Haku

VKL 472/14

Tulosta

Asianumero: VKL 472/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alainen omaisuus. Lämmitysputken rikkoutuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen työntekijä oli 29.11.2013 ilmastointiputkea vaneriin kiinnittäessään epähuomiossa lävistänyt vanerin alla olevan lämmitysputken ruuvilla. Korvausta putken rikkoutumisesta aiheutuneesta vesivahingosta on haettu vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut 23.2.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta ilmastointiputkelle aiheutuneista vaurioista voida suorittaa vakuutusehtojen suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 4.8.2014 päivätyssä valituksessaan, että käytetty työtapa on vaatinut useamman ruuvin kiinnittämisen, jotta ilmastointiputki pysyisi paikoillaan, eikä asentaja ole laiminlyönyt suojaus- tai vahingontorjuntavelvollisuuttaan. Vakuutuksenottajan mukaan betonivalun sisällä olevia lämmitysputkia ei olisi voinut suojata.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 3.9.2014 päivätyssä vastineessaan, että vakuutuksenottajan olisi tullut ilmastointiputkien asennuksen aikana huolehtia siitä, etteivät välittömästi ilmastointiputkien alla olevat lämmitysputket vaurioidu työn aikana. Ottaen huomioon lämmitysputken välitön läheisyys työsuorituksen kohteena oleviin ilmastointiputkiin, ovat lattialämmitysputket olleet vakuutuksenottajayrityksen työtekijän huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena vahingon sattumishetkellä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vahingoittunut omaisuus ollut rajoitusehdon mukaisesti vakuutuksenottajan suojaus- tai vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 30.2 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Kohdan 30.3.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä

- säilytettävänä

- suojaus- tai vahingontorjuntavelvollisuuden alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai

- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen työntekijä oli 29.11.2013 ilmastointiputkea vaneriin kiinnittäessään epähuomiossa lävistänyt vanerin alla olevan lämmitysputken ruuvilla. Korvausta on haettu vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole suorittanut korvausta koska yhtiön mukaan vahinko on aiheutunut suojaus- tai vahingontorjuntavelvollisuuden alaiselle omaisuudelle.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevana omaisuutena on lautakuntakäytännössä pidetty sellaista omaisuutta, jonka suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kulkuun. Tällöin huomioidaan työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan työnä on ollut ilmastointiputkien asentaminen talon alle. Asennustyössä on käytetty liian pitkiä kiinnitysruuveja, jotka lävistivät lastulevyn ja osa ruuveista osui pintavalussa oleviin lattialämmitysputkiin. Arvioitaessa sitä, mikä omaisuus kuuluu huolehdittavana olevaan omaisuuteen, olennaista on, mikä on normaalisti sujuvan työsuorituksen välitön vaikutuspiiri. Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut siksi, että työssä käytettiin liian pitkiä kiinnitysruuveja eli kyseessä ei siis ole ollut ns. normaali työsuoritus eikä suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaista omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa tule soveltaa. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi vedota rajoitusehtoon ja kyseessä on lautakunnan näkemyksen mukaan vakuutuksesta korvattava tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia