Haku

VKL 475/13

Tulosta

Asianumero: VKL 475/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.01.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko tulvavahinko korvattava?

Tapahtumatiedot

Lammen vesi oli noussut vakuutuksenottajan kiinteistölle ja kastellut savusaunan perustukset 26.11.2012.

Vakuutusyhtiön päätös            

Vakuutusehtojen mukaan vesistötulvana korvataan mm. poikkeuksellisista sateista aiheutunut poikkeuksellinen vedenpinnan nousu. Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena vedenpinnan nousuna pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

Vahingosta ilmoittaessaan asiakas oli kertonut, että kyläläisten mukaan vesi on viimeksi ollut näin korkealla noin 30 vuotta sitten. Asiakkaan toimittaman Ely-keskuksen lausunnon mukaan toteutuneen tulvan arvioidaan toteutuvan enintään keskimäärin kerran 25–50 vuodessa. Vakuutusyhtiö katsoo, että ehtojen mukainen edellytys kerran 50 vuodessa tai harvemmin sattuvasta tilanteesta ei täyty. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Valitus

Vakuutuksenottaja kertoo, että heidän tontillaan ei 1950-luvun jälkeen ole ollut minkäänlaista vedennousua. Vuonna 1946 rakennettu navetta on edelleen pystyssä, ja sinne on nyt noussut vesi. Vakuutuksenottaja viittaa Ely-keskuksen lausuntoon ja vaatii korvausta.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa päätökseensä. Tulvakatselmuksen muistiosta selviää, että kyseisten lampien vedenpinta on ollut nousussa pidemmän ajan. Muuttuneeseen tilanteeseen on vaikuttanut myrsky, joka oli kaatanut alueella paljon vettä imeneitä ja haihduttaneita puita. Lähistöllä on myös kolme soramonttua, joilla on vaikutusta vesioloihin. Lampien vesi on käynyt korkealla toistuvasti 1970–2000 -luvuilla.

Todennäköisesti kyseessä on normaalia suuremman sadannan ja myrskytuhojen johdosta vähentyneen puustohaihdunnan aiheuttama pohjaveden pinnan nousu, joka on nostanut lammen pintaa poikkeuksellisen korkealle. Ely-keskuksen mukaan tällainen tulva toistuu arviolta kerran 20–50 vuodessa.  Vakuutusehtojen mukaiset korvattavuuden edellytykset ovat tätä tiukemmat. Korvattavan tapahtuman edellytykset eivät täyty, joten yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Selvitykset

Ely-keskuksen 7.6.2013 päivätty lausunto kyseisen tulvan poikkeuksellisuudesta

Lausunnosta ilmenee, että vahinkoalueelta ei ole käytettävissä sadantatietoja, mutta alueen pohjois- ja eteläpuolella olevien havaintoasemien sademäärät ovat vuonna 2012 olleet huomattavasti keskimääräistä suuremmat. Toisen havaintoaseman keskimääräinen sadanta on 660 mm vuodessa, ja vuonna 2012 satoi yhteensä 797 mm. Parinkymmenen kilometrin päässä olevalla vesistöalueella vuoden 2012 sademäärä oli 820 mm, joka on toiseksi suurin vuodesta 1911 lähtien.

Kyseisten lampien pohjaveden muodostumisalueella on kesällä 2010 olleen myrskyn johdosta kaatunut merkittävä määrä puustoa. Tämän jälkeen pohjavettä on vähäisemmän haihduttamisen vuoksi muodostunut normaalia enemmän. Ympäristötoimen järjestämän katselmuksen yhteydessä ranta-alueen kiinteistönomistajat toivat selkeästi esille, että vastaavaa vedenkorkeutta ei ole koettu aiemmin. 1960-luvun alussa vedenkorkeus oli myös noussut ylös, ja silloinkin tapahtumaa oli edeltänyt vuonna 1957 myrsky, joka oli kaatanut lammen lähistöltä huomattavasti puustoa.

Lampien vedenkorkeudesta ei ole jatkuvia havaintoja. Rantakiinteistöjen omistajien mukaan vedenkorkeus oli noussut normaalista noin 90 cm.

Tulvan poikkeuksellisuutta arvioidessaan Ely-keskus pitää käytettävissään olevien tietojen perusteella varsin todennäköisenä, että kyseessä on normaalia suuremman sadannan sekä myrskytuhojen johdosta vähentyneen puustohaihdunnan aiheuttama pohjaveden pinnan nousu, joka on nostanut lammen pintaa poik­keuksellisen korkealle. Saadun selvityksen perusteella on hyvin ilmeistä, että vastaava vedenkorkeus ei ole toteutunut viime vuosikymmeninä. Lampien vesi on kyllä käynyt korkealla toistuvasti 1970–2000 -luvuilla, mutta ei kuitenkaan nyt toteutuneella korkeudella.

Ely-keskuksen mukaan poikkeuksellisuuden tarkemman todennäköisyyden arvioiminen olemassa oleviin tietoihin perustuen on vaikeaa. Myrskytuhon toteutumista juuri tuolle alueelle noin voimakkaana voidaan kuitenkin pitää jo yksin poikkeuksellisena tapahtumana. Kun samaan alueeseen on kohdistunut myrskytapahtuman perään myös hyvin todennäköisesti keskimääräistä merkittävästi suurempi sademäärä, voidaan tapahtumien yhdistelmän ja siitä aiheutuneen vedenkorkeuden arvioida olevan todennäköisyydeltään harvinainen. Toteutuneen tulvan arvioidaan toteutuvan enintään keskimäärin kerran 20–50 vuodessa.

Seudun ympäristötoimen 23.5.2013 päivätty tulvakatselmusmuistio

Muistiosta ilmenee mm., että alueelta on kaatunut huomattava määrä puita vuoden 2010 myrskyssä, ja lähistöllä on kolme soramonttua, joilla on vaikutusta alueen vesioloihin. Myös alueen sadanta oli kasvanut. Alueella ei ole pohjavedenpinnan tarkkailua muutoin kuin maa-ainesten ottoihin liittyvänä.

Paikallinen asukas kertoi, että myös 1960-luvulla vesi nousi, kun myrsky kaatoi puita v. 1957. Muiden mukaan lampien vesi on noussut nyt noin 90 cm. Vedenpinta oli ollut nousussa jo ennen myrskyä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta korvataan Suomessa sijaitsevalle vakuutetulle rakennukselle, ei kuitenkaan piha-alueelle, ja vakuutetussa rakennuksessa olevalle vakuutetulle irtai­mistolle ja vakuutetulle huoneiston kiinteälle sisustukselle aiheutunut välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton, poikkeuksellinen rankkasade-, vesistö- tai merivesitulva ja vesi on tunkeutunut rakennukseen suoraan maanpinnalta tai kiinteästi asennettujen putkistojen kautta.

Vakuutusehtojen alussa olevien käsitemääritelmien mukaan vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta.

Poikkeuksellisena pidetään sadetta, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Poikkeuksellisena vedenpinnan tai merenpinnan nousuna pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Poikkeuksellista ei ole pysyvästä keskivedenpinnan noususta tai vedenpinnan tason vaihtelusta tai aallokosta johtuva tulva.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut luonnonilmiön aiheuttamasta tulvasta, aallokosta tai jäiden liikkumisesta eikä muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta vedenpinnan noususta, rankkasade-, vesistö- tai merivesitulvasta.

Ratkaisu

Lammen vedenpinta oli noussut ja kastellut vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen perustukset marraskuussa 2012. Vahingon korvattavuus edellyttää sitä, että kyseessä on ehdoissa määritelty poikkeuksellinen vesistötulva. Riitakysymyksenä on se, oliko vedenpinta noussut niin korkealle, että vastaavan tulvan esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Ehtojen mukaan pysyvästä keskivedenpinnan noususta johtuvat vahingot eivät ole poikkeuksellisia.

Ely-keskuksen lausunnon mukaan vahingon syynä on poikkeuksellisen runsas sademäärä ja se, että alueen puustoa oli kaatunut aiemmin vuoden 2010 myrskyssä. Lähistöllä on myös sorakuoppia, mutta niiden mahdollinen vaikutus tähän vahinkoon jää epäselväksi. Vakuutuslautakunnalle esitetty selvitys ei osoita, että alueella olisi sattunut sellaisia pysyviä muutoksia, joiden vuoksi pohjaveden taso tai lampien vedenpinta olisi lopullisesti noussut aiempaa korkeammaksi ja että tämä olisi aiheuttanut vahingon.

Ely-keskus on arvioinut vastaavan myrskytuhoista ja normaalia voimakkaammasta satamisesta johtuvan tulvan voivan toteutua enintään keskimäärin kerran 20–50 vuodessa. Lausunnon mukaan esiintymistodennäköisyyden arviointia vaikeuttaa se, että menneiltä vuosilta ei ole saatavissa säännöllisiin mittauksiin perustuvia tilastotietoja kyseisten lampien vedenpinnan korkeudesta tai pohjavedenpinnan tasosta. Se kuitenkin on selvää, että vastaava vedenkorkeus ei ollut toteutunut viime vuosikymmeninä.

Katselmukseen osallistuneiden rantakiinteistöjen omistajien kertomusten perusteella nyt kyseessä olevan kaltaista tulvimista oli esiintynyt viimeksi 1960-luvulla eli noin 50 vuotta aiemmin. Vakuutuksenottajan kertomuksen mukaan vesi oli nyt niin korkealla, että se kasteli vuonna 1946 rakennetun navetan rakenteita, mitä ei ollut aiemmin tapahtunut. Nämä kertomukset tukevat vahvasti sitä käsitystä, että tapauksessa on kyse erittäin poikkeuksellisesta tulvimisesta.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella tulvavesi oli marraskuussa 2012 niin korkealla, että kyseessä on ehtojen mukainen poikkeuksellinen vesistötulva. Lautakunta suosittaa korvaamaan tulvimisen aiheuttaman vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjoh­taja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia