Haku

VKL 47/15

Tulosta

Asianumero: VKL 47/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.10.2015

Lakipykälät: 5, 9

Hirven väistämisestä aiheutunut vahinko. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen solmimista. Suojeluohjeen noudattaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja V Oy:n kuljettaja väisti kuorma-autolla 13.6.2014 hirveä, jottei törmäisi siihen. Väistöliikkeen johdosta auton kyydissä olleet marjalaatikot kaatuivat ja laatikoissa olleet marjat menivät pilalle. Korvausta pilalle menneistä marjoista, rekan tavaratilan siivouksesta ja auton pesusta haetaan kuljetusvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska lausunnonpyytäjän tavarankuljetusvakuutus on perusvakuutus, joka kattaa vain ehdoissa erikseen mainitut vahinkotapahtumat. Lastin vaurioituminen ajoneuvon tekemän väistöliikkeen seurauksena ei ole ehdoissa mainittu korvattava vahinkotapahtuma, joten vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan vakuutusyhtiö on aiemmin korvannut vastaavat vahingot, eikä vakuutusta ole muutettu. Vakuutuksenottaja on ollut siinä uskossa, että kuljetusvakuutus on edelleen voimassa sellaisena, kuin se on alunperinkin tehty eli täysturvakuljetusvakuutuksena.

Vakuutusyhtiön vastine

V Oy:llä on ollut kuljetusvakuutuksina auto- ja kuljetusvakuutuksia 31.5.2013 saakka sekä 1.6.2013 alkaen tavarankuljetusvakuutus perusturvan tasoisena. Vakuutusyhtiön järjestelmästä on tulostettavissa V Oy:lle annetut kuljetusvakuutuskirjat vuoden 2008 jälkeiseltä ajalta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan muun muassa kuljetusvälineen törmäämisestä toiseen kuljetusvälineeseen tai muuhun esteeseen ja tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot. Eläimen väistämisestä aiheutunut vahinko ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko eikä se ole ollut korvattava vahinko aiempienkaan vakuutusehtojen mukaan.

Vakuutusyhtiö on kuitenkin korvannut V Oy:lle kolme eläimen väistämisestä aiheutunutta kuljetusvahinkoa, jotka eivät olisi olleet vahinkojen tapahtumishetkellä voimassa olleiden autokuljetusvakuutusten ehtojen mukaan korvattavia. Korvaukset on maksettu vuosina 2000 (2 kpl) ja 2003 (1 kpl).

Vakuutuksenottajan autokuljetusvakuutukset ovat päättyneet 31.5.2013. V Oy:n ja vakuutusyhtiön välillä on solmittu tavarankuljetusvakuutus perusturvalla 1.6.2013 alkaen. Ennen tavarankuljetusvakuutuksen alkamista vakuutuksenottajalle on puhelimitse selvitetty vakuutusturvan kattavuus. Vakuutuksenottajalle on lähetetty vakuutuskirjan yhteydessä tuoteseloste sekä vakuutusehdot. Vakuutusyhtiön mukaan se on antanut riittävät tiedot tavarankuljetusvakuutuksen laajuudesta, eikä aiemmin virheellisesti maksetuille korvauksille tule antaa merkitystä nyt aiheutuneen vahingon korvattavuutta arvioitaessa.

Mikäli lautakunta katsoisi, että eläimen väistämisestä aiheutunut vahinko tulisi korvattavaksi vakuutuksesta, ei vahinko tulisi vakuutusyhtiön mukaan korvattavaksi, koska lastia ei ollut kiinnitetty asianmukaisesti. Laiminlyönnin perusteella tehtävä vähennys on vakuutusyhtiön mukaan vähintään puolet. Lastin kiinnittämisessä olleiden puutteiden vuoksi vahinko ei olisi ollut myöskään korvattava vakuutuksenottajan aiemman kuljetusvakuutuksen ehtojen perusteella.

Vakuutusyhtiön mukaan tavaran hävittämisestä ja siivouksesta aiheutuneita kuluja ei korvata, koska niiden korvaamisesta ei ole erikseen sovittu.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että V Oy on arvonlisäverovelvollinen, minkä vuoksi vahinkoa ei ole arvonlisäveron osalta syntynyt, joten myöskään vakuutusyhtiö ei voi olla niistä korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko vakuutusyhtiö täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ennen vakuutussopimuksen solmimista. Lisäksi kysymys on siitä, onko vakuutettu laiminlyönyt noudattaa vakuutussopimuksen suojeluohjeita.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen 6056 mukaan:

2.1 Perusvakuutus

Vakuutus kattaa seuraavien vakuutustapahtumien suorana seurauksena tavaralle ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon sekä kohdissa 2.1.7 ja 2.1.8 mainitut kustannukset:

2.1.1 palo, räjähdys tai salamanisku

2.1.2 merikuljetusvälineen uppoaminen, kaatuminen tai törmääminen rantaan, pohjaan, toiseen merikuljetusvälineeseen, uivaan tai kiinteään esineeseen

2.1.3 maakuljetusvälineen ollessa maissa sen törmääminen, kaatuminen, suistuminen raiteilta tai tieltä kykenemättä omin voimin palaamaan tielle. Törmäämisenä ei pidetä junavaunujen järjestelyssä tai kytkennässä syntynyttä töytäisyä.

2.1.4 kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys maakuljetuksessa kuljetusvälineen ulkopuolella olevan esineen kanssa

2.1.5 ilmakuljetusvälineen törmääminen, maahan syöksyminen tai kaatuminen

2.1.6 tavaran purkaminen aluksesta hätäsatamassa

2.1.6 tavaran purkaminen aluksesta hätäsatamassa

2.1.7 yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, osallistumismaksu ja kustannus sekä pelastuskustannukset

2.1.8 vakuutuksesta korvattavan välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman kohtuulliset torjumis- tai rajoittamiskulut.

Ehtokohdan 3.1.4 mukaan vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, jonka on aiheuttanut se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ollut turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmukaisessa kunnossa, ja vakuutuksenottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tästä tietoinen tavaraa lastattaessa tai ahdatessa.

Vakuutussopimuslain 5 §:n mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä vakuutukseen mahdollisesti liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisiin seikkoihin ottaen erityisesti huomioon vakuutuksen hakijan aikaisempi sijoituskokemus ja sijoittamisen tavoitteet.

Lain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Asian arviointi

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutuksen hakijalle on annettava vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot sillä uhalla, että vakuutus on voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on ollut syytä olettaa. Tietoja annettaessa on kiinnitettävä huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin, jollaisia ovat rajoitusehtojen lisäksi myös muut ehtomääräykset, jotka käytännössä merkitsevät vakuutusturvan rajoittamista siitä, mitä vakuutuksen hakija yleensä saattaa kyseiseltä vakuutukselta odottaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Vakuutussopimuslaissa ei tarkemmin säännellä sitä, millä tavalla lain edellyttämät tiedot tulee vakuutuksen hakijalle antaa. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että ennen vakuutussopimuksen solmimista vakuutuksen hakijalle annetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille laissa edellytetyt tiedot. Vakuutusyhtiölle ei ole laissa asetettu velvollisuutta henkilökohtaiseen suulliseen tiedottamiseen vakuutuksen hakijalle. Yksittäistapauksissa olosuhteet voivat kuitenkin olla sellaiset, että ne edellyttävät kirjallisen materiaalin luovuttamisen lisäksi myös suullista tiedottamista.

Näyttövelvollisuus vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä on vakuutusyhtiöllä. Asiassa vakuutusyhtiö on esittänyt, että vakuutuksenottajalle on ennen vakuutuksen ottamista 1.6.2013 puhelimitse selvitetty vakuutusturvan kattavuus. Vakuutuksenottajan mukaan hän on ollut siinä käsityksessä, että vakuutusturva kattaa nyt käsillä olevan vahingon kaltaiset vahingot etenkin sillä perusteella, että kyseisen kaltaisia vahinkoja on aiemmin korvattu eikä hän ole ollut tietoinen siitä, että vakuutusehtoja olisi muutettu. Vakuutusyhtiö ei ole tarkemmin eritellyt sitä, onko lausunnonpyytäjälle annettu tietoa vakuutusturvan olennaisista rajoituksista ja jos on, niin millaista tämä tieto on ollut. Lisäksi vakuutuksenottaja on saanut vakuutusehdot ja tuote-esitteen vasta vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen.

Lautakunta katsoo, että hirven väistämisestä kuljetettavalle lastille tapahtuneiden vahinkojen ja niiden siivouksesta sekä auton pesusta aiheutuneiden vahinkojen rajaaminen vakuutusturvan ulkopuolelle ovat sellaisia vakuutusturvan olennaisia rajoituksia, joista vakuutuksen hakijalle tulisi ennen vakuutussopimuksen solmimista antaa tietoa. Lautakunta pitää uskottavana vakuutuksenottajan kertomusta siitä, että hän ei ole saanut tietoa näistä vakuutusturvan rajoituksesta ennen vakuutussopimuksen solmimista eikä vakuutusyhtiö ole yksilöinyt, miten tieto näistä rajoituksista on vakuutuksenottajalle annettu. Tämän vuoksi vakuutussopimus on voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla on ollut saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää eli sellaisena, että se kattaa myös hirven väistämisestä aiheutuneet vahingot.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että korvausta tulisi alentaa sillä perusteella, että vakuutettu on laiminlyönyt lastin kiinnittämistä koskevia vakuutussopimuksen ehtoja. Vakuutetun mukaan laatikot oli kiinnitetty liinoilla. Vakuutusyhtiön mukaan lastista vahingon jälkeen otetuista kuvista ei näy, että lasti olisi kiinnitetty asianmukaisesti. Lautakunta toteaa, ettei vahingon jälkeen lastista otetuista kuvista voi päätellä, että lastia ei olisi kiinnitetty ennen kuljetuksen alkamista asianmukaisesti. Lautakunta katsoo siksi jääneen näyttämättä, että vakuutettu olisi laiminlyönyt kiinnittää lastin asianmukaisesti. Siten korvausta ei voida tällä perusteella alentaa tai evätä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa V Oy:lle aiheutuneen vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia