Haku

VKL 473/14

Tulosta

Asianumero: VKL 473/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2015

Lakipykälät: 69, 72

Varkausvahinko. Näyttö korvatavan vahinkotapahtuman sattumisesta. Vahingon määrä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan asuntoon oli murtauduttu aikavälillä 15.–20.10.2013. Asunnon ovessa oli turvalukko, eikä oven lukitusta ollut saatu auki. Asunnon oveen oli tällöin tehty reikä. Ovi oli poliisin tutkintailmoituksen mukaan jo ennestään rikottuna ja paikattu väliaikaisesti. Nyt oveen oli tehty isompi reikä, josta mahtui sisälle. Asunnosta on viety asunnon avain, jolla oli päästy alakerran häkkikellariin. Sekä asunnosta että varastoista on viety omaisuutta yhteensä yli 65 000 euron arvosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja katsoo, että vahinko pitäisi korvata. Vakuutuksenottajan mukaan oveen tehty reikä on ollut niin suuri, että siitä kulkee helposti. Lisäksi myös saunan ikkuna oli rikottu ja tekijä on voinut käyttää myös sitä kulkureittinä.

Vakuutuksenottaja korostaa vielä, että asian selvittäminen on venynyt, koska tutkintapyynnön tekemisen yhteydessä häntä neuvottiin poliisilaitoksella odottamaan poliisin yhteydenottoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että kielteinen korvauspäätös on oikea eikä aihetta sen muuttamiseen ole. Yhtiö toteaa, että vakuutuksenottajaa on korvauspäätöksen antamisen jälkeen kehotettu tekemään kirjallinen muutoksenhaku ja liittämään siihen kuitteja tai valokuvia viedystä omaisuudesta. Muutoksenhakua tai lisäselvitystä ei ole saatu. Näin ollen yhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole täyttänyt hänelle vakuutussopimuslain 69 §:ssä asetettua velvollisuutta antaa vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi. Lisäksi yhtiö katsoo, että sillä on ollut oikeus evätä korvaus vakuutussopimuslain 72 §:n perusteella.

Yhtiö toteaa, että saatujen selvitysten perusteella häkkivarastossa on ollut uutta vaatetta, romanihameita, minkkiturkki ja mattoja. Omaisuus, jota ei ole kerrottu olleen varastossa, on täytynyt viedä asunnosta. Poliisin vahinkopaikalta ottamista valokuvista ilmenee reiän koko, joka ei ole ollut niin suuri, että siitä henkilö ainakaan helposti kulkee. Lisäksi saunan ikkuna oli rikottu sisältä päin. Ikkuna on varsin korkealla ja sen koko on tutkintailmoituksen mukaan 55 x 55 cm.  Asunnosta on viety huomattava määrä kookasta tavaraa. Yhtiö katsoo, ettei omaisuuden vieminen ja siirtäminen oven reiästä ja saunan ikkunasta ole uskottavaa.

Vakuutusyhtiö pitää erikoisena, että vakuutettu on vahingon sattumisen jälkeen ollut useita kertoja yhteydessä vakuutusyhtiöön, mutta on kertonut yhtiölle vahingosta ensimmäisen kerran vasta 5.3.2014, vaikka asunnosta oli viety huomattava määrä tavaraa. Lisäksi vahinkoilmoituksessa varastetuksi ilmoitettu omaisuus on joiltain osin ristiriidassa poliisin tutkintailmoituksen kanssa.

Yhtiö toteaa vielä, että vakuutuksenottajan kotivakuutuksen irtaimiston enimmäiskorvaus vakuutuskaudella 24.9.2013–30.9.2014 on ollut 59.029 euroa, sisältäen arvo-omaisuutta ja kokoelmia, enimmäiskorvausmäärä 11.806 euroa. Vakuutuskirjassa mainitun asunnon lisäksi vakuutus on voimassa asuntokohtaisessa kellari- ja ullakkovarastossa, joka on vain omassa käytössä. Tällaisissa säilytystiloissa pidettävän irtaimiston enimmäiskorvausmäärä on 4.500 euroa. Murto- ja varkausvahinkojen suojeluohjeiden (ehtokohta 5.2.7) mukaan varastotiloissa ei saa kuitenkaan säilyttää arvokasta tai varkausaltista omaisuutta, kuten mm. turkiksia.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on toimitettu mm. vakuutuksenottajan ja yhtiön välisiä litteroituja puhelinkeskusteluja sekä poliisin tutkintailmoitukset asuntomurrosta ja kahdesta aikaisemmasta tapauksesta, joissa ovi oli rikottu.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa arvioidaan, onko korvauksen hakija antanut asiassa riittävät selvitykset vahingosta vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (1994/543) 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuus hankkia selvitys.

Vakuutussopimuslain 72 §:n mukaan jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan kuin olo-suhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Asian arviointi

Tapauksessa vakuutuksenottajalta on hänen kertomansa mukaan viety huomattava määrää omaisuutta kellarikomerosta ja ovessa olevan reiän kautta. Asiassa ei ole vakuutusyhtiön pyynnöstä huolimatta esitetty vakuutuksenottajan oman kertomuksen lisäksi minkäänlaista selvitystä anastetun omaisuuden olemassa olosta tai omaisuuden arvosta. Vakuutusyhtiö pitää varkautta kokonaisuudessaan epäuskottavana ja katsoo, että vakuutettu olisi antanut vahingosta vakuutussopimuslain 72 §:n tarkoittamalla tavalla vilpillisesti vääriä tietoja.

Ohjesääntönsä mukaan Vakuutuslautakunta voi erityisestä syystä olla antamatta ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Vakuutuslautakunnan käsittely on kirjallista ja tässä tapauksessa asiassa ilmenneiden ristiriitaisuuksien selvittäminen vaatisi suullista todistelua. Koska lautakunnan käytettävissä oleva asiakirjaselvitys jättää vahinkotapahtuman kerrotulla tavalla olennaisesti epäselväksi, lautakunta ei pysty luotettavasti arvioimaan sitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan lausunnonpyytäjälle hänen vaatimaansa korvausta. Tämän vuoksi lautakunta päättää, ettei se anna tässä asiassa ratkaisusuositusta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna asiassa ratkaisusuositusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia