Haku

VKL 478/13

Tulosta

Asianumero: VKL 478/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Pesukoneen poistoputken vuoto. Asennusvirhettä koskeva rajoitus.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n kerrostalon huoneistossa havaittiin olohuoneen seinässä ja eteisen lattiassa värimuutoksia. Havaittujen vaurioiden läheisyydessä sijaitsi kylpyhuoneen puolella pesukoneen poistoputki. K Oy:n kartoitusraportin valokuvan ja sen kuvatekstin perusteella pesukoneen poistoputken poistoliitin oli irti seinästä ja poistoputken avoin pää seinän sisällä. Seinässä ei ollut liitoskappaletta. Kartoitusraportin toisen valokuvan kuvatekstin mukaan pesukoneen poistoliitin oli asennettu suoraan kupariputkeen ja se oli tiivistetty massalla. Liitos ei ollut kartoitusraportin mukaan tiivis.

Asunto-osakeyhtiö haki korvausta vesivahingon korjauskustannuksista kiinteistövakuutuksesta. Isännöitsijän mukaan edellinen osakas oli teettänyt huoneiston täydellisen pesuhuoneremontin vuonna 1999. Tuolloin LVI-liike oli suorittanut putkityöt.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen ja vakuutusyhtiön sisäisessä muutoksenhakumenettelyssä annetun vastauksen mukaan kysymyksessä on vuotovahinko-osan rajoitusehdossa tarkoitettu tilanne, jossa vahinko on aiheutunut asennustyövirheestä. Vahingon syynä on virheellisesti asennettu pesukoneen poistoliitin. Vuotovahinko rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehdon perusteella.

Valitus

A:n valituksen mukaan pesukoneen poistoputki oli liitetty virheellisesti, minkä vuoksi vuotovahinko oli tapahtunut. Ammattiliike oli suorittanut työn ja osakas oli luottanut heidän kykyynsä suorittaa työ ammattitaidolla. Liitoksen virallisuutta tai oikeellisuutta ei ole voinut silmin havaita missään vaiheessa, koska se on ollut seinän sisällä.

Vakuutuksen tulee kattaa vahingot, joihin vakuutettu ei voi itse vaikuttaa. Asunto-osakeyhtiö ei ole voinut vaikuttaa siihen, että LVI-liikkeen tekemä virheellinen liitos vuotaa. Vakuutuksen pitäisi korvata vahinko asunto-osakeyhtiölle ja periä se sitten LVI-liikkeeltä takaisin, jos se on vielä mahdollista. Osakas on ollut huolellinen ja halunnut, että kylpyhuone on kunnossa.

Vakuutusyhtiön vastine

K Oy:n kartoitusra­portin mukaan pesukoneen poistoputken pää oli seinän sisällä ilman liitoskappaletta. Pesukoneen poistoliitin oli asennettu suoraan kupariseen putkeen massal­la tiivistettynä, mutta liitos ei ole ollut tiivis. Vahingon syynä on ollut virheellisesti tehty liitos, joten vakuutusehtoihin sisältyvän asennustyövirhettä koskevan rajoituk­sen perusteella kyseessä ei ole korvattava vahinkotapahtuma. Asian kannalta ei ole merkitystä sillä, ettei virhe ollut asukkaan tai taloyhtiön edustajan ha­vaittavissa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3.1.7 Vuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaa­sun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kiinteästi asennetusta

- vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
- aineen säilytysastiasta.

Lisäksi vakuutuksesta korvataan käyttölaitteesta aiheutunut äkillinen nestevuoto rakennuksen rakenteille. Edellytyksenä on kuitenkin, että käyttölaite on liitetty vesijoh­to- ja viemäriverkkoon kiinteästi yhtenäisellä ja tarkoitukseen sopivalla paineen kestävällä letkumateriaalilla, hyväksytyllä liitännällä ja li­säksi vesijohtoverkkoon sulkuventtiilillä ja, että vuodon syynä on käyttölaitteen tai mainittujen liitosten mekaaninen rikkoontuminen.

Va­kuutuksesta ei korvata (mm.)

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennus­työvirhe eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, rajautuuko rakenteille aiheutunut vuotovahinko kiinteistövakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. K Oy:n raportin perusteella pesukoneen poistoputki oli vuotanut seinän sisällä. Raportin valokuvan perusteella poistoputken kauluksellinen kulmaliitin oli kiinnitetty kylpyhuoneen kaakeliseinään massalla tai liimalla. Raportin mukaan kulmaliitin oli kiinnitetty edelleen kupariseen [viemäröinti]putkeen massalla ja vuoto johtui tämän liitoksen epätiiviydestä.

Vakuutusehtoihin otetun rajoituksen perusteella vuotovahinko-osasta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut asennusvirhe tai joka on aiheutunut asennusvirheestä. Asiassa on osapuolten kesken riidatonta, että poistoputken liitos oli toteutettu virheellisesti. Vuoto on johtunut rajoitusehdossa tarkoitetusta asennusvirheestä, jolloin vahinko ei ole kiinteistövakuutuksesta korvattava. Tämän kiinteistövakuutuksen rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei ole sillä seikalla, että vakuutettu ja osakas eivät ole olleet tietoisia virheellisestä liitoksesta, eikä sillä seikalla, ovatko vakuutetun edustajat tai huoneiston asukkaat voineet havaita vuodon. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta