Haku

VKL 474/13

Tulosta

Asianumero: VKL 474/13 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

Vakuutetulla on Saariselällä sijoitusasunto, jonne hän matkusti 6.4.2013 ja saapui perille iltapäivällä. Puolentoista tunnin kuluttua saapumisesta, vakuutetun puoliso ilmoitti joutuneensa onnettomuuteen. Puoliso joutui leikkaukseen 7.4.2013 ja vakuutettu varasi paluulennon puolison ilmoittamalle kotiutumispäivälle 9.4.2013. Korvausta vakuutetun ennenaikaisen kotiinpaluun matkakustannuksista on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 5.5.2013 antamassaan päätöksessä todennut, että vakuutus ei ole voimassa alle 50 kilometrin etäisyydellä vakuutetun normaalin elinympäristön ulkopuolella, jollaisena ehtojen mukaan pidetään vapaa-ajan asuntoa. Tästä syystä korvausta matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista ei suoriteta.

Lausuntopyyntö

Vakuutettu on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Vakuutetun omistama Saariselän sijoitusasunto on ympärivuotisessa vuokrakäytössä ja sen käyttö edellyttää vakuutetulta etukäteistä varaamista. Vakuutetulla on tapana käydä asunnolla enintään kaksi kertaa vuodessa. Vakuutetun Raisiossa sijaitsevan asunnon ja Saariselän sijoitusasunnon välillä on 1200 kilometrin välimatka, jonka vuoksi vakuutettu katsoo, ettei Saariselän asuntoa tai sen ympäristöä voida pitää hänen normaalina elinympäristönään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö uudistaa päätöksessään mainitsemansa perustelut ja pitäytyy aikaisemmassa päätöksessään.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

3. Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla.

Vakuutus on voimassa vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei kuitenkaan ole voimassa edellä mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Ratkaisusuositus

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutetun katsottava olleen sellaisella vapaa-ajan matkalla, jonka keskeytymisestä aiheutuneet kulut olisivat matkavakuutuksen ehtojen mukaan korvattavia.

Ehdoissa on määritelty korvauspiiriin kuuluvaa kotimaanmatkaa siten, että matkan edellytetään ulottuvan linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Suomenkielen kieliopin mukaan ”tai”-sanaa käytetään sellaisissa luetteloissa, joissa esitetyt asiat ovat vaihtoehtoisia keskenään. Ehtokohdassa luettelon paikkoja määrittävänä käsitteenä on mainittu lisäksi ”normaali elinympäristö”. Luettelon ”tai”-sanan vuoksi ehtoa voisi tulkita kieliopillisesti siten, että vakuutus on voimassa, kunhan vapaa-ajan matka tehdään linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle jostakin ehdoissa mainituista paikoista. Normaalin elinympäristön määritelmää voisi pitää lisäedellytyksenä luettelossa mainituille paikoille siten, että vain normaaliksi elinympäristöksi määriteltävissä oleva vapaa-ajan asunto kuuluisi alueeseen, jolle tehtävällä vapaa-ajan matkalla vakuutus ei ole voimassa. Tällaisen tulkinnan mukaan ja vakuutetun esittämän perusteella 1200 kilometrin etäisyydellä asiakkaan asunnosta sijaitsevaa sijoitusasuntoa, jossa asiakas vierailee enintään kaksi kertaa vuodessa, voi pitää normaalin elinympäristön ulkopuolella olevana paikkana.

Koska puheena olevaa ehtoa voisi tulkita edellä mainitusta poiketen myös siten, että vakuutusyhtiö on tarkoittanut määritellä luettelon paikat normaaliksi elinympäristöksi, on ehtokohta lautakunnan näkemyksen mukaan epäselvä. Ehdon epäselvyyttä lisäävänä tekijänä voidaan pitää myös vapaa-ajan asunnon käsitettä, jonka soveltumista vakuutetun pääosin vuokrakäytössä olevaan sijoitusasuntoon ei voida pitää yksiselitteisenä. Epäselvää vakioehtoa on tulkittava laatijansa, tässä tapauksessa vakuutusyhtiön, vahingoksi. Asiakkaan 1200 kilometrin päähän kotoa suuntautunut matka on keskeytynyt matkan alettua sattuneen puolison tapaturman vuoksi. Keskeytyminen on tapahtunut vakuutuksen ollessa voimassa. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole esittämillään perusteilla oikeutta evätä korvausta matkan keskeytymisestä.

Tämän ratkaisun antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rusanen ja varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Koskinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia