Haku

VKL 479/14

Tulosta

Asianumero: VKL 479/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Julkisyhteisön vastuu. Vesihuoltolaitoksen vastuu viemärin tukkeutumisesta aiheutuneesta vahingosta. Äkillisesti ja odottamatta syntynyt vika tai puute.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kunnan ylläpitämä viemäriputki tukkeutui 4.11.2013 aiheuttaen erääseen kiinteistöön vesivahingon. Vakuutusyhtiön mukaan vesivahinko ei ollut aiheutunut äkillisesti ja odottamattomasti, vaan se oli johtunut viemäriputkeen kerääntyneestä hiekasta ja kivistä. Sen vuoksi vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 8.1.2014 korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vahinko oli kunnalle täysin odottamaton ja tapahtui äkillisesti. Viemärin tukkeuman olivat aiheuttaneet viemäriin joutuneet suuret, läpimitaltaan noin 7-9 senttimetrin kokoiset kivet ja hiekka. Näin suuret kivet eivät voineet kulkeutua viemäriin normaalisti vaan ne olivat joutuneet sinne putkirikkojen tai kaivojen rikkoutumisen yhteydessä. Esimerkiksi kaivojen kansia oli koneellisesti siirretty pois paikoiltaan. Kunta ei ollut pystynyt selvittämään, missä ja milloin kivet olivat joutuneet viemäriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan viemäriverkosto ei normaalisti tukkeudu äkillisesti yksittäisestä isosta esineestä tai useastakaan putkea pienemmästä esineestä. Tukos syntyy pidemmän ajan kuluessa, kun yksittäisten esineiden ympärille keräytyy irtainta. Tässä tapauksessa viemärin tukkeutumisen ei osoitettu johtuneen yksittäisistä niin suurista esineistä, että ne olisivat tukkineet viemärin äkillisesti.

Koska kunta ei ollut pystynyt selvittämään, mistä kivet ja hiekka olivat joutuneet viemäriin, oli todennäköistä, että ne olivat kulkeutuneet ja kertyneet viemäriin vähitellen keräten ympärilleen muuta kiintoainesta. Lopulta viemäri oli tukkeutunut kokonaan. Kyse oli siten vähitellen aiheutuneesta tukkeutumisesta eikä äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, oliko kunnan viemärin tukkeutuminen aiheutunut äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 203.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu

- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi

- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen,
- toistuviin tapahtumiin,
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.

Asian arviointi

Näyttövelvollisuus vakuutustapahtumasta kuuluu vakuutuksenottajalle. Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottajan tulee näyttää toteen se, että vahingon syynä on ollut laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja se, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt sellaista äkillistä ja odottamattomasti syntynyttä vikaa tai puutetta viemäriputkistossa, joka olisi aiheuttanut vahingon äkillisesti ja odottamattomasti. Viemäri on todennäköisemmin tukkeutunut vähitellen.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta