Haku

VKL 473/13

Tulosta

Asianumero: VKL 473/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Kiinteistönomistajan vastuu. Vastuu pysäköintialueen kunnossapidosta.

Tapahtumatiedot

A hallitsee pysäköintipaikkaa vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön pysäköintipaikalla. Vahinkoilmoituksen mukaan A:n autopaikan eteen oli muodostunut yli 30 cm syvä painanne. A oli ajanut toistuvasti autolla painanteen yli pysäköintipaikalleen saadakseen talvella lohkolämmittimen kiinni autoonsa. Autoon oli tullut useita pohjakosketuksia ja korin osia oli irronnut. Kovista pohjaiskuista johtuen auton vaihdelaatikko oli myös vaurioitunut.

Korvausta auton vahingoista haettiin asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 30.4.2013. Yhtiö on katsonut, että kyseessä ei ole asunto-osakeyhtiön kiinteistön vastuuvakuutuksen perusteella korvattava vahinko.

Autopaikan edessä on ollut iso kaato sadevesien ja maaston johdosta, joka on ollut todettavissa myös valokuvista. Painanne ulottuu myös viereisen autopaikan kohdalle. Tämä kuoppa on ollut autopaikan edessä jo aiemmin, tosin se on saattanut pahentua. Taloyhtiön on tulevana kesänä tarkoitus uusia mm. pihan asfaltointia. Autopaikan edessä on siis jo aiemmin ollut kyseinen selvästi havaittavissa oleva painanne / kuoppa, josta myös A on ollut tietoinen.

Puhelinkeskustelussa 17.4.2013 A oli itsekin kertonut olevansa osakkeenomistajana taloyhtiössä ja että viimeisessä yhtiökokouksessa oli ollut puhetta pihan korjauksesta syksyllä 2012. Korjausta ei kuitenkaan ollut tehty. Omassaan autossaan A:lla on ns. madallussarja, jonka johdosta auton maavara on normaalia matalampi.

A oli puhelinkeskustelussa 17.5.2013 kertonut, että pohjakosketuksen 11.3.2013 jälkeen auton vaihteistosta alkoi kuulua ääntä, mutta A oli ajanut kuitenkin autolla muutaman päivän, koska oletti asian korjaantuvan. A oli kuitenkin käyttänyt jo 12.3.2013 auton huoltoliikkeessä ja oli saanut sieltä tiedon, että vaihteisto ei ole pitkäaikainen, koska siinä on metallisilppua.

Yhtiön käsityksen mukaan A on toistuvasti ajanut matalalla maavaralla varustetulla autollaan autopaikalleen, vaikka on ollut tietoinen autopaikan edessä olevasta painanteesta ja siitä, että auto oli jo ennen 11.3.2013 tapahtunutta pohjakosketusta saanut useita pohjakosketuksia / kovia pohjaiskuja kyseiselle paikalle ajettaessa. Normaalilla matalammalla maavaralla varustetun ajoneuvon kuljettajan on otettava huomioon autonsa poikkeavat ominaisuudet ja matalasta maavarasta johtuen A:n olisi tullut jo ensimmäisten pohjakosketusten jälkeen varoa ajamasta autopaikalleen mahdollisten vahinkojen välttämiseksi.

Kiinteistönomistaja ei ole menetellyt asiassa vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla huolimattomasti. Näillä perusteilla korvausta kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta ei tule maksettavaksi.

Valitus

A on tyytymätön yhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

Taloyhtiö on laiminlyönyt pihan korjauksen syksyllä 2012, jolloin asfaltointi piti viimeistään tehdä. Painanne on ollut jo useamman vuoden ja pahentunut vuosi vuodelta. Kun vakuutusyhtiön korvauspäätös tuli, piha korjattiin kuitenkin heti parin viikon sisällä. Tämä on selkeä osoitus siitä, että taloyhtiö myöntää laiminlyöntinsä. Koska kyseisen tolppapaikan kohdalla on vain kahden auton paikka, A on mielestään eriarvoisessa asemassa muihin yhtiön osakkaisiin nähden eikä asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuus toteudu. A tarvitsee autoaan työssä päivittäin ja hänen piti ajaa se talvella tolppapaikalle lohkolämmittimeen, että töihinmeno onnistuu. Muita vapaita tolppapaikkoja ei taloyhtiössä ollut.

Auton alustasarja ei voi olla syy siihen, että A ei voisi käyttää autopaikkaansa. Kyllä pihan on oltava sellaisessa kunnossa, että sinne pääsee muullakin kuin maastoautolla.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut vastineen 20.9.2013.

A on tiennyt parkkipaikalla olevasta painanteesta. Hänen autossaan on madallussarja, jonka vuoksi auton maavara on normaalia matalampi. Hän on havainnut, että autoon on tullut pohjakosketuksia painanteen yli ajettaessa. Niistä tietoisena hän on ajanut autopaikalleen painanteen yli useita kertoja talven aikana sillä seurauksella, että auton vaihteisto on rikkoutunut ja korin osia on irronnut. A on puhelinkeskustelussa 17.4.2013, että autopaikalle hiljaa ajettaessa pohjakosketusta ei tullut. Tietoisena matalan autonsa pohjakosketuksesta A olisi voinut riittävää varovaisuutta noudattaen estää vahingon syntymisen.

Asunto-osakeyhtiö isännöitsijältä saadun tiedon mukaan muilta asukkailta ei ole tullut ilmoituksia tai yhteydenottoja parkkipaikalla olevaan painanteeseen liittyen. Auto on rikkoutunut vähitellen useiden pohjakosketusten seurauksena. Tämän on todennut myös A sähköpostissaan 13.5.2013.

Normaalia matalammalla maavaralla varustetun auton kuljettajan on otettava huomioon autonsa poikkeavat ominaisuudet ja matalan maavaran vuoksi A:n olisi tullut jo ensimmäisten pohjakosketusten jälkeen varoa ajamasta autopaikalle vahinkojen välttämiseksi. Tässä tilanteessa, kun auto on rikkoutunut vähitellen useiden pohjakosketusten seurauksena, on vahinko aiheutunut A:n oman tuottamuksellisen menettelyn eikä asunto-osakeyhtiön menettelyn seurauksena.

Asfaltin korjaaminen vakuutusyhtiön korvauspäätöksen jälkeen ei osoita asunto-osakeyhtiön menettelyn olleen huolimatonta sitä aiemmin. Asunto-osakeyhtiö on korvauspäätöksellä tullut tietoiseksi sattuneesta vahingosta ja korjaustyö on luonnollisesti tehty uusien vahinkojen välttämiseksi.

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö ei ole antanut asiassa vastinetta.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

- vahinkoilmoitus

- korvauspäätös

- erinäisiä sähköpostiviestejä

- 3 valokuvaa

- A:n sähköpostiviestit vakuutusyhtiöön 13.5. ja 17.6.2013

- erinäisiä muita sähköpostiviestejä

- vakuutusyhtiön puhelinmuistio 17.4.2013

- vakuutuskirja

- vakuutusehdot

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko A:n auton alustalle ja vaihteistolle aiheutunut vahinko korvattava asunto-osakeyhtiön kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksen perusteella.

Tapauksen arviointi

Käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että A:n autossa on madallettu alusta. A:n omistaja kertomuksista ilmenee myös, että A oli havainnut auton pohjakosketuksia toistuvasti ajaessaan eri aikoina pysäköintipaikalleen. A oli kuitenkin kyennyt ajamaan autonsa pysäköintiruutuun ilman pohjakosketuksia, jos ajoi hitaasti ja varovasti.

11.3.2013 pohjakosketus oli muodostunut ilmeisesti huomattavan paljon suuremmaksi, koska painanteessa oleva jääpolanne oli murtunut ja auto oli sen johdosta pudonnut hieman alemmas kuin aiemmin.

Käytettävissä olevista valokuvista ilmenee, että pysäköintipaikalla on selvästi havaittava painanne välittömästi ennen A:n pysäköintipaikkaa. Painanne on selvästi valokuvistakin havaittavissa. Painanne ei lautakunnan käsityksen mukaan ole sellainen, joka aiheuttaisi mitään vaurioita normaalilla alustalla varustetulle autolle.

Pysäköintialueen kunnossapidosta vastaavan tahon huolellisuusvelvollisuuteen on perusteltua katsoa kuuluvan se, että alue pidetään vuosikatsastettujen ajoneuvojen käyttöön turvallisessa kunnossa. Vaikka A:n autossa on madallettu alusta, se on kuitenkin läpäissyt katsastuksen ja sitä voidaan näin ollen käyttää moottoriliikenteeseen.

Lautakunnan käsityksen mukaan asunto-osakeyhtiön voidaan katsoa menetelleen huolimattomasti pysäköintialueen kunnossapidossa viimeistään sen jälkeen, kun sen tietoon on pitänyt tulla alueen soveltumattomuus matala-alustaiselle autolle. Lautakunnan käytettävissä olevasta aineistosta ei sinänsä ilmene, mitä asunto-osakeyhtiö on mahdollisesti tiennyt jo ennen nyt puheena olevia, vaihdelaatikon vaurioitumiseen väitetysti johtaneita tapahtumia nimenomaan A:n autolle aiheutuvista ongelmista tai mahdollisista vaurioista erityisesti syksyllä 2012, jolloin pihan asfaltoinnin korjaamisesta oli keskusteltu. Asunto-osakeyhtiön menettelyn katsominen huolimattomaksi ei kuitenkaan edellytä sitä, että yhtiön voitaisiin osoittaa olleen tietoinen nimenomaan A:n autolle aiheutuneesta vaarasta, kun alueen soveltumattomuus matala-alustaiselle autolle on ollut muutenkin nähtävissä pelkästään alueen asfalttipinnan muodostusta katsomalla.

Kokonaan eri asia kuitenkin on, ovatko A:n autossa todetut, nyt korvausvaatimuksen kohteena olevat vauriot vahingonkorvausoikeudellisesti tarkasteltuna syy-yhteydessä asunto-osakeyhtiön edellä todettuun kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin. Vahingonkorvausvastuun syntyminen tuottamusperusteella edellyttää paitsi faktuaalista syy-yhteyttä vahingon ja vastuun perusteeksi väitetyn tapahtuman välillä, myös juridista syy-yhteyttä moitittavan laiminlyönnin ja vahingon aiheutumisen välillä.

Käsillä olevassa tapauksessa A on voinut selvästi havaita ja on havainnutkin pysäköintipaikan soveltumattomuuden hänen autonsa sijoituspaikaksi. Hän on nähnyt painanteen pihalla aistinvaraisesti sekä omankin kertomuksensa mukaan toistuvasti havainnut ongelman auton ottaessa pohjakosketuksia hänen ajaessaan sen pysäköintipaikalle. Tällaisessa tilanteessa A on ottanut tietoisen riskin siitä, että hänen autonsa pikkuhiljaa vaurioituu joko useiden pienempien tai mahdollisesti sattuvan isomman pohjakosketuksen seurauksena. A:lla on myös ollut toisin toimimisen mahdollisuus, eli mahdollisuus olla ajamatta autoaan kyseiseen pysäköintiruutuun, vaikka A onkin esittänyt, että auto olisi ollut ajettava juuri tähän ruutuun, koska ruutu oli varustettu A:n auton lämmittämiseksi tarpeellisella sähköpistokkeella. Jos A olisi valinnut toimia toisin eli pysäköidä autonsa muualle, A olisi voinut selvittää pysäköintipaikan käyttöoikeuden estymiseen liittyvät sopimus- ja asunto-osakeyhtiöoikeudelliset kysymykset ja välinsä erikseen asunto-osakeyhtiön kanssa. A:n auto ei kuitenkaan olisi vaurioitunut.

Lautakunnan käsityksen mukaan A:n auton vaurioitumisen ei edellä selostettujen seikkojen valossa voida katsoa olevan nimenomaan oikeudellisesti tarkasteltuna syy-yhteydessä asunto-osakeyhtiön laiminlyöntiin pysäköintialueen kunnossapidossa. A:n vahinko on sitä vastoin aiheutunut hänen omasta tietoisesta riskinotostaan.

Koska vakuutuksenottajana oleva asunto-osakeyhtiö ei siten ole velvollinen korvaamaan A:n autolle aiheutunutta esinevahinkoa, ei korvausta tule maksettavaksi myöskään asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella.

Johtopäätös

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävän korvauspäätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia