastuksesta laaditun raportin mukaan kattorakenteet ovat sortuneet n. 400 m2 alalta. Pöytäkirjan mukaan lumia oli poistettu osalta kattoa parikin kertaa talven aikana, mutta sortuneelta keskikohdalta lunta ei ole poistettu. Lisäksi on todettu, että puuskatuulien nopeudet eivät ole voineet alueella yltää myrskylukemiin. Asiassa on myös esitetty rakennusalan ammattilaisen lausunto, jossa on todettu alueen asukkaiden havaintoja voimakkaista tuulista alueella. Lausunnossa on myös todettu, etteivät kyseiset rakenteet ole voineet aivan pienestä tuulesta romahtaa.

Vakuutusyhtiö on selvittänyt Ilmatieteen laitokselta tuulihavaintoja alueella. Selvitysten mukaan mitkään dokumentoidut havainnot eivät ole olleet vakuutusehtojen myrskymääritelmiä ylittäviä.

Korvauksenhakijalla on näyttötaakka siitä, että on tapahtunut vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma. Sekä vakuutuksenottaja että vakuutuksenantaja voivat osallistua vahingon syyn selvittämiseen. Lähtökohtainen vastuu korvattavan vahinkotapahtuman selvittämiseen on kuitenkin vakuutuksenottajalla. Se, että vahingon syy ei ole täysin selvillä, ei ole riittävä selvitys siitä, että vahinko tulisi korvata vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta toteaa vahingon syystä seuraavaa. Nyt käsiteltävässä tapauksessa vahingon yksityiskohtainen syy on jäänyt selvittämättä. Vakuutuksen­ottaja on katsonut, että syynä vahinkoon on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton puuskatuuli. Näyttönä on esitetty suullisia arvioita tuulen voimakkuudesta. Ilmatieteen laitokselta saadut selvitykset eivät kuitenkaan viittaa sellaisiin tuulilukemiin, jotka osoittaisivat alueella vallinneen vakuutusehdoissa määritellyt myrskyolosuhteet. Siten vakuutuksenottaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että vahinko olisi tapahtunut vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla. 

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiön asiassa tekemä päätös on ollut vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta